• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Szczegóły
Kod SP-RF
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Ekonomia, Prawo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 200
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Iuridicum IV
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47
00-347 Warszawa, pokój 115
tel. 0 22 55 27 200
sekretarz: mgr Beata Grochowska
e-mail: psrf@wpia.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00,
soboty zjazdowe
Adres WWW http://www.wpia.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (18.05.2022 00:00 – 13.10.2022 23:59)

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje polskie i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a także wiedzy na temat otoczenia prawnego działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy to zagadnień z zakresu prawa podatkowego, a także prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Studia mają na celu uzupełnienie i pogłębienie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy prawnej i ekonomicznej o kwestiach z zakresu teorii rachunkowości i praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, przeprowadzania rewizji finansowej (audytu). Ma to prowadzić do pozyskania umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do skutecznego i efektywnego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawnej obsługi prawnej podmiotów sektora prywatnego i publicznego. Studia stanowią również pogłębienie wiedzy związanej z wykonywaniem zawodu księgowego, doradcy podatkowego, audytora oraz pełnienia funkcji kierowniczych działów finansowych podmiotów o różnym statusie prawnym.

Kandydaci

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (posiadających tytuł magistra lub licencjat), w szczególności o profilu prawniczym i administracyjnym lub ekonomicznym.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

1

Prawo bilansowe

wykład

10 godz.

egzamin

6

2

Podatek od towarów i usług i inne podatki pośrednie

wykład

20 godz.

egzamin

6

3

Rachunkowość

wykład

22 godz.

egzamin

6

4

Rachunkowość podatkowa

wykład

15 godz.

egzamin

6

5

Podatki dochodowe, majątkowe i branżowe

wykład

24 godz.

egzamin

6

6

Prawo spółek i prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

wykład

19 godz.

egzamin

6

7

Analiza ekonomiczno-finansowa

konwersatorium

12 godz.

zaliczenie

3

8

Instrumenty finansowe i zarządzanie finansami

konwersatorium

20 godz.

zaliczenie

2

9

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

wykład

10 godz.

zaliczenie

2

10

Ogólne materialne prawo podatkowe

wykład

10 godz.

zaliczenie

1

11

Podstawy prawa cywilnego

wykład

15 godz.

zaliczenie

2

12

Postępowanie podatkowe

wykład

10 godz.

zaliczenie

2

13

Prawo gospodarcze

 

15 godz.

zaliczenie

1

14

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

wykład

16 godz.

zaliczenie

2

15

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

konwersatorium

16 godz.

zaliczenie

1

16

Rachunkowość budżetowa

wykład

10 godz.

zaliczenie

2

17

Rachunkowość grup kapitałowych

konwersatorium

8 godz.

zaliczenie

2

18

Rewizja finansowa i audyt zewnętrzny

wykład

8 godz.

zaliczenie

1

19

Sprawozdawczość finansowa

konwersatorium

15 godz.

zaliczenie

1

20

Warsztaty podatkowe

konwersatorium

5 godz.

zaliczenie

2

Wykładowcy

 Wśród wykładowców są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, Wydziału Prawa i Administracji UW oraz doświadczeni praktycy wykonujący zawód biegłego rewidenta i doradcy podatkowego.

Zaliczenia studiów i częstotliwość zajazdów

Zaoczne, zajęcia w soboty (9:00-16:45) i niedziela (9:00-16:45) dwa razy w miesiącu

Zaliczenia

Program studiów przewiduje 6 egzaminów, z pozostałych przedmiotów są zaliczenia.

Absolwenci

Absolwent nabędzie umiejętności praktyczne niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zakres wiedzy objęty w znaczącym stopniu egzaminem dla kandydatów na biegłego rewidenta. Absolwent studiów poszerzy swoją wiedzę i zdobędzie umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń publiczno-prawnych, w szczególności podatkowych. Zdobyta wiedza przyczyni się do wzrostu efektywności pracy osób zatrudnionych zarówno w sektorze prywatnym, jak i sektorze publicznym, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego.

 


Rekrutacja

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

W postępowaniu kwalifikacyjnym może wziąć udział osoba, która:

 1. posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
 2. zarejestrowała się w systemie IRK;
 3. wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 PLN

 

Wymagane dokumenty

W przypadku zakwalifikowania na Studia, kandydat obowiązany jest złożyć poniższe dokumenty:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia - generowane z systemu IRK;
 2. oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
 3. podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/ współfinansowane przez osobę trzecią) - generowaną z systemu IRK;
 4. podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) - generowane z systemu IRK;
 5. podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej - generowane z systemu IRK;
 6. w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille; https://nawa.gov.pl/uznawalnosc
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

 

Terminy

Dokumenty składa się w terminie od dnia 18 maja 2022 r. do dnia 14 października 2022 r. w Sekretariacie Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej w godzinach jego pracy. Dokumenty można złożyć osobiście lub - w porozumieniu z pracownikiem Sekretariatu Podyplomowego Studium Rachunkowości i Rewizji Finansowej korespondencyjnie na adres:

Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski,
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa.

Termin doręczenia rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia na studia lub odmowie przyjęcia na studia: do 21 października 2022 r.

 

Czesne

5800 zł - Opłata jednorazowa, płatna do 30 września 2022r.
6200 zł - Opłata w systemie ratalnym (2 raty):

 • I rata (3100 zł) płatna do 30 września 2022 r.
 • II rata (3100 zł) płatna do 15 stycznia 2023 r.