• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury

Szczegóły
Kod SP-ZA-ART
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181,
0 602 768 287 / 0 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00
Soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu)
Niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
Adres WWW http://www.wz.uw.edu.pl/wydzial/kierunki/podyplomowe/podyplomowe-studia-menedzerskie-w-zakresie-zarzadzania-dla-tworcow-artystow-animatorow-kultury/rekrutacja
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Kandydaci

Artyści, twórcy, animatorzy kultury i menedżerowie instytucji kultury, pracownicy domów kultury, galerii sztuki, muzeów, teatrów, bibliotek, wydawnictw, pracownicy mediów i organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń).

Program studiów

Program studiów  obejmuje następujące przedmioty: Historia i misja Uniwersytetu Warszawskiego, Prawo autorskie, Prawo kultury, Prawo handlowe, Prawo podatkowe, Zarządzanie personelem w tym „Artysta sprawny menedżer”, Zarządzanie kulturą i oświatą, Marketing i promocja, public relations, Media relations, Negocjacje, Savoir-vivre i etykieta menedżera kultury, Sponsoring, Teoria i metody organizacji, Finansowanie kultury - Biznesplan i plan promocji, Finansowanie kultury - Fundusze, Finansowanie kultury - Strategia działania.

 

Nazwy modułów tematycznych i przedmiotów

Liczba godzin

1.     

FINANSOWANIE KULTURY – BIZNESPLAN i PLAN PROMOCJI

10

2.     

FINANSOWANIE KULTURY - FUNDUSZE

10

3.     

FINANSOWANIE KULTURY – STRATEGIA DZIAŁALNIA

10

4.     

MARKETING, promocja, sponsoring

20

5.     

Misja i historia UW

5

6.     

NEGOCJACJE

5

7.     

PRAWO AUTORSKIE

10

8.     

PRAWO HANDLOWE

 15

9.     

PRAWO KULTURY

10

10.   

PRAWO PODATKOWE

5

11.   

PUBLIC RELATIONS

15

12.   

SAVOIR-VIVRE

15

13.   

TEORIA I METODY ORGANIZACJI

10

14.   

WARSZTATY ANTYSTRESOWE

5

15.   

APLIKACJE MOBILNE DLA KULTURY

5

16.   

ZARZĄDZANIE W KULTURZE I OŚWIACIE

5

17.   

ZARZĄDZANIE PERSONELEM „Artysta sprawny menedżer”

10

18.   

Zajęcia studyjne dodatkowe (zdalne/stacjonarne)

17

Zajęcia dodatkowe: Megatrendy we współczesnym świecie, zajęcia integracyjne, panelowe i studyjne organizowane we współpracy z  Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Klubem Absolwentów UW, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS i in.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez: prof. dr hab. Jan Błeszyński, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, prof. dr hab. Jerzy Miziołek, dr Stanisław Kownacki, dr Inga Oleksiuk, dr Robert Pietrusiński, dr hab. Agnieszka Postuła, dr Agnieszka Rymsza, dr Piotr Sokół, mgr Zofia Kosińska, mgr inż. Lucyna Krupa-Szado, mgr Piotr Lignar, mgr Krzysztof Podstawka, mgr Sylwia Żółkiewska-Jaworek, dypl. art. Paweł Lipnicki - trener biznesu, mgr Maria Kujcys-Sołobodowska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia będą organizowane w co drugą sobotę miesiąca w systemie hybrydowym: stacjonarnym i zdalnym w zależności od sytuacji epidemicznej.

TERMINY ZJAZDÓW: 1 SEMESTR

22.X.2022 r.

12.XI.2022 r.

26 XI.2022 r.

10 .XII.2022 r.

14.I.2023 r.

28.I.2023 r.

Zaliczenia

Test egzaminacyjny z programu studiów. Praca menedżerska na ocenę nt. „BIZNESPLAN” dla przedsięwzięcia artystycznego lub „STRATEGIA DZIAŁANIA” dla instytucji / organizacji kultury.

Absolwenci

Wśród  Absolwentów plasuje się wielu, wybitnych artystów - menedżerów kultury zarządzających czołowymi i instytucjami kultury w Polsce. Studia otwierają nowy etap w dalszej działalności zawodowej ludzi kultury. Artyści zdobywają nowy zawód menedżera kultury. Absolwenci zdobywają ważne uprawnienia i z powodzeniem startują w konkursach na kierownicze stanowiska w instytucjach kultury w Polsce / UE.

Słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, profesjonalne kwalifikacje zawodowe menedżerskie oraz umiejętności niezbędne do:

 • planowania karier własnych i podwładnych pracowników;
 • podniesienia poziomu kultury osobistej;
 • budowania autorytetu i dyscypliny w środowisku swojej działalności przy jednoczesnym pozyskiwaniu z jego strony zaufania,  szacunku i sympatii;
 • budowania wzajemnie korzystnych relacji z otoczeniem, za pomocą kampanii i działań;
 • public relations;
 • budowania i umocnienia więzi emocjonalnej z Uniwersytetem Warszawskim;
 • efektywnego prowadzenia samodzielnych przedsięwzięć kulturalnych;
 • założenia i prowadzenia własnej firmy (np. impresariatu artystycznego);
 • skonstruowania biznesplanu, strategii działania i planu promocji dla przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji kultury;
 • pozyskiwania źródeł finansowania z funduszy polskich i UE;
 • zarządzania instytucjami kultury, organizacjami artystycznymi i NGO;
 • zarządzania projektem artystycznym;
 • zarządzania zmianami w czasie kryzysu, czyli budowania systemu zachowań twórczych w firmie;
 • stosowania w praktyce technik innowacyjnych, których istotą są pobudzanie twórczości i wdrażanie innowacji;
 • praktykowania reguł sztuki marketingu w tym form i technik promocji oraz sponsoringu;
 • orientowania się w problematyce prawa kultury w tym prawa autorskiego i medialnego;
 • orientowania się w tematyce prawa handlowego, gospodarczego i podatkowego;
 • podjęcia skutecznych negocjacji w interesach zawodowych itp.

Studia PSM ART. umożliwiają artystom i animatorom kultury zdobycie nowego dla nich zawodu menedżera. Współdziałają z Biurem Karier, Klubem Absolwentów UW oraz wieloma instytucjami i organizacjami kultury.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister). 

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK),
 • CV (generowane z IRK),
 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów I lub II stopnia oraz oryginał dyplomu (odpisu) do wglądu celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem,1)
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (generowane z IRK).

Podanie, zobowiązanie i CV drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Dokumenty  można składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Szturmowej 1/3, pok. C223, 02-678 Warszawa w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą listem poleconym (decyduje data nadania dokumentów w placówce pocztowej).

 

1) W przypadku, gdy kandydat legitymje się dyplomem ukończenia studiów wyższychuzyskanym za granicą:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski,
 • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Terminy

I tura

Rejestracja w systemie IRK: od 15.06.2022 r. do 06.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 07.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 13.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 13.10.2022 r. do 23.10.2022 r. 

II tura

Rejestracja w systemie IRK: od 08.10.2022 r. do 17.10.2022 r.

Opłata rekrutacyjna: do 18.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników: 21.10.2022 r.

Składanie dokumentów: od 08.10.2022 r. do 18.10.2022 r.

Czesne

5 300 zł płatność jednorazowa 25.10.2022 r.

 

5 500 płatność w II ratach

I rata 2 750 zł płatna do 25.10.2022 r.

II rata 2 750 zł płatna do 10.03.2023 r.

 

5 700 zł płatność w VIII ratach:

raty I - IV - w wysokości 625 zł każda 10 każdego miesiąca (od października 2022 r. do  stycznia 2023 r.)

raty V – VIII – w wysokości 800 zł – każdego miesiąca (od lutego do maja 2023 r.)