• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Asystentura międzykulturowa w szkole

Szczegóły
Kod SP-AM
Jednostka organizacyjna Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 34
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej IPSIR UW
Podchorążych 20
00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 754
e-mail: ipsir@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00 – 14.00
Adres WWW https://ipsir.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.08.2022 00:00 – 30.09.2022 23:59)

Liczba dzieci z doświadczeniem migracji w szkołach w Polsce systematycznie wzrasta. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozdz. 7: Kształcenie osób przybywających z zagranicy, art. 165:

Ust. 8: Osoby, o których mowa w ust. 7 [czyli osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki] mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Środki na zatrudnienie pomocy nauczyciela przekazuje organ prowadzący na wniosek dyrekcji szkoły.

Ust. 9: Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Asystentka międzykulturowa lub asystent międzykulturowy (AM) to określenie używane w odniesieniu zarówno do osób zatrudnionych przez dyrekcję szkoły na stanowisku pomocy nauczyciela ze środków przekazanych przez organ prowadzący w oparciu o przepisy oświatowe, jak i wobec osób, które są zatrudnione w szkołach przez organizacje pozarządowe.

Jednocześnie przepisy oświatowe umożliwiają także zatrudnianie osób w charakterze asystentki lub asystenta edukacji romskiej w szkole podstawowej lub w przedszkolu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.11.2007 r. (paragraf 11) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 r. (paragraf 12): W przedszkolu i szkole publicznej można zatrudnić, w charakterze pomocy nauczyciela, asystenta edukacji romskiej. Asystent edukacji romskiej udziela dzieciom i młodzieży pochodzenia romskiego pomocy w kontaktach ze środowiskiem przedszkolnym lub szkolnym, a także współdziała z ich rodzicami oraz z przedszkolem lub szkołą.

Skala zatrudnienia asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich w szkołach w Polsce jest stosunkowo niska, mimo, że rozwiązanie to  istnieje w przepisach oświatowych już od 2011 r. – w przypadku asystentek i asystentów międzykulturowych / pomocy nauczyciela, oraz od 2007 r. – w przypadku asystentek i asystentów edukacji romskiej.

Rola asystentek i asystentów międzykulturowych w szkołach

Asystentki i asystenci międzykulturowi, podobnie jak asystentki i asystenci edukacji romskiej, wspierają uczniów i uczennice w adaptacji, edukacji i integracji oraz pełnią rolę łączniczek i łączników językowo-kulturowych pomiędzy dzieckiem, jego rówieśnikami, kadrą szkoły (dyrekcją, wychowawczynią lub wychowawcą, nauczycielkami i nauczycielami), rodzicami, a często także szerszą społecznością lokalną (szczególnie w przypadku dzieci i rodzin uchodźczych).  

Obecność asystentek i asystentów jest jednym z najskuteczniejszych rozwiązań wspierających zarówno dzieci z doświadczeniem migracji oraz dzieci romskie uczęszczające do szkół w Polsce, jak też nauczycielki i nauczycieli oraz całe społeczności szkolne i lokalne: umożliwia korzystanie z nauki uczennicom i uczniom z doświadczeniem migracji oraz romskim, wpływa pozytywnie na ich frekwencję szkolną, integrację i wyniki edukacyjne, ułatwia prowadzenie klasy oraz zmniejsza obciążenie nauczycielek i nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych oraz w klasach, do których uczęszczają dzieci polskie, jak i dzieci z doświadczeniem migracji i/lub dzieci romskie, ułatwia kontakt z rodzicami i/lub opiekunami prawnymi, wzmacnia integrację społeczności szkolnych i lokalnych oraz ułatwia prowadzenie edukacji zdalnej.

Zakres zadań asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich może obejmować m.in.: wspieranie dziecka z doświadczeniem migracji (i jego rodziny) w adaptacji w nowym środowisku szkolnym (a także w środowisku lokalnym i kulturowym), pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na język dziecka i jego rodziny (oraz odwrotnie) - zarówno podczas zajęć szkolnych jak i podczas zebrań rodziców oraz spotkań indywidualnych z dyrekcją lub kadrą pedagogiczną szkoły, pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci z doświadczeniem migracji, wspieranie w rozwiązywaniu konfliktów m.in. związanych z różnicami kulturowymi, religijnymi itp. dostarczanie kadrze szkoły wiedzy o różnicach kulturowych i wpływie doświadczenia migracji na sposób funkcjonowania dziecka w szkole, inicjowanie i wspieranie działań mających na celu integrację dzieci, rodziców oraz całej społeczności szkolnej.

Asystentki i asystenci międzykulturowi to najczęściej osoby, które same mają doświadczenie migracji, a asystentki i asystenci romscy to najczęściej osoby, które są częścią społeczności romskiej, dzięki czemu lepiej rozumieją potrzeby emocjonalne i społeczne dziecka, związane z procesem adaptacji w polskich warunkach kulturowych oraz potrafią na nie odpowiedzieć.

Ponadto asystentki i asystenci międzykulturowi oraz romscy są często jedynymi osobami dorosłymi w szkole mówiącymi w języku dziecka. Na swoim przykładzie pokazują, że skuteczna adaptacja i integracja w nowym kraju lub środowisku kulturowym jest możliwa. Nierzadko pełnią także funkcję mentorek i mentorów kulturowych – pomagają zrozumieć różnice kulturowe i rozwiązywać ewentualne nieporozumienia, konflikty czy napięcia z nimi związane, wspierają integrację całej społeczności szkolnej i kształtują w środowisku szkolnym postawę szacunku dla różnorodności społecznej. 

Od marca 2022 r. zarówno wśród dyrekcji szkół, jak i wśród władz samorządowych a także centralnych znacznie zwiększyły się zainteresowanie współpracą z asystentkami i asystentami międzykulturowymi oraz świadomość korzyści wynikających z takiej współpracy. Można więc szacować, że w perspektywie kilku lat zapotrzebowanie na pracę asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich - zarówno ze względu na utrzymujące się od lat trendy migracyjne i systematyczny wzrost migrantek i migrantów w Polsce, jak też ze względu na konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę, utrzyma się lub będzie wzrastać. 

Kandydatki i kandydaci

Studia są adresowane do osób, które planują podjęcie pracy lub pracują w szkołach jako asystentki i asystenci międzykulturowi, asystentki i asystenci edukacji romskiej lub pełnią funkcję pomocy nauczyciela zgodnie z Ustawą prawo oświatowe (Rozdział 7: Kształcenie osób przybywających z zagranicy, Art. 165 ust. 8 i 9).

Opis studiów

Program studiów

Program studiów (210 godzin, 48 punktów ETCS) obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Rola asystentki międzykulturowej / asystenta międzykulturowego w szkole,
 • Pedagogika i psychologia w praktyce AM,
 • Wspieranie nauki języka polskiego jako drugiego / obcego, aspekty prawne, prawno-oświatowe i organizacja pracy szkoły,
 • Aspekty międzykulturowe w pracy asystentek i asystentów międzykulturowych,
 • Równe traktowanie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, przemocy i dyskryminacji w szkole,
 • Dobrostan i profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy asystentki międzykulturowej / asystenta międzykulturowego.

Studia mają charakter praktyczny. Dominującą formą pracy są warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria. Elementem zajęć będzie również wizyta studyjna w szkole i job shadowing (obserwacja i towarzyszenie doświadczonej asystentce międzykulturowej w jej codziennej pracy w szkole).

Program studiów zakłada innowacyjne podejście, w którym kładziony jest akcent na autorefleksję i świadome uczestnictwo w procesie edukacyjnym. Po każdym zjeździe, osoby uczestniczące będą spotykać się z opiekunką lub opiekunem grupy na podsumowanie dotyczące efektów merytorycznych, edukacyjnych i rozwojowych zajęć. Spotkania będą służyć (auto)monitorowaniu i ugruntowywaniu efektów edukacyjnych i rozwojowych. W II semestrze spotkania służyć będą także ukierunkowaniu pracy nad formą zakończenia studiów – projektem indywidualnym lub grupowym.

Program studiów podyplomowych został opracowany w oparciu o ekspertyzę i rekomendacje osób i organizacji współtworzących ogólnopolską Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich (https://asywszkole.pl/o-nas/), zainicjowaną i koordynowaną przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) oraz wstępne analizy prowadzone w ramach projektu badawczego „Asystentura międzykulturowa jako instrument polityki integracyjnej: przypadek polskiego systemu edukacyjnego” (2020/39/O/HS5/00763) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki realizowanego przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.

Kadra

Kadrę studiów podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w szkole” stanowią wykładowczynie i wykładowcy akademiccy oraz ekspertki i eksperci (w tym praktyczki i praktycy), pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycielkami i nauczycielami, w tym przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz doświadczone asystentki i asystenci międzykulturowi.

Miejsce i harmonogram zajęć

Studia odbywają się w trybie zaocznym. Zajęcia są prowadzone w budynku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Zajęcia organizowane są w soboty i niedziele w godz. 9.00 - 18.00, średnio co ok. 3 tygodnie. Wizyty studyjne w szkołach oraz job shadowing będą odbywać się w wybrane dni robocze. 

Zaliczenia

Zaliczenia poszczególnych zajęć będą odbywać się na podstawie obecności, rozmów ewaluacyjnych, zadań ustnych i pisemnych oraz testów.

Absolwentki i absolwenci

Wiedza

Absolwentki i absolwenci w zaawansowanym stopniu znają kulturę (kraju) pochodzenia dziecka i rozumieją kulturowe uwarunkowania jego zachowań, znają i rozumieją przebieg procesu akulturacji/adaptacji kulturowej oraz etapy szoku kulturowego, znają podstawowe zasady organizacji pracy szkoły, kluczowe dokumenty i procedury szkolne oraz podstawowe zasady oceniania i egzaminowania w systemie edukacji w Polsce, znają i rozumieją podstawowe cele swojej pracy, zadania, obowiązki i uprawnienia oraz ich granice, znają (i rozumieją, jak działa) system wsparcia dla uczniów i uczennic oraz ich rodzin, w tym m.in. zasady korzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, systemu pomocy społecznej, znają i rozumieją praktyczne aspekty pracy w szkole na stanowisku asystentki międzykulturowej / asystenta międzykulturowego.

Umiejętności

Ponadto absolwentki i absolwenci potrafią: tłumaczyć dokumenty szkolne oraz tłumaczyć (obustronnie) podczas rekrutacji dziecka do szkoły, podczas lekcji i zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi, wyjaśnić uczniom i uczennicom oraz ich rodzicom / opiekunom prawnym zasady systemu edukacji w Polsce, dokumentować swoje działania oraz tworzyć dokumentację szkolną zgodnie ze standardami prawa oświatowego i zasadami oraz wytycznymi obowiązującymi w danej placówce, współpracować z dyrekcją, nauczycielkami i nauczycielami oraz specjalistkami i specjalistami w szkole, a także z uczniami / uczennicami i ich rodzinami, wspierać proces uczenia się dziecka, w tym pomagać uczniowi / uczennicy w selekcji, kategoryzacji i priorytetyzacji treści edukacyjnych, wyjaśniać nieporozumienia wynikające z nieznajomości języka, uwzględniając w tłumaczeniu różnice kulturowe i barierę językową, która może stanowić źródło nieporozumień, rozpoznać bariery w adaptacji kulturowej i integracji dziecka oraz podjąć działania zapobiegawcze i naprawcze, organizować i prowadzić swoją pracę i rozwój zawodowy w sposób zrównoważony, dbając o swój dobrostan.

Kompetencje społeczne

Absolwentki i absolwenci mają świadomość znaczenia ‘języka edukacji szkolnej’, a także są gotowi: doskonalić tłumaczenie, zwłaszcza pojęć i struktur językowych obecnych w języku edukacji szkolnej, inicjować i/lub wspierać proces integracji i inkluzji na poziomie grupowym (relacji rówieśniczych) oraz instytucjonalnym, a także wspierać szkołę w zapewnieniu równego traktowania oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji, w tym postawom etnocentrycznym, są gotowi rozpoznawać potrzeby ucznia / uczennicy (językowe, adaptacyjne, inne) oraz zasoby dziecka i dostosowywać swoje działania do możliwości i potrzeb dziecka, wspierając je w procesie uczenia się, zasięgać opinii ekspertek i ekspertów, dzielić się – z kadrą szkoły a także z polskimi uczniami i uczennicami, ich rodzicami i społecznością lokalną – wiedzą i doświadczeniem dotyczącym kultury (kraju) pochodzenia uczniów i uczennic romskich i/lub z doświadczeniem migracji, wiedzą dotyczącą różnic kulturowych oraz funkcjonowania dziecka z doświadczeniem migracji, wspierać w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu konfliktów – szczególnie tych wynikających z różnic kulturowych, współpracować z rodzicami dzieci romskich i/lub dzieci z doświadczeniem migracji oraz pełnić funkcję pośredniczki / pośrednika językowo-kulturowego pomiędzy dzieckiem i jego rodziną a społecznością szkolną i lokalną, wspierać wielo/międzykulturowy rozwój tożsamości uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji, ich dobrostan i samoocenę oraz dbać o widoczność ich kultury, ewaluować swoją pracę w odniesieniu do postępów dziecka oraz wyznaczonych celów edukacyjnych i wychowawczych, a także zwiększać swoje kompetencje.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat powinien zarejestrować się w IRK i dokonać opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż maksymalna liczba miejsc, kryterium decydującym będzie rozmowa kwalifikacyjna z zastosowaniem punktacji w skali 1-5 pkt. W trakcie rozmowy ocenie podlegać będą: (1 pkt.) doświadczenie w środowisku międzykulturowym (2 pkt.) umiejętności komunikacyjne (3 pkt.) umiejętność nawiązywania kontaktów.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu IRK);
 • CV;
 • list motywacyjny;
 • zobowiązanie do ponoszenia opłat za studia (wygenerowane z systemu IRK);
 • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech, jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
 • podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
 • podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK. 
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub inżynierskich lub magisterskich celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do złożenia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników studiów.

Od kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą dodatkowo wymagane są:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille albo – w wypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej;
 • zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (z tłumaczeniem na język polski);
 • jeśli dyplom ukończenia studiów wyższym podlega obowiązkowi nostryfikacji – również zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data nadania) na adres:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

Studia Podyplomowe Asystentura Międzykulturowa w Szkole

ul. Podchorążych 20

00 - 721 Warszawa

Harmonogram rekrutacji

Termin rejestracji w systemie IRK: od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 01.10.2022 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: od 06.10.2022 r. do 07.10.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 10.10.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: od 10.10.2022 r. do 14.10.2022 r.

Czesne

4 250 zł jednorazowo płatne do 15.10.2022 r.

W dwóch ratach 4 250 zł

I rata 2 125 zł płatna do 15.10.2022 r.

II rata 2 125 zł płatna do 15.02.2023 r.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do studiów podyplomowych, więcej informacji tutaj.