• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zrównoważone finanse – Podyplomowe Studium Prawno-Finansowe

Szczegóły
Kod SP-ZF_PSPF
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 42
Limit miejsc 75
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji UW
Sekretariat Studium
budynek CIUW pokój 10
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 24 450
zrownowazone.finanse@wpia.uw.edu.pl.
Godziny otwarcia sekretariatu od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30-12.00
Adres WWW https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-zrownowazone-finanse-podyplomowe-studium-prawno-finansowe
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

 

 

Celem studiów jest kompleksowe przedstawienie problematyki zrównoważonych finansów, zarówno w wymiarze prawnym jak i finansowym. Program obejmuje zarówno wykłady o charakterze ogólnym, jak też zajęcia pomagające we wdrażaniu rozwiązań z obszaru zrównoważonych finansów.

 

Kandydaci

Studia adresowane są do bardzo szerokiego kręgu odbiorców - osób związanych z sektorem finansowym – w roli pracowników instytucji finansowych, regulatorów, czy też interesariuszy których dotyka problematyka zrównoważonych finansów. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie minimum tytułu licencjata, magistra (lub równorzędnego).

 

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje zarówno wykłady o charakterze ogólnym, jak też zajęcia pomagające w dostosowaniu się do wymagań związanych ze zrównoważonymi finansami. Program obejmuje następujące przedmioty:

 

 

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Semestr

Wstęp do nauki o klimacie

6

1

I

Globalna i unijna polityka klimatyczna

4

1

I

Wstęp do ekonomii zmian klimatu

4

1

I

Sustainability, ESG, CSR & Greenwashing

4

1

I

Polityka klimatyczna UE - cele klimatyczne, dokumenty strategiczne, zobowiązania międzynarodowe

5

1

I

Instytucjonalno-prawne uwarunkowania zrównoważonych finansów w UE

4

1

I

Unijna taksonomia zrównoważonych inwestycji  – wstęp (klasyfikacja i kryteria)

4

1

I

Różnorodność biologiczna jako podstawa funkcjonowania ekosystemów i usług ekosystemowych

5

1

I

Bioróżnorodność w praktyce regulatora

2

0,5

I

Ład korporacyjny w świetle postulatu zrównoważonego rozwoju gospodarczego

6

2

I

Zrównoważony rozwój a obowiązki raportowania (NFRD i CSRD)

4

1

I

Zrównoważony rozwój a obowiązki raportowania instytucji finansowych (SFDR)

4

1

I

Zrównoważony rozwój a strategia biznesowa

2

1

I

Zrównoważony rozwój a zarządzanie wewnętrzne (procesy i organizacja)

4

1

I

Zrównoważony rozwój a umowy handlowe

2

1

I

Zrównoważony rozwój a polityka konkurencji

3

1

I

Zrównoważony rozwój a odpowiedzialność podmiotów gospodarczych

3

1

I

Wstęp do nauki o finansach

6

1,5

I

Ratingi zrównoważonego rozwoju

2

1

I

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji EU ETS

4

1

I

Kanały transmisji ryzyk klimatycznych, środowiskowych, społecznych i governance (ESG)

4

1

I

Zarządzanie ryzykami klimatycznymi, środowiskowymi & ESG

4

1

I

Ryzyka klimatyczne w działalności bankowej

4

1

I

Modelowanie ryzyka klimatycznego

4

1

I

Ryzyka ESG w regulacjach mikroostrożnościowych

6

1

I

Raportowanie ESG banków

2

0,5

I

Nadzór makroostrożnościowy i banki centralne a zmiany klimatu – aspekty prawne i instytucjonalne

4

1

I

Nadzór makroostrożnościowy i banki centralne a zmiany klimatu – techniki modelowania ryzyka

4

1

I

Wewnętrzne procesy bankowe, relacje z klientem, integracja finansowa

4

1

I

Zrównoważone inwestowanie (sustainable investment) jako nowa kategoria preferencji inwestorskich

4

1

I

Zrównoważone indeksy giełdowe

4

1

I

Zrównoważone produkty finansowe (sustainable asset management)

4

1

I

Zielone obligacje I - rodzaje, specyfika, emitenci publiczni/prywatni/ponadnarodowi

8

2

II

Zielone obligacje II - warunki emisji zielonych obligacji JST, korporacyjnych, skarbowych oraz obowiązki raportowania & weryfikacji

8

2

II

Zrównoważone kredytowanie

8

2

II

Geneza ESG w sektorze ubezpieczeń. Wprowadzenie do ryzyk klimatycznych w sektorze ubezpieczeń

1

0,5

II

Wprowadzenie do regulacji ESG obowiązujących sektor ubezpieczeń I

3

1

II

Wprowadzenie do regulacji ESG obowiązujących sektor ubezpieczeń II

3

1

II

ESG w produktach ubezpieczeniowych

5

1,5

II

Zielone UFK

2

0,5

II

ESG w polityce lokacyjnej (inwestycyjnej) zakładów ubezpieczeń

1

0,5

II

Zarządzanie zakładem ubezpieczeń z perspektywy ESG

1

0,5

II

Sprawozdawczość ESG do regulatora w sektorze ubezpieczeń

2

0,5

II

Praktyczne aspekty wdrażania ESG przez sektor ubezpieczeń

4

1

II

Pomoc publiczna a zielone inwestycje

6

1

II

Zielone budżetowanie

8

2

II

Zielone obligacje - Warsztat nr 1

5

0,5

II

Działania sektora prywatnego w reakcji na wprowadzane regulacje ESG – Public Affairs – Warsztat Nr 2

5

0,5

II

Seminarium Grupy I – X, praca dyplomowa

20

4

II

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Szymon Malinowski, dr Robert Rybski, dr Paweł Marcisz, prof. dr hab. Wiktor Kotowski, dr Anne-Marie Weber, dr hab. Aleksandra Wąsowska, dr Karolina Panfil, dr hab. Cezary Błaszczyk, dr Diana Bożek, dr Magdalena Porzeżyńska, dr Michał Kurtyka, dr Maciej Grabowski, Ludwik Kotecki, dr Agnieszka Smoleńska, dr Piotr Otawski, Sylwia Zaremba-Janukowicz, Daria Ringwelska-Ładak, Piotr Piłat, Monika Karkosza, Katarzyna Szwarc, Izabela Flakiewicz, Dagmara Bartczak-Wieczorek oraz Paweł Sawicki. Zajęcia poświęcone problematyce raportowania do organu nadzoru prowadzą przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie. Dopuszczalny udział w zajęciach w formie zdalnej (nie dotyczy to seminarium - formę udziału wyznacza pracownik UW prowadzący seminarium).

Zaliczenia

W trakcie studiów nie będą przeprowadzane egzaminy. Wymogiem ukończenia Studium jest przygotowanie pracy dyplomowej w ramach seminarium pod opieką wyznaczonego pracownika UW na interesujący Uczestnika temat (uzgodniony z Opiekunem).

Absolwenci

Studia są przeznaczone dla wszystkich osób pragnących nabyć lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu zrównoważonych finansów, uzyskując najwyższy stopień wykształcenia akademickiego w tej specjalności.


Rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat powinien się zarejestrować w IRK i wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

  • podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą1), celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
  • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
  • podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
  • podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK.

1) W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
a) poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
b) tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
c) zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

W przypadku, gdy kandydat na studia legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą, może podjąć studia jeżeli znajomość języka polskiego zostanie potwierdzona przez Kierownika Studium Podyplomowego w wyniku odbycia rozmowy kwalifikacyjnej lub przedstawi certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji w godzinach 8:30 - 12:00, w terminie wskazanym w harmonogramie poniżej. Dokumenty można złożyć osobiście lub korespondencyjnie (decyduje data nadania) na adres:

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Harmonogram rekrutacji

I tura

Termin rejestracji: 15.07.2022 r. - 29.09.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 30.09.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: do 07.10.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 15.07.2022 r. - 30.09.2022 r.

II tura

Termin rejestracji: 05.10.2022 r. - 13.10.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 14.10.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 18.10.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: do 18.10.2022 r.

III tura

Termin rejestracji: 20.10.2022 r. - 31.10.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 01.11.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 04.11.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: do 02.11.2022 r.

IV tura

Termin rejestracji: 15.11.2022 r. - 28.11.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 29.11.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 30.11.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: do 02.12.2022 r.

 

Czesne

6 800 zł jednorazowo płatne do 15.11.2022 r.

W dwóch ratach 7 100 zł

I rata  3 550 płatna do 15.11.2022 r.

II rata 3 550 zł płatna do 15.01.2023 r.

W czterech ratach 7 300 zł

I rata  1 825 płatna do 15.11.2022 r.

II rata 1 825 zł płatna do 15.01.2023 r.

III rata  1 825 płatna do 15.03.2023 r.

IV rata 1 825 zł płatna do 15.05.2023 r.