• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka francuskiego (UKKNJF)

Szczegóły
Kod SP-NJF-PPNJF
Jednostka organizacyjna Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Kierunek studiów Nauczanie języka francuskiego
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe francuski, polski
Minimalna liczba studentów 16
Limit miejsc 34
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej UKKNJF - Al. Niepodległości 22, parter, pokój 6
tel. 22 55 31 336
Godziny otwarcia sekretariatu CKNJOiEE UW
Poniedziałki i wtorki 9.00-13.00
Środy 13.00-17.00
czwartki 11.00-15.00
Adres WWW http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy oraz standard kształcenia nauczycieli i umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka francuskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w polskim systemie szkolnictwa.

Adresowane są do osób chcących nauczać języka francuskiego w szkołach publicznych, prywatnych lub prowadząc własne zajęcia. Kwalifikacje nabywa osoba, która legitymuje się dyplomem magistra, świadectwem ukończenia studiów podyplomowych i odpowiednim certyfikatem poświadczającym poziom znajomości danego języka obcego*.

Na studiach uczestnicy rozwijają kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela języka francuskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Pogłębiają oraz uaktualniają swoją wiedzę z zakresu kultury i literatury krajów francuskojęzycznych i współczesnych kontekstów edukacji. Rozwijają również potrzebne we współczesnej pracy nauczyciela umiejętności cyfrowe.

Kandydaci

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe jest zobligowany do posiadania tytułu magistra.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (465 godzin zajęć oraz 150 godzin praktyk, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Psychologia ogólna z elementami psychologii klinicznej, Pedagogika ogólna z elementami pedagogiki specjalnej, Podstawy dydaktyki, Gramatyka pedagogiczna, Praktyka psychologiczno-pedagogiczna, Psychologia etapów edukacyjnych I, II i III, Pedagogika etapów edukacyjnych I, II i III, Dydaktyka przedmiotowa: wczesne nauczanie języka obcego, Dydaktyka przedmiotowa etapów II i III: umiejętności dydaktyczne, Dydaktyka przedmiotowa etapów II i III: nauczanie elementów języka, Kompetencje informatyczne nauczyciela, Literatura kraju danego obszaru językowego, Kulturoznawstwo - wiadomości o krajach danego obszaru językowego, Konteksty współczesnej edukacji, Współczesne problemy pedagogiki, Dydaktyka przedmiotowa - nowe technologie, Emisja głosu, Praktyka dydaktyczna.

Wykładowcy

Studia są prowadzone wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli akademickich CKNJOiEE UW i specjalistów spoza jednostki.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Niestacjonarny - zaoczny, soboty i niedziele co 2 tygodnie.

Zaliczenia

Na podstawie zadań testowych i/lub prac projektowych. Studia kończą się egzaminem pisemnym po trzecim semestrze.

Absolwenci

Absolwent studiów będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Będzie więc posiadał kwalifikacje w zakresie:

 • wybranej specjalności językowej (nauczanie języka francuskiego), w zakresie pozwalającym  na przekazywanie jej w sposób kompetentny oraz na samodzielne jej pogłębianie i aktualizację, a także na integrowanie jej z innymi dziedzinami wiedzy,
 • psychologii rozwojowej i pedagogiki, umożliwiające pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, indywidualizowanie procesu nauczania, zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych uczniów, organizowanie życia społecznego na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracę z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną,
 • dydaktyki nauczania języka francuskiego, w stopniu umożliwiającym skuteczne prowadzenie lekcji, rozbudzanie zainteresowań poznawczych oraz wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badanie i ocenianie osiągnięć uczniów oraz własnej praktyki,
 • posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu języka francuskiego,
 • znajomości języka francuskiego ze szczególnym uwzględnieniem tekstów przydatnych w nauczaniu.                                           

Absolwent będzie przygotowany do:

 • współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych,
 • podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej;
 • samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej;
 • kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami.

 

*Wymagany poziom języka francuskiego warunkujący pełne kwalifikacje to C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Wykaz certyfikatów przedstawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. , poz. 1575)


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat powinien zarejestrować się w IRK i dokonać opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa w Sekretariacie CKNJOiEE następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia na formularzu wygenerowanym i wydrukowanym z systemu IRK,
 • życiorys na formularzu wygenerowanym i wydrukowanym z systemu IRK,
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia na formularzu wygenerowanym i wydrukowanym z systemu IRK,
 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów drugiego stopnia oraz oryginał dyplomu do wglądu,
 • kserokopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka francuskiego na poziomie C1 (ESOKJ) oraz oryginał do wglądu. Osoby, które nie przedłożą certyfikatu przystępują do rozmowy sprawdzającej biegłość językową w języku francuskim1).

Dokumenty należy złożyć osobiście pod adresem: Sekretariat Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, parter, pok. nr 6, tel. (0-22) 553-13-36.

 

1)Rozmowa sprawdzająca biegłość językową dla osób, które nie przedstawiły certyfikatu znajomości języka francuskiego na poziomie C1 odbędzie się 29.09.2022 r. (dla I tury rekrutacji) i 11.10.2022 r. (dla II tury rekrutacji) w trybie zdalnym. Kandydat/ka odpowiada na trzy pytania dotyczące wykształcenia, kariery zawodowej, planów na przyszłość i oczekiwań odnośnie studiów. Każde pytanie oceniane jest w punktacji od 0 do 10 punktów.
Ocenie podlegają:
• treść – maksymalnie 2 pkt.,
• wymowa – maksymalnie 1 pkt,
• płynność i spójność wypowiedzi – maksymalnie 2 pkt.,
• poprawność gramatyczna – maksymalnie 2 pkt.,
• bogactwo słownictwa i struktur leksykalnych - maksymalnie 3 pkt.
Maksymalnie kandydat/ka może otrzymać 30 punktów. Minimalna liczba punktów, która pozwala uznać rozmowę za zdaną i próg kwalifikacyjny
wynosi 18 punktów.

Harmonogram rekrutacji

I tura

Rejestracja w systemie IRK: od 06.06.2022 r. do 23.09.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 24.09.2022 r.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka: 29.09.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 03.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 04.10.2022 r. do 07.10.2022 r.

II tura

Rejestracja w systemie IRK: od 24.09.2022 r. do 04.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 05.10.2022 r.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka: 11.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 12.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 13.10.2022 r. do 14.10.2022 r.

Czesne

6600 PLN – opłata za całość studiów

I semestr – 2200 PLN – opłata jednorazowa

Płatność ratalna – dwie raty 2300 PLN:

1. rata (płatna do 15.10.2022 r.) – 1150 PLN

2. rata (płatna do 15.11.2022 r.) – 1150 PLN

Płatność ratalna – trzy raty 2350 PLN:

1. rata (płatna do 15.10.2022 r.) – 850 PLN

2. rata (płatna do 15.11.2022 r.) – 750 PLN

3. rata (płatna do 15.12.2022 r.) – 750 PLN

II semestr - 2200 PLN – opłata jednorazowa

Płatność ratalna – dwie raty 2300 PLN:

1. rata (płatna do 15.03.2023 r.) – 1150 PLN

2. rata (płatna do 15.04.2023 r.) – 1150 PLN

Płatność ratalna – trzy raty 2350 PLN:

1. rata (płatna do 15.03.2023 r.) – 850 PLN

2. rata (płatna do 15.04.2023 r.) – 750 PLN

3. rata (płatna do 15.05.2023 r.) – 750 PLN

III semestr - 2200 PLN– opłata jednorazowa

Płatność ratalna – dwie raty 2300 PLN:

1. rata (płatna do 15.10.2023 r.) – 1150 PLN

2. rata (płatna do 15.11.2023 r.) – 1150 PLN

Płatność ratalna – trzy raty 2350 PLN:

1. rata (płatna do 15.10.2023 r.) – 850 PLN

2. rata (płatna do 15.11.2023 r.) – 750 PLN

3. rata (płatna do 15.12.2023 r.) – 750 PLN