• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studium Prawa Spółek

Szczegóły
Kod SP-PS
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 80
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Prawa Cywilnego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, pokój 308
tel. 0 22 55 20 472, faks 0 22 55 24 320
sekretarz: mgr Aleksandra Matysiak
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
Adres WWW http://www.wpia.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

 

Celem studiów są zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą problematyką podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców, zwłaszcza zorganizowanych w formie spółek prawa handlowego. Obowiązujące obecnie prawo spółek i tzw. regulacje okołospółkowe trudno poddają się prawidłowej wykładni, często różnie są interpretowane. Pomoc w rozwiązywaniu wynikających stąd problemów praktycznych oferują najlepsi specjaliści – pracownicy nauki z różnych krajowych ośrodków uniwersyteckich praktykujący jednocześnie w różnych zawodach prawniczych. Proponowana słuchaczom forma specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala na uporządkowanie materii normatywnej, która w omawianej dziedzinie jest w dużym stopniu rozproszona i podlega częstym zmianom.

Program studiów jest na bieżąco aktualizowany. Obejmuje w znowelizowanym kształcie przepisy kodeksu spółek handlowych, prawo firmowe, przepisy o prokurze, prawo upadłościowe i układowe, przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zasady Corporate Governance, elementy praktyki kontraktowej spółek. W programie Studium zostały także uwzględnione prawnokarne, podatkowe i rachunkowe aspekty prawa spółek. Materia wykładowa obejmuje również publiczny obrót papierami wartościowymi, elementy prawa pracy, prawa przemysłowego i ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a także procedury rejestracyjne. Uwzględnione są regulacje unijne, w tym procedury tworzenia spółki europejskiej w różnych jej przejawach.

 

Kandydaci

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla absolwentów magisterskich studiów prawniczych, przyjmowani są także przedstawiciele innych zawodów (o ile legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich).

 

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (208 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie do prawa handlowego i prawa spółek, Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, Powstanie i konstrukcja prawna spółek osobowych, Stosunki majątkowe w spółkach osobowych, Powstanie spółek kapitałowych, Elektroniczny sposób rejestracji spółek i nowe elektroniczne sposoby składania oświadczeń woli, Procedury rejestracyjne, Krajowy Rejestr Sądowy, Spółka w organizacji, Prawo firmowe, Prokura i pełnomocnictwo w spółkach prawa handlowego, Reprezentacja spółek, Zarządzanie i nadzór w spółkach kapitałowych, Prawa udziałowe i rozporządzanie nimi, Umorzenie praw udziałowych, Zgromadzenie wspólników/Walne Zgromadzenie i jego kompetencje, Uchwały kolegialnych osób prawnych, Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Kontrola i nadzór w spółkach kapitałowych, Zmiany w składzie wspólników, Umowy między wspólnikami spółek kapitałowych, Elektroniczne czynności prawne w praktyce kontraktowej spółek, Pojęcie kapitału, Zmiany kapitału w spółkach,  Odpowiedzialność w spółkach kapitałowych, Ochrona mniejszości w spółkach kapitałowych, Spółki jednoosobowe, Łączenie spółek, Pojęcie zakazu konkurencji w prawie spółek, Przekształcenie spółek, Zasady Corporate Governance, Spółka w upadłości, Spółka europejska, Prawo rynku kapitałowego, Nowe formuły prawne na rynku kapitałowym, Spółki publiczne, Prawo pracy w stosunkach spółkowych, Ochrona własności przemysłowej w działalności przedsiębiorcy,  Aspekty podatkowe działalności spółek, Rachunkowość spółek, Prawno-karne aspekty prawa spółek, Instytucje arbitrażowe – arbitraż handlowy, Przegląd orzecznictwa sądowego dotyczącego spółek, Aktualne nowelizacje Kodeksu Spółek Handlowych.

 

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr Paweł Błaszczyk, prof. dr hab. Józef Frąckowiak, mec. Marek Furtek, SSO Anna Gałas, dr hab. Łukasz Gasiński, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf,  prof. Marek Grzybowski prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, dr hab. prof. UW  Jacek Jastrzębski, prof. dr hab. Anna Karmańska, prof. dr hab. Wojciech Katner, prof. dr hab. Andrzej Kidyba, dr Karolina Kocemba, prof. dr hab. Wojciech Kocot, dr Jacek Krauss, prof. dr hab. Małgorzata Król - Bogomilska, dr hab. Marta Litwińska-Werner, doc. dr Małgorzata Modrzejewska, doc. dr Jerzy Modrzejewski, dr hab. Artur Nowacki, dr Marcin Olechowski, prof. dr hab. Adam Opalski , dr hab. Konrad Osajda,  dr Paweł Popardowski, prof. dr  hab. Wojciech Popiołek, prof. dr hab. Urszula Promińska, dr Michał Raczkowski, prof. dr hab. Michał Romanowski, prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, prof. dr hab. Andrzej Szumański dr hab. Paweł Wajda, dr Cezary Wiśniewski, dr hab. Anna Zbiegień-Turzańska, dr hab. Łukasz Żelechowski.

 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy dwudniowe w soboty i niedziele.

 

Zaliczenie

Obecność na wszystkich wykładach. Napisanie pracy dyplomowej, z której ocena będzie wpisana na świadectwie dokumentującym ukończenie studiów.

 


Rekrutacja

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

 

Wymagane dokumenty

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
 2. oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
 3. podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
 4. podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
 5. podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK;
 6. w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

*wygenerowane dokumenty są dostępne w systemie IRK.

Kompletne dokumenty po elektronicznym zarejestrowaniu się na stronie należy składać: w portierni Collegium Iuridicum I, budynek Wydziału Prawa i Administracji UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 lub wysłać pocztą na adres studium: Podyplomowe Studium Prawa Spółek, Wydział Prawa i Administracji UW Collegium Iuridicum I, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

 

Czesne

6000 zł - Opłata  jednorazowa
6300 zł - Opłata w w systemie ratalnym (3 raty)

 

Terminy

I tura

Przyjmowanie dokumentów: 9 maja - 25 października 2022 r.

Termin doręczenia rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia na studia lub odmowie przyjęcia na studia: do 31 października 2022 r.

W przypadku, gdy w ramach I tury postępowania rekrutacyjnego nie zostaną wypełnione wszystkie miejsca na Studiach w ramach limitu, zostanie uruchomiona II tury zapisów na studia zgodnie z poniższym harmonogramem.

II tura

Przyjmowanie dokumentów: 26 października - 22 listopada 2022 r.

Termin doręczenia rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia na studia lub odmowie przyjęcia na studia: do 30 listopada 2022 r.