• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Pedagogika Teatru

Szczegóły
Kod SP-PTEATR
Jednostka organizacyjna Instytut Kultury Polskiej
Kierunek studiów Pedagogika teatru
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 20
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, pokój 1
tel. 0 22 55 20 324, 0 22 55 24 506, 0 22 55 20 884
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałki od godziny 10:00 do 12:00
Adres WWW http://ikp.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia zostały zaplanowane w momencie, kiedy w Polsce brakuje ośrodków zajmujących się kształceniem w obszarze szeroko rozumianej edukacji teatralnej. Proponowane studia podyplomowe mają za zadanie wypełnić ten brak. Ich program wynika z bogatych doświadczeń polskich oraz czerpie z niemieckiej tradycji pedagogiki teatru, która  stanowi jeden z nurtów przemian w edukacji w ogóle, opierający się na aktywnych, angażujących formach kształcenia, przekraczających hierarchiczne podziały. Program studiów podyplomowych zakorzeniony jest również w refleksji nad kulturą podejmowanej w ramach badań i dydaktyki IKP UW. Czerpie zarówno z antropologicznych ujęć zawartych w podręcznikach z serii Wiedza o kulturze, jak i realizowanych w zakładzie Teatru i Widowisk badań z obszaru poetyki kulturowej teatru. Różne formy praktyki teatralnej, w tym szeroko rozumianą pedagogikę teatru, rozumiemy jako zjawiska kulturowe, które jednocześnie wynikają z określonej rzeczywistości społecznej, jak i ją przekształcają.

Kandydaci

Absolwent studiów wyższych magisterskich zainteresowany poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych o szeroko rozumianą perspektywę kulturoznawczą oraz o szereg praktycznych umiejętności podejmowania własnych inicjatyw teatralnych. Pracownik różnego rodzaju, publicznych i pozarządowych instytucji kultury lub osoba zainteresowana pracą o takim charakterze.

Nauczyciel przedmiotów humanistycznych w szkole ponadgimnazjalnej, zainteresowany zdobyciem umiejętności inicjowania projektów teatralnych w swoim środowisku.

Opis Studiów

Program studiów

Unikatowe i długo oczekiwane studia podyplomowe powstały z inspiracji polskimi doświadczeniami z obszaru teatru społecznego i edukacji teatralnej oraz niemiecką pedagogiką teatru. Wypełniają go zajęcia poświęcone analizom kultury i teatru, warsztaty teatralne oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny pracy w grupie. Dział analiz kultury i teatru tworzą zajęcia poświęcone kategoriom kultury, podstawom teorii teatralnych XX wieku, inicjatywom teatralnym podejmującym dialog z otoczeniem społecznym oraz analizie współczesnej mapy różnorodnych ośrodków teatralnych w Polsce. Planowane warsztaty stanowią przede wszystkim praktyczne zajęcia teatralne, takie jak praca z ciałem, teatr i media, teatr stosowany, reżyseria i pedagogika teatru. Są one uzupełnione przez warsztaty planowania i realizacji projektu działań teatralnych oraz zajęcia przybliżające różne formy działalności edukacyjnej na polu sztuki.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są pracownicy Zakładu Teatru i Widowisk w IKP UW oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, a także wybitni praktycy kultury pracujący na co dzień m.in. w: Stowarzyszeniu Pedagogów Teatru, Stowarzyszeniu Teatralnym Chorea, Stowarzyszeniu Opowiadaczy Historii „Studnia O.”.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia trwają 4 semestry (2 lata).

Zajęcia są prowadzone w trybie zaocznym, zjazdy odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie.

Zaliczenia

Zaliczenia na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa, prac pisemnych, egzaminów. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci

Absolwent to praktyk kultury przygotowany teoretycznie i metodologicznie do różnych form działań teatralnych, do prowadzenia zajęć edukacji teatralnej, inicjowania projektów teatralnych z różnymi grupami uczestników. To pracownik instytucji kultury takich jak teatry, ośrodki/domy kultury, organizacje pozarządowe lub osoba zamierzająca podjąć pracę o takim charakterze.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej. W rozmowie kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie wiedza o kulturze współczesnej, szczególnie w projektach artystyczno-społecznych oraz wiedza o teatrze. Osoby podchodzące do egzaminu oceniane są w skali od 0 do 10 punktów, przy czym próg kwalifikacyjny wynosi 5 punktów.

Kandydat na studia musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, zarejestrować się w IRK oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

Wymagane dokumenty

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich w celu sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierający informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów;
 • życiorys (wydrukowany z IRK);
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z IRK);
 • podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z IRK);
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (wydrukowane z IRK).

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Toku Studiów Instytutu Kultury Polskiej, lub pocztą na adres:

Instytut Kultury Polskiej

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
z dopiskiem „Pedagogika teatru” (decyduje data wpływu w Kancelarii Głównej UW).

Harmonogram rekrutacji

I tura

Termin rejestracji: 27.06.2022 r. - 16.09.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 17.09.2022 r.

Termin egzaminu wstępnego: od 26.09.2022 r. do 27.09.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 05.10.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: do 07.10.2022 r.

II tura

Termin rejestracji: 26.09.2022 r. - 30.09.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 01.10.2022 r.

Termin egzaminu wstępnego: od 04.10.2022 r. do 05.10.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 06.10.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: do 07.10.2022 r.

 

Czesne

 4 800 zł za całość studiów

 • 1 200 zł opłata za pierwszy semestr studiów wnoszona do 15.10.2022 r.
 • 1 200 zł opłata za drugi semestr studiów wnoszona do 15.02.2023 r.
 • 1 200 zł opłata za trzeci semestr studiów wnoszona do 15.10.2023 r.
 • 1 200 zł opłata za czwarty semestr studiów  wnoszona do 15.02.2024 r.