• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny

Szczegóły
Kod SP-ME
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 40
Limit miejsc 80
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
tel. 022 55 24 318, 022 55 20 811
sekretarz: Elżbieta Pawlak
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 8.00-14.00,
w trakcie zjazdów soboty 9.00-11.00
Adres WWW http://www.wpia.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia adresowane są do przedstawicieli zawodów medycznych oraz innych osób wykazujących szczególne zainteresowanie prawem medycznym, bioetyką i socjologią medycyny.

Celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy słuchaczy w wymienionych wyżej dziedzinach, przedstawienie problemów medycznych z perspektywy: prawnej, etycznej i społecznej, dostarczenie słuchaczom argumentów do debaty na temat najbardziej kontrowersyjnych zagadnień związanych z postępem wiedzy i techniki medycznej oraz dostarczenie praktycznych umiejętności w zakresie rozwiązywania dylematów przed którymi stoją osoby wykonujące zawody medyczne oraz zajmujące się organizacją służby zdrowia i obsługą prawną podmiotów ją zapewniających.

Kandydaci

Studia przeznaczone są dla osób związanych z medycyną, leczeniem, administracją opieki zdrowotnej, które ukończyły studia wyższe. Liczymy w szczególności na udział lekarzy, magistrów pielęgniarstwa i położnictwa oraz osób reprezentujących inne zawody medyczne, członków komisji lekarskich, rzeczników odpowiedzialności zawodowej, komitetów etycznych, monitorów badań klinicznych, biegłych sądowych, psychologów przyszpitalnych, rzeczników praw pacjenta, orzeczników ZUS, menedżerów służby zdrowia, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pracowników socjalnych działających w zakresie szeroko rozumianej opieki zdrowotnej.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: Prawo medyczne, Bioetykę , Socjologię medycyny.

Wykładowcy

dr hab. Zbigniew Banaszczyk, dr hab. Maria Boratyńska, prof. dr hab. Jacek Hołówka, dr hab. Przemysław Konieczniak, prof. dr hab. Rafał Kubiak prof. dr hab. Paweł Łuków, , prof. dr hab. Michał Skrzypek, dr hab. Magdalena Woynarowska, prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska- Manterys, prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, dr hab. Jan Kulesza, prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik. dr Piotr Winciunas

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy dwudniowe (sobotnio-niedzielne) co 2 lub 3 tygodnie.

Zaliczenia

Egzamin testowy.

Absolwenci

Od absolwenta oczekujemy wyżej wymienionej wiedzy i umiejętności, co potwierdzone zostaje między innymi wynikiem egzaminu. Absolwenci studiów podyplomowych założyli Stowarzyszenie Absolwentów „Prabios”, którego statutowym zadaniem jest krzewienie prawa medycznego i bioetyki.


Rekrutacja

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Zasady rekrutacji

W postępowaniu kwalifikacyjnym może wziąć udział osoba, która:

 1. posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
 2. zarejestrowała się w systemie IRK;
 3. wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 PLN

Wymagane dokumenty

W przypadku zakwalifikowania na Studia, kandydat obowiązany jest złożyć poniższe dokumenty:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia - generowane z systemu IRK;
 2. oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
 3. podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/ współfinansowane przez osobę trzecią) - generowaną z systemu IRK;
 4. podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) - generowane z systemu IRK;
 5. podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej - generowane z systemu IRK;
 6. w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille; https://nawa.gov.pl/uznawalnosc
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

 

Terminy

I tura

Dokumenty składa się w terminie od dnia 4 maja 2022 r. do dnia 3 października 2022 r. w Sekretariacie Podyplomowych Studiów Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny w godzinach jego pracy. Dokumenty można złożyć osobiście lub korespondencyjnie na adres: Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Termin doręczenia rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia na studia lub odmowie przyjęcia na studia: do 10 października 2022 r.

II tura

Dokumenty składa się w terminie od dnia 10 października 2022 r. do dnia 21 października 2022 r. w Sekretariacie Podyplomowych Studiów Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny w godzinach jego pracy. Dokumenty można złożyć osobiście lub korespondencyjnie na adres: Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Termin doręczenia rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia na studia lub odmowie przyjęcia na studia: do 31 października 2022 r.

III tura

Dokumenty składa się w terminie od dnia 31 października 2022 r. do dnia 16 listopada 2022 r. w Sekretariacie Podyplomowych Studiów Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny w godzinach jego pracy. Dokumenty można złożyć osobiście lub korespondencyjnie na adres: Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Termin doręczenia rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia na studia lub odmowie przyjęcia na studia: do 18 listopada 2022 r.

 

Czesne

4000 zł - Opłata  jednorazowa, płatna do 30 października 2022 r.

4200 zł - Opłata w systemie ratalnym (2 raty):

 • I rata (2100 zł) płatna do 30 października 2022 r.
 • II rata (2100 zł) płatna do 15 stycznia 2023r.

4400 zł - Opłata w w systemie ratalnym (4 raty):

 • I rata (1100 zł) płatna do 30 października 2022.
 • II rata (1100 zł) płatna do 15 stycznia 2023 r.
 • III rata (1100 zł) płatna do 15 marca 2023 r.
 • IV rata (1100 zł) płatna do 15 maja 2023 r.