• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej

Szczegóły
Kod SP-PM
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 200
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Iuridicum IV
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47,
00-347 Warszawa, pokój 115
tel. 0 22 55 27 200,
sekretarz: mgr Beata Grochowska
e-mail: pspm@wpia.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 oraz w soboty zjazdowe
Adres WWW http://www.wpia.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (18.05.2022 00:00 – 13.10.2022 23:59)

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój prawa międzynarodowego, którego konsekwencją są liczne przemiany dotyczące państw, roli organizacji międzynarodowych i pozycji jednostek. Widoczna jest zmiana podejścia do obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw, rośnie znaczenie orzecznictwa sądów międzynarodowych. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z teorią, funkcjonowaniem i egzekwowaniem prawa międzynarodowego, ale także kwestiami kontrowersyjnymi i mającymi znaczenie praktyczne.

Kandydaci

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (posiadających tytuł magistra lub licencjat), bez znaczenia jest natomiast kierunek wykształcenia.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (170 godzin) obejmuje dwa bloki. Pierwszy tworzą ogólne zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego dotyczące tworzenia tego prawa, jego źródeł oraz podmiotów. Na drugi składają się przedmioty omawiające kwestie szczególnie istotne lub wzbudzające kontrowersje w społeczności międzynarodowej.

Program obejmuje następujące przedmioty: źródła prawa międzynarodowego publicznego, sztukę negocjacji i zawieranie umów międzynarodowych, podmioty prawa międzynarodowego, prawo dyplomatyczne i konsularne, międzynarodową ochronę praw człowieka, odpowiedzialność międzynarodową państw i jednostek, sądownictwo międzynarodowe, terroryzm międzynarodowy, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, międzynarodowy arbitraż handlowy, międzynarodowe prawo ochrony środowiska, międzynarodowe prawo lotnicze, międzynarodowe prawo kosmiczne, Bezzałogowe statki powietrzne i loty suborbitalne, System instytucjonalny Unii Europejskiej.

Lp.

Nazwa przedmiotu

Typ zajęć

Czas trwania

Punkty ECTS

Forma zaliczenia zajęć

1.

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

wykład

12 godz.

4

egzamin/zaliczenie

2.

Odpowiedzialność międzynarodowa jednostek

wykład

10 godz.

3

egzamin/zaliczenie

3.

Odpowiedzialność międzynarodowa państw

wykład

10 godz.

3

egzamin/zaliczenie

4.

Podmioty prawa międzynarodowego publicznego

wykład

10 godz.

3

egzamin/zaliczenie

5.

Prawo dyplomatyczne

wykład

10 godz.

3

egzamin/zaliczenie

6.

Prawo konsularne

wykład

10 godz.

3

egzamin/zaliczenie

7.

Sądownictwo międzynarodowe

wykład

10 godz.

3

egzamin/zaliczenie

8.

System strasburski ochrony praw człowieka

wykład

10 godz.

3

egzamin/zaliczenie

9.

Źródła prawa międzynarodowego publicznego

wykład

10 godz.

3

egzamin/zaliczenie

10.

Bezzałogowe statki powietrzne i loty suborbitalne

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

11.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

wykład

4 godz.

1

zaliczenie

12.

Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

13.

Międzynarodowe prawo ochrony środowiska

wykład

6 godz.

2

zaliczenie

14.

Organizacje międzynarodowe o charakterze polityczno-wojskowym

wykład

6 godz.

2

zaliczenie

15.

Prawo międzynarodowe w orzecznictwie sądów krajowych

wykład

8 godz.

2

zaliczenie

16.

Prawo prywatne międzynarodowe, międzynarodowy arbitraż handlowy

konwersatorium

4 godz.

2

zaliczenie

17.

System instytucjonalny Unii Europejskiej

wykład

8 godz.

2

zaliczenie

18.

Sztuka negocjacji i zawieranie umów międzynarodowych

wykład

4 godz.

1

zaliczenie

19.

Terroryzm międzynarodowy

wykład

8 godz.

2

zaliczenie

20.

Umowy i organizacje gospodarcze

wykład

8 godz.

2

zaliczenie

21.

Uprawnienia jednostek w oparciu o prawo międzynarodowe

wykład

8 godz.

2

zaliczenie

22.

Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym

wykład

6 godz.

2

zaliczenie

Wykładowcy

Wśród wykładowców są:
prof. UW dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa,
prof. dr hab. Maria M. Kenig-Witkowska,
prof. dr hab. Paweł Czubik,
prof. dr hab. Robert Grzeszczak,
prof. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz,
prof.  UW dr hab. Karol Karski,
prof.  UW dr hab. Mateusz Pilich,
dr hab. Aleksander Gubrynowicz,
dr hab. Tomasz Kamiński,
dr Zuzanna Kulińska-Kępa,
dr Elżbieta Mikos-Skuza,
dr Rudolf Ostrihansky,
mgr Michał Lutek,

mgr Maciej Piotrowski.

Tryb i częstotliwość zjazdów

Zaoczne, zajęcia w soboty (9:30-16:45) i niedziela  (9:00 – 12:10) dwa razy w miesiącu

Zaliczenia

Ukończenie studiów uwarunkowane jest złożeniem pięciu egzaminów z wybranych przedmiotów prowadzonych w formie wykładów obejmujących co najmniej 10 godzin akademickich. Pozostałe wykłady i konwersatoria zaliczane są na podstawie obecności.

Absolwenci

Absolwenci (np. urzędnicy, wojskowi, dziennikarze zajmujący się stosunkami międzynarodowymi) będą mogli swobodnie poruszać się po tematyce prawa międzynarodowego publicznego oraz korzystać ze źródeł.


Rekrutacja

O przyjęciu na Studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady rekrutacji

W postępowaniu kwalifikacyjnym może wziąć udział osoba, która:

 1. posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
 2. zarejestrowała się w systemie IRK;
 3. wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 PLN

Wymagane dokumenty

W przypadku zakwalifikowania na Studia, kandydat obowiązany jest złożyć poniższe dokumenty:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia - generowane z systemu IRK;
 2. oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
 3. podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/ współfinansowane przez osobę trzecią) - generowaną z systemu IRK;
 4.  podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) - generowane z systemu IRK;
 5. podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej - generowane z systemu IRK;
 6. w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille; https://nawa.gov.pl/uznawalnosc
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Terminy

Dokumenty składa się w terminie od dnia 18 maja 2022 r. do dnia 14 października 2022 r. w Sekretariacie Podyplomowych studiów Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej  w godzinach jego pracy. Dokumenty można złożyć osobiście lub - w porozumieniu z pracownikiem Sekretariatu Podyplomowego Studium Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej korespondencyjnie na adres:

Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej,

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski,

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa.

Termin doręczenia rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia na studia lub odmowie przyjęcia na studia: do 21 października 2022 r.

Czesne

4800 zł - Opłata  jednorazowa, płatna do 30 września 2022 r.

5200 zł - Opłata w w systemie ratalnym (2 raty):

 • I rata (2600 zł) płatna do 30 września 2022 r.
 • II rata (2600 zł) płatna do 1 lutego 2023 r.