• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studium Administracji

Szczegóły
Kod SP-SA
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Administracja
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 70
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Iuridicum I
Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, pokój 325
tel. 0 22 55 24 316
e-mail: psa@wpia.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-15.00
Adres WWW http://www.wpia.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (09.05.2022 00:00 – 29.09.2022 23:59)

Opis studiów

Studia przeznaczone dla wszystkich osób pragnących pogłębić i rozszerzyć swoją wiedzę, uzyskując najwyższy zaawansowany merytorycznie poziom wykształcenia akademickiego.
Rozpoczęcie zajeć planowane jest na październik 2022 r.

Program studiów

Program studiów (285 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Podstawowe pojęcia prawoznawstwa, Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego, Nauka administracyjna i zagadnienia samorządu terytorialnego, Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego, Prawo administracyjne, Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i handlowego, Prawo administracyjne gospodarcze, Wybrane zagadnienia prawa pracy, Wybrane zagadnienia prawa rolnego, Wybrane zagadnienia prawa finansowego, System postępowania administracyjnego, Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego.

 Tryb i częstotliwość zajazdów

Zaoczny, dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne, przeciętnie raz w miesiącu.

Zaliczenia

Egzaminy pisemne po zakończeniu każdego semestru.

Program nie przewiduje przygotowywania pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.

Absolwenci

Po ukończeniu Studium, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Rekrutacja

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów. Rejestracja internetowa nie jest jednoznaczna z przyjęciem na studia.

Opis rekrutacji

W postępowaniu kwalifikacyjnym może wziąć udział osoba, która:

 1. posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
 2. zarejestrowała się w systemie IRK;
 3. wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 PLN w terminie do dnia 30 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

W przypadku zakwalifikowania na Studia, kandydat obowiązany jest złożyć poniższe dokumenty:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia - generowane z systemu IRK;
 2. oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
 3. podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/ współfinansowane przez osobę trzecią) - generowaną z systemu IRK;
 4. podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) - generowane z systemu IRK;
 5. podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej - generowane z systemu IRK;
 6. 2 zdjęcia wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem)
 7. w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Terminy

Dokumenty składa się w terminie od dnia 10 maja 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. w Sekretariacie Podyplomowego Studium Administracji w godzinach jego pracy. Dokumenty można złożyć osobiście lub - w porozumieniu z pracownikiem Sekretariatu Podyplomowego Studium Administracji korespondencyjnie na adres: Podyplomowe Studium Administracji, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Termin doręczenia rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia na studia lub odmowie przyjęcia na studia: do 7 października 2022 r.

Czesne

5 250 zł (opłata jednorazowa)

5 550 zł (opłata w trzech ratach)

 • I semestr – 1 750,00 zł /płatność do dnia 10 października 2022 r.,
 • II semestr – 1 850,00 zł /płatność do dnia 15 stycznia 2023 r.,
 • III semestr – 1 950,00 zł /płatność do dnia 15 marca 2023 r.