• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe od semestru letniego 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

Szczegóły
Kod SP-PO
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 100
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Iuridicum III ul. Oboźna 6,
00-332 Warszawa, pokój 1.11
tel. 22 55 20 479,
faks 22 55 24 324
e-mail: paproag@wpia.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 10.00-15.00
Adres WWW https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

 

Studia są przeznaczone dla wszystkich osób pragnących pogłębić i rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego, uzyskując najwyższy zaawansowany merytorycznie poziom wykształcenia akademickiego w tej specjalności.

 

Kandydaci

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim: dla doradców podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich). 

Opis studiów

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji Katedry Prawa Finansowego, Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego, Katedry Prawa Karnego i Katedry Krynminalistyki: prof. dr hab. Witold Modzelewski, prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. dr hab. Ewa Gruza, dr hab. Magdalena Błaszczyk, dr hab. Michał Bitner, dr hab. Maciej Ślifirczyk, doc. dr Jarosław Maćkowiak, doc. dr Marek Waluga, dr Maria Supera-Markowska, dr Karolina Tetłak, dr Jakub Chowaniec, dr Krzysztof Radzikowski; Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń prof. dr hab. Gertruda Uścińska;  Szkoły Głównej Handlowej: prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. dr hab. Irena Olchowicz, sędziowie NSA: sędzia Adam Bącal, sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, specjaliści-praktycy z dziedziny podatkowej: dr Przemysław Szymczyk, dr Beata Rogalska, dr Andrzej Dmowski, mgr Dariusz Malinowski, mgr Jacek Pyssa.

Program studiów

Program studiów to 448 godzin zajęć (66,5 pkt ECTS).

 

Semestr I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Typ zajęć

Czas trwania

Punkty ECTS

Forma zaliczenia zajęć

1.

Wstęp do nauki prawa podatkowego

wykład

12 godz.

2

egzamin

2.

Teoria podatków

wykład

16 godz.

2,5

egzamin

3.

Finanse publiczne. System dochodów budżetowych

wykład

16 godz.

2,5

egzamin

4.

Ordynacja podatkowa–część prawnomaterialna

wykład

28 godz.

3

egzamin

5.

Postępowanie podatkowe

wykład

28 godz.

3

egzamin

6.

Ustrój organów podatkowych, skarbowych i celnych

konwersatorium

12 godz.

1,5

zaliczenie

7.

Prawo dewizowe

konwersatorium

8 godz.

1

zaliczenie

8.

Międzynarodowe prawo podatkowe

konwersatorium

12 godz.

1,5

zaliczenie

9.

Ustawa o doradztwie podatkowym

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

10.

Międzynarodowe unikanie opodatkowania

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

 

Semestr II

 Lp.

Nazwa przedmiotu

Typ zajęć

Czas trwania

Punkty ECTS

Forma zaliczenia zajęć

1.

Wprowadzenie do podatków dochodowych

wykład

8 godz.

2

egzamin

2.

Postępowanie egzekucyjne

konwersatorium

12 godz.

1

zaliczenie

3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

wykład

24 godz.

3

egzamin

4.

Podstawy rachunkowości

wykład

24 godz.

3

egzamin

5.

Podatek dochodowy od osób prawnych

wykład

20 godz.

3

egzamin

6.

Podatek dochodowy od osób prawnych – judykatura

wykład

8 godz.

1

zaliczenie

7.

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych

konwersatorium

16 godz.

1

zaliczenie

8.

Wprowadzenie do podatków obrotowych

wykład

8 godz.

2

egzamin

9.

Podatek od towarów i usług

wykład

20 godz.

3

egzamin

10.

Podatek od towarów i usług – judykatura

wykład

8 godz.

1

zaliczenie

11.

Podatek akcyzowy

konwersatorium

8 godz.

1,5

zaliczenie

12.

Podatek akcyzowy – judykatura

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

13.

Niepodatkowe należności budżetowe

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

14.

Uchylanie i unikanie opodatkowania, patologie podatkowe

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

 

Semestr III 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Typ zajęć

Czas trwania

Punkty ECTS

Forma zaliczenia zajęć 

1.

Wprowadzenie do podatków majątkowych

wykład

8 godz.

2

egzamin

2.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

wykład

12 godz.

2

egzamin

3.

Ewidencja nieruchomości - kataster fiskalny

konwersatorium

8 godz.

1

zaliczenie

4.

Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej

konwersatorium

8 godz.

1

zaliczenie

5.

Podatek od nieruchomości

wykład

8 godz.

1,5

egzamin

6.

Przekształcenie, podział i łączenie podmiotów gospodarczych – skutki podatkowe

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

7.

Podatek rolny

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

8.

Podatek leśny

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

9.

Prawo celne

wykład

16 godz.

2

egzamin

10.

Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskalnym

konwersatorium

12 godz.

1,5

zaliczenie

11.

Prawo karne skarbowe

wykład

16 godz.

2

egzamin

12.

Przestępczość podatkowa

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

13.

Podatkowe dyrektywy Unii Europejskiej

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

14.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

wykład

12 godz.

1,5

egzamin

15.

Podatek od gier

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

16.

Podatek od spadków i darowizn

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

17.

Postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych

wykład

12 godz.

1,5

zaliczenie

 Zakończenie studiów: Monograficzny wykład autorski wybitnego specjalisty (gościa studiów).

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia odbywają się w trybie zaocznym, zajęcia w soboty (9.40-17.10) i niedziele (8.00-15.10), średnio co 2 tygodnie.

Zaliczenia

Sesja egzaminacyjna (w każdym semestrze). Obowiązują wpisy na ocenę z egzaminów i zaliczenia wszystkich przedmiotów.

Absolwenci

Absolwent uzyskuje najwyższy stopień wykształcenia akademickiego z zakresu podatków i prawa podatkowego. Wiedza ta umożliwia mu m.in. przystąpienie do egzaminu na doradcę podatkowego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.


Rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat powinien się zarejestrować w IRK, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł oraz posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich lub magisterskich.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

  • podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą1), celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
  • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
  • podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
  • podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK.

1) W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
a) poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
b) tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
c) zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

W przypadku, gdy kandydat na studia legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą, może podjąć studia jeżeli znajomość języka polskiego zostanie potwierdzona przez Kierownika Studium Podyplomowego w wyniku odbycia rozmowy kwalifikacyjnej lub przedłoży certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego w godzinach jego pracy, w terminie wskazanym w harmonogramie poniżej. Dokumenty można złożyć osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Oboźna 6 pokój 1.11

00-332 Warszawa

Harmonogram rekrutacji

Termin rejestracji: 03.02.2023 r. - 22.02.2023 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 23.02.2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: do 03.03.2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 03.02.2022 r. - 23.02.2023 r.

Czesne

7 750 zł jednorazowo płatne do 15.02.2023 r.

W trzech ratach 8 250 zł

I rata  2 750 płatna do 15.02.2023 r.

II rata 2 750 zł płatna do 15.10.2023 r.

III rata 2 750 zł płatna do 15.01.2024 r.

Opłatę wnosi się na indywidualny numer konta nadany Uczestnikowi w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) po zakończeniu procesu rekrutacji