• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej

Szczegóły
Kod SP-WI
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 37
Limit miejsc 80
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, pokój 312
tel. 0 22 55 24 343
e-mail: k.jedlinska@wpia.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od wtorku do piątku 12.00-15.00
Adres WWW http://www.wpia.uw.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Cel studium

Celem studiów na Podyplomowym Studium Prawa Własności Intelektualnej jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką prawa własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa autorskiego wraz z prawami pokrewnymi, prawa patentowego, prawa znaków towarowych, komercjalizacji dóbr osobistych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Obok zasadniczych cywilnoprawnych podstaw ochrony dóbr niematerialnych w programie Studium uwzględnione zostały także prawnokarne i podatkowe aspekty własności intelektualnej. Odrębne wykłady poświęcone są postępowaniom administracyjnym związanym z udzielaniem i utrzymywaniem praw własności przemysłowej oraz zagadnieniom postępowania cywilnego w sprawach własności intelektualnej.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje zarówno wykłady służące prezentacji tematyki prawa własności intelektualnej, jak i seminaria służące pogłębieniu znajomości tej tematyki. W formie wykładów prowadzone są następujące przedmioty: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo patentowe, prawo znaków towarowych, komercjalizacja dóbr osobistych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji jako forma ochrony dóbr niematerialnych, międzynarodowe i europejskie prawo autorskie, europejskie i międzynarodowe prawo patentowe, prawa wyłączne do nowych odmian roślin, podatkowe aspekty praw autorskich, postępowania administracyjne w sprawach własności przemysłowej, procedury graniczne jako środek ochrony praw własności intelektualnej, prawnokarna problematyka własności intelektualnej, postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej wraz rozgraniczeniem z postępowaniem administracyjnym. Ponadto na Studium prowadzone są następujące seminaria: własność przemysłowa, prawo autorskie, komercjalizacja dóbr osobistych.

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

1.

Prawo autorskie i prawa pokrewne

I

24

11

2.

Prawo patentowe

I

24

11

3.

Komercjalizacja dóbr osobistych

I

18

4

4.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jako forma ochrony dóbr niematerialnych

I

16

4

4.

Podatkowe aspekty praw autorskich

I

4

1

6.

Prawa wyłączne do nowych odmian roślin

I

4

1

7.

Prawo znaków towarowych

II

24

11

8.

Międzynarodowe i europejskie prawo autorskie

II

9

3

9.

Europejskie i międzynarodowe prawo patentowe

II

6

2

10.

Postępowanie administracyjne w sprawach własności przemysłowej

II

4

1

11.

Procedury graniczne jako środek ochrony praw własności intelektualnej

II

2

-

12.

Prawnokarna problematyka własności intelektualnej

II

6

1,5

13.

Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu własności intelektualnej; rozgraniczenie z postępowaniem administracyjnym

II

6

1,5

14.

Własność Przemysłowa - seminarium

II

12

4

15.

Prawo autorskie - seminarium

II

12

4

16.

Komercjalizacja dóbr osobistych - seminarium

II

12

4

RAZEM

171 (183 w razie uczestnictwa w trzecim seminarium)

60 (64 w razie uczestnictwa w trzecim seminarium)

Kandydaci

Studia adresowane są przede wszystkim do prawników. Mogą jednak uczestniczyć w nich także przedstawiciele innych zawodów zainteresowani tematyką studiów, np. pracownicy producenckich firm fonograficznych lub audiowizualnych, mediów, agencji reklamowych, firm farmaceutycznych, firm produkujących oprogramowanie, działów badań i rozwoju, itp. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie minimum tytułu licencjata, magistra (lub równorzędnego).

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Monika Dąbrowska; prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska; prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska; dr hab. Wojciech Machała; dr hab. Łukasz Żelechowski; doc. dr. Teresa Grzeszak; doc. dr Marek Waluga; dr Sylwia Wit vel Wilk, ekspert Urzędu Patentowego RP; dr Krzysztof Wojciechowski; dr Tomasz Zimny; Beata Piwowarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie; Piotr Pogorzelski, Ministerstwo Finansów.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, 6 zjazdów w każdym semestrze.

Zaliczenia

Obecność na 75% zajęć, zdanie trzech egzaminów (prawo autorskie, prawo patentowe, prawo znaków towarowych) oraz zaliczenie 2 seminariów.


Rekrutacja

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat na studia musi posiadać wykształcenie wyższe (co najmniej na poziomie VI PRK).

Wymagane dokumenty

Po rejestracji w IRK kandydat składa następujące dokumenty:

  • podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą1)2), celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
  • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
  • podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
  • podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK.

Kompletne dokumenty po elektronicznym zarejestrowaniu się na stronie i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł należy składać osobiście w Sekretariacie Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Collegium Iuridicum I, pok.215, 2 piętro lub wysłać pocztą na adres studium: Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa, pok. 215.

 

1) W przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albooświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

2) W przypadku, gdy kandydat na Studia legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą, może on podjąć Studia jeżeli znajomość języka polskiego zostanie potwierdzona przez Kierownika Studiów Podyplomowych w wyniku odbycia rozmowy kwalifikacyjnej lub przedłożenia przez kandydata dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

Terminy

I tura

Termin rejestracji: 15.06.2022 r. - 29.09.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 30.09.2022 r.

Termin doręczenia rozstrzygnięć: do 07.10.2022 r.

Termin przyjmowania dokumentów: 15.06.2022 r. - 30.09.2022 r.

II tura

Termin rejestracji: 06.10.2022 r. - 13.10.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 14.10.2022 r.

Termin doręczenia rozstrzygnięć: do 21.10.2022 r.

Termin przyjmowania dokumentów: 06.10.2022 r. - 14.10.2022 r.

III tura

Termin rejestracji: 02.11.2022 r. - 04.11.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 05.11.2022 r.

Termin doręczenia rozstrzygnięć: do 10.11.2022 r.

Termin przyjmowania dokumentów: 02.11.2022 r. - 07.11.2022 r.

Czesne

5 300 zł – opłata jednorazowa, płatna do 15 października 2022 r.

5 700 zł - opłata w systemie ratalnym (3 raty):

I rata (1 900 zł) płatna do 15 października 2022 r.
II rata (1 900 zł) płatna do 15 stycznia 2023 r.
III rata (1 900 zł) płatna do 15 marca 2023 r.