• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Szczegóły
Kod SP-STRL
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 18
Limit miejsc 100
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Nowy Świat 4 pokój 113
00-497 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałki i czwartki
12.00-17.00
Adres WWW https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (22.07.2022 00:00 – 10.10.2022 23:59)

Kandydaci

Studia adresowane są do bardzo szerokiego kręgu odbiorców - osób zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego, pracowników i kandydatów do pracy w administracji publicznej, w tym samorządowej, oraz osób uczestniczących w procesach legislacyjnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie minimum tytułu licencjata, magistra (lub równorzędnego).

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (176 godzin) obejmuje następujący zakres tematyczny: naukę o administracji publicznej, prawie i procedurach administracyjnych, prawno-cywilnych i finansowych podstawach funkcjonowania samorządu terytorialnego, zagadnieniach kształtowania polityki regionalnej i wykorzystywania instrumentów Unii Europejskiej, gospodarowanie mieniem komunalnym i współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi, Orzecznictwo NSA, TK i ETS w sprawach dotyczących samorządu terytorialnego. Przewidziany jest ponadto blok zajęć podejmujących problemy etyki i sposobów zachowania w relacjach służbowych oraz problemy marketingu terytorialnego.

Lp.

Przedmiot

Liczba godz.

Punkty ECTS

Semestr

1.

Ustrój samorządu terytorialnego RP

10

4

I/II

2.

Konstytucyjne podstawy ustroju RP

8

4

I/II

3.

Procedury administracyjne

18

5

I/II

4.

Prawno - cywilne podstawy funkcjonowania samorządu
terytorialnego

24

4

I/II

5.

Prawno - finansowe podstawy funkcjonowania
samorządu terytorialnego

12

4

I/II

6.

PPP w inwestycjach samorządu terytorialnego

6

1

I

7.

Prawo pracy pracowników samorządu terytorialnego

8

3

II

8.

Mienie komunalne, gospodarka komunalna i przekształcenia
własnościowe w samorządzie terytorialnym

8

4

II

9.

Prawna regulacja gospodarki gruntami 

4

1

II

10.

Prawo budowlane

4

1

I

11.

Instytucje Unii Europejskiej

10

3

I

12.

Geografia gospodarcza i zagadnienia rozwoju
regionalnego

6

4

II

13.

Samorząd terytorialny w wybranych krajach ( Francji,
Kanadzie, USA)

10

4

I

14.

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi w sferze polityki społecznej 

4

2

I/II

15.

Problemy postępowania administracyjnego na tle
orzecznictwa NSA - ze szczególnym uwzględnieniem
spraw z zakresu działania samorządu terytorialnego

6

4

I/II

16.

Ustrój samorządu terytorialnego w RP na tle
orzecznictwa NSA

6

4

I/II

17.

Zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych

8

1

I/II

18.

Marketing terytorialny i promocja jednostek samorządu
terytorialnego

4

2

I/II

19.

Współpraca samorządu terytorialnego z mediami 

6

1

I/II

20.

Wykład fakultatywny

14

4

I/II

 

Razem

176

60

I/II

Wykładowcy

Wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego oraz wybitni specjaliści – praktycy.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia odbywaja się systemie zaocznym, zjazdy w soboty i niedziele, zazwyczaj 1 raz w miesiącu.

Zaliczenia

W trakcie studiów 1 egzamin z przedmiotu prawo administracyjne i zaliczenia wynikające z programu studiów.

Absolwenci

Absolwenci legitymują się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat powinien zarejestrować się w IRK i dokonać opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

  • podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą1), celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
  • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
  • podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
  • podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK.

1)W przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania.

Kandydat na studia legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą, może podjąć naukę jeżeli przedstawi certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres (decyduje data nadania dokumentów):

Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Collegium Iuridicum I pokój 214

00-927 Warszawa

Harmonogram rekrutacji

Termin rejestracji: 22.07.2022 r. - 10.10.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 11.10.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: do 20.10.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: od 22.07.2022 r. do 12.10.2022 r.

Czesne

4 100 zł jednorazowa opłata za cały rok płatna do 15.10.2022 r.

4 500 zł płatne w dwóch ratach

I rata 2 250 zł płatna do 15.10.2022 r.

II rata 2 250 zł płatna do 15.01.2023 r.