• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych

Szczegóły
Kod SP-ZL
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 80
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Iuridicum I
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, pokój 325
tel. 0 22 55 24 316
e-mail: psa@wpia.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-15.00
Adres WWW http://www.wpia.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (09.05.2022 00:00 – 22.09.2022 23:59)

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się opracowywaniem i opiniowaniem projektów aktów prawotwórczych, w szczególności zatrudnionych w komórkach legislacji organów państwowych i samorządu terytorialnego. Słuchaczami mogą być osoby legitymujące się dyplomem z zakresu studiów prawniczych i administracyjnych oraz innych kierunków, posiadający tytuł zawodowy magistra.
Rozpoczęcie zajeć planowane jest na październik 2022 r.

Program studiów

Studia obejmują łącznie 274 godziny zajęć, z czego 210 godzin przypada na wykłady, konwersatoria i ćwiczenia realizowane w semestrze I i II, a 60 godzin przeznacza się na seminaria prowadzone w II i III semestrze zajęcia odbywają sie w cyklu zjazdowym – w piątki (w godzinach 15.00-20.30) i soboty (9.00-18.00), co 2 tygodnie. Program zawiera zajęcia o charakterze teoretycznym (teoria prawa, teoria legislacji, postawy ustroju RP, system źródeł prawa) oraz praktycznym (wykłady dotyczące kultury języka polskiego, zagadnienia tworzenia prawa w świetle orzecznictwa, organizacja procesu legislacyjnego w naczelnych organach państwa).

Wykładowcy

Wśród wykładowców są pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UW oraz wybitni praktycy reprezentujący instytucje zajmujące się tworzeniem prawa.

Tryb i częstotliwość zajazdów

Zaoczny, zjazdy w piątki 15.30-20.30 i soboty 9.00-18.00, co 2 tygodnie

Absolwenci

Po zaliczeniu trzech semestrów, przygotowuje się pracę dyplomową i zdaje egzamin końcowy. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zagadnień legislacyjnych.


Rekrutacja

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów. 

Opis rekrutacji

W postępowaniu kwalifikacyjnym może wziąć udział osoba, która:

 1. posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
 2. zarejestrowała się w systemie IRK;
 3. wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 PLN w terminie do dnia 23 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

W przypadku zakwalifikowania na Studia, kandydat obowiązany jest złożyć poniższe dokumenty:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia - generowane z systemu IRK;
 2. oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
 3. podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/ współfinansowane przez osobę trzecią) - generowaną z systemu IRK;
 4. podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) - generowane z systemu IRK;
 5. podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej - generowane z systemu IRK;
 6. 2 zdjęcia wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem);
 7. Życiorys (ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych miejsc pracy i wskazaniem zakresu obowiązków dotyczących legislacji);
 8. w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Terminy

Dokumenty składa się w terminie od dnia 10 maja 2022 r. do dnia 23 września 2022 r. w Sekretariacie Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych w godzinach jego pracy. Dokumenty można złożyć osobiście lub - w porozumieniu z pracownikiem Sekretariatu Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych korespondencyjnie na adres: Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Termin doręczenia rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia na studia lub odmowie przyjęcia na studia: do 30 września 2022 r.

Czesne

5.500,00 zł (opłata jednorazowa)

5.800,00 zł (opłata w trzech ratach)