• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Współczesne Migracje Międzynarodowe

Szczegóły
Kod SP-WMM
Jednostka organizacyjna Ośrodek Badań nad Migracjami
Kierunek studiów Migracje międzynarodowe
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. L. Pasteura 7, 02-093 Warszawa,
tel. 0 22 55 46 770
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałki i środy 10.00-14.00
Adres WWW http://www.migracje.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Program studiów odpowiada na rosnące zainteresowanie procesami migracyjnymi. Obecność cudzoziemców w Polsce (także jako pracowników, studentów czy uchodźców) oznacza, że coraz więcej instytucji ma z nimi stały kontakt oraz wymaga specjalistycznego przygotowania i wiedzy na temat współczesnych migracji. Program studiów dostarcza bogatej i zróżnicowanej wiedzy na temat współczesnych migracji międzynarodowych: ich powodów, skutków (społecznych, ekonomicznych i kulturowych), skali oraz kierunków i typów migracji. Szczególny nacisk położony jest na wiedzę o cudzoziemcach w Polsce, w tym obowiązujących rozwiązaniach prawnych dotyczących wjazdu, pobytu i pracy, funkcjonowania społeczności imigranckich w Polsce oraz praktyk integracyjnych. Studia pozwalają na rozwinięcie umiejętności praktycznych z zakresu kontaktów i komunikacji międzykulturowej oraz rozwiązywania konfliktów. Większość zajęć zaplanowana jest w formie interaktywnej, jako ćwiczenia, seminaria i warsztaty, pozwalające na aktywny dialog słuchaczy z prowadzącymi.

Kandydaci

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką współczesnych migracji międzynarodowych. Kandydat musi posiadać dyplom uczelni wyższej. Dodatkowym atutem jest zatrudnienie w instytucji zajmującej się cudzoziemcami, gdyż studia adresowane są przede wszystkim do pracowników służb publicznych m.in. administracji państwowej, jednostek samorządowych, instytucji rynku pracy, służb celnych, straży granicznej czy policji, a także organizacji pozarządowych stykających się w swojej działalności zawodowej ze społeczno-ekonomicznymi oraz prawno-instytucjonalnymi problemami dotyczącymi współczesnych migracji.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów (150 godzin, 30 punktów ETCS) obejmuje 30 przedmiotów w sześciu blokach tematycznych:

 1. Wprowadzenie do wiedzy o procesach migracyjnych (przedmioty: „Migracje międzynarodowe – podstawowe pojęcia”, „Historyczne źródła migracji współczesnych”, „Uwarunkowania i skutki migracji współczesnych”, „Polityka i prawo międzynarodowe dotyczące migracji”, „Imigranci w  państwie przyjmującym”, "Migracje i bezpieczeństwo", "Przegląd źródeł danych o migracjach", „Migracje międzynarodowe w perspektywie przebiegu życia").
 2. Współczesne migracje w Europie (przedmioty: „UE jako system migracyjny", „UE jako system azylowy", „Zarządzenie różnorodnością kulturową – doświadczenia europejskie”, „Muzułmanie w Europie”).
 3. Prawo i polityka imigracyjna Polski (przedmioty: „Polityka migracyjna Polski”, „Procedury dotyczące wjazdu i pobytu w Polsce”, „Procedury dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce”, „Polityka i działania integracyjne wobec cudzoziemców w Polsce”,  „Procedury uchodźcze i polityka azylowa w Polsce”).
 4. Społeczności imigranckie w Polsce (przedmioty: „Procesy napływowe do Polski”, „Funkcjonowanie społeczności imigranckich w Polsce”, „Migracje i społeczności imigranckie z krajów Partnerstwa Wschodniego", „Migracje i społeczności imigranckie z krajów Kaukazu", „Migracje i społeczności imigranckie z krajów Afryki", „Migracje i społeczności imigranckie z krajów Azji”, „Uchodźcy w Polsce i na świecie", „Integracja imigrantów i uchodźców w Polsce w praktyce").
 5. Emigracja i mobilność Polaków (przedmioty: „Polska jako kraj emigracyjny - efekty ekonomiczne i demograficzne”, „Diaspora polska  i polityka wobec emigracji i Polaków za granicą”, „Współczesna mobilność Polaków i jej skutki społeczne i kulturowe”).
 6. Warsztaty: Kontakt i komunikacja międzykulturowa.

Wykładowcy, miejsce i zjazdy

Wykładowcy to wybitni badacze migracji oraz specjaliści i eksperci reprezentujący środowisko akademickie (UW, PAN, UEK w Krakowie), instytucje państwowe i publiczne (w tym Urząd ds. Cudzoziemców, Państwową Inspekcję Pracy), a także organizacje pozarządowe. 

Miejsce, tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Kampus UW Ochota, tryb zaoczny, 13 zjazdów (soboty i niedziele w godz. 9.00 - 14.00), średnio 1 - 2 razy w miesiącu.

Zajęcia w trakcie edycji 2022/2023 planowane są w trybie hybrydowym (zajęcia będą odbywać się na sali z możliwością udziału w trybie online)

Zaliczenia

Egzamin końcowy odbędzie się w formie testu (50% oceny końcowej) oraz pracy zaliczeniowej (50% oceny końcowej).

Absolwenci

Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę na temat terminów, definicji i teorii związanych z procesami migracji międzynarodowych, potrafi wyjaśnić, przyczyny, skutki i uwarunkowania procesów migracyjnych mających miejsce w Polsce, Europie i na świecie, zna procedury wjazdu, pobytu i podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce, potrafi scharakteryzować politykę migracyjną Polski i UE, posiada wiedzę na temat procesów odpływowych i napływowych z i do Polski oraz najważniejszych społeczności imigranckich obecnych w Polsce. Dodatkowo słuchacz studiów zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu kontaktów interpersonalnych i komunikacji międzykulturowej. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów powinny podnieść kwalifikacje zawodowe absolwentów w zakresie wiedzy na temat procesów migracyjnych, prawa migracyjnego oraz społeczności cudzoziemskich w Polsce i w Europie.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych posiadający pełną kwalifikację na poziomie co najmniej 6 PRK.

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych1): dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
 • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
 • podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
 • podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Ośrodka Badań nad Migracjami (w godzinach jego pracy) osobiście pod adresem: Ośrodek Badań nad Migracjami, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa z dopiskiem Studia Podyplomowe Współczesne Migracje Międzynarodowe lub można przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data nadania).

 

1) W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski (w przypadku kiedy dyplom jest w języku innym niż język polski lub angielski),
 • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Terminy

I tura

Rejestracja w systemie IRK: od 20.06.2022 r. do 30.09.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 01.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 15.10.2022 r.

Składanie dokumentów: do 07.10.2022 r.

II tura

Rejestracja w systemie IRK: od 01.10.2022 r. do 14.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 15.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 19.10.2022 r.

Składanie dokumentów: do 21.10.2022 r.

Czesne

4 900 jednorazowo płatne do 25.10.2022 r.

W II ratach:

I rata 2 450 zł płatne do 25.10.2022 r.

II rata 2 450 zł platne do 15.02.2023 r.