• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Asystentura międzykulturowa w szkole

Szczegóły
Kod SP-AM
Jednostka organizacyjna Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 34
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej IPSIR UW
Podchorążych 20
00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 754
e-mail: ipsir@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00 – 14.00
Adres WWW https://ipsir.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (14.07.2023 00:00 – 04.09.2023 23:59)

Liczba dzieci z doświadczeniem migracji w szkołach w Polsce systematycznie wzrasta. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozdz. 7: Kształcenie osób przybywających z zagranicy, art. 165: Ust. 8: Osoby, o których mowa w ust. 7 [czyli osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki] mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Środki na zatrudnienie pomocy nauczyciela przekazuje organ prowadzący na wniosek dyrekcji szkoły.

Ust. 9: Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Asystentka międzykulturowa lub asystent międzykulturowy (AM) to określenie używane w odniesieniu zarówno do osób zatrudnionych przez dyrekcję szkoły na stanowisku pomocy nauczyciela ze środków przekazanych przez organ prowadzący w oparciu o przepisy oświatowe, jak i wobec osób, które są zatrudnione w szkołach przez organizacje pozarządowe.

Jednocześnie przepisy oświatowe umożliwiają także zatrudnianie osób w charakterze asystentki lub asystenta edukacji romskiej w szkole podstawowej lub w przedszkolu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.11.2007 r. (paragraf 11) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 r. (paragraf 12): W przedszkolu i szkole publicznej można zatrudnić, w charakterze pomocy nauczyciela, asystenta edukacji romskiej. Asystent edukacji romskiej udziela dzieciom i młodzieży pochodzenia romskiego pomocy w kontaktach ze środowiskiem przedszkolnym lub szkolnym, a także współdziała z ich rodzicami oraz z przedszkolem lub szkołą.

Skala zatrudnienia asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich w szkołach w Polsce jest stosunkowo niska, mimo, że rozwiązanie to  istnieje w przepisach oświatowych już od 2011 r. – w przypadku asystentek i asystentów międzykulturowych / pomocy nauczyciela, oraz od 2007 r. – w przypadku asystentek i asystentów edukacji romskiej.

Rola asystentek i asystentów międzykulturowych w szkołach

Asystentki i asystenci międzykulturowi, podobnie jak asystentki i asystenci edukacji romskiej, wspierają uczniów i uczennice w adaptacji, edukacji i integracji oraz pełnią rolę łączniczek i łączników językowo-kulturowych pomiędzy dzieckiem, jego rówieśnikami, kadrą szkoły (dyrekcją, wychowawczynią lub wychowawcą, nauczycielkami i nauczycielami), rodzicami, a często także szerszą społecznością lokalną (szczególnie w przypadku dzieci i rodzin uchodźczych). 

Obecność asystentek i asystentów jest jednym z najskuteczniejszych rozwiązań wspierających zarówno dzieci z doświadczeniem migracji oraz dzieci romskie uczęszczające do szkół w Polsce, jak też nauczycielki i nauczycieli oraz całe społeczności szkolne i lokalne: umożliwia korzystanie z nauki uczennicom i uczniom z doświadczeniem migracji oraz romskim, wpływa pozytywnie na ich frekwencję szkolną, integrację i wyniki edukacyjne, ułatwia prowadzenie klasy oraz zmniejsza obciążenie nauczycielek i nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych oraz w klasach, do których uczęszczają dzieci polskie, jak i dzieci z doświadczeniem migracji i/lub dzieci romskie, ułatwia kontakt z rodzicami i/lub opiekunami prawnymi, wzmacnia integrację społeczności szkolnych i lokalnych oraz ułatwia prowadzenie edukacji zdalnej.

Zakres zadań asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich może obejmować m.in.: wspieranie dziecka z doświadczeniem migracji (i jego rodziny) w adaptacji w nowym środowisku szkolnym (a także w środowisku lokalnym i kulturowym), pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na język dziecka i jego rodziny (oraz odwrotnie) - zarówno podczas zajęć szkolnych jak i podczas zebrań rodziców oraz spotkań indywidualnych z dyrekcją lub kadrą pedagogiczną szkoły, pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci z doświadczeniem migracji, wspieranie w rozwiązywaniu konfliktów m.in. związanych z różnicami kulturowymi, religijnymi itp. dostarczanie kadrze szkoły wiedzy o różnicach kulturowych i wpływie doświadczenia migracji na sposób funkcjonowania dziecka w szkole, inicjowanie i wspieranie działań mających na celu integrację dzieci, rodziców oraz całej społeczności szkolnej.

Asystentki i asystenci międzykulturowi to najczęściej osoby, które same mają doświadczenie migracji, a asystentki i asystenci romscy to najczęściej osoby, które są częścią społeczności romskiej, dzięki czemu lepiej rozumieją potrzeby emocjonalne i społeczne dziecka, związane z procesem adaptacji w polskich warunkach kulturowych oraz potrafią na nie odpowiedzieć.

Ponadto asystentki i asystenci międzykulturowi oraz romscy są często jedynymi osobami dorosłymi w szkole mówiącymi w języku dziecka. Na swoim przykładzie pokazują, że skuteczna adaptacja i integracja w nowym kraju lub środowisku kulturowym jest możliwa. Nierzadko pełnią także funkcję mentorek i mentorów kulturowych – pomagają zrozumieć różnice kulturowe i rozwiązywać ewentualne nieporozumienia, konflikty czy napięcia z nimi związane, wspierają integrację całej społeczności szkolnej i kształtują w środowisku szkolnym postawę szacunku dla różnorodności społecznej.

Od 24 lutego 2022 r. liczba asystentek i asystentów zwiększyła się ok. dziesięciokrotnie. Wśród dyrekcji szkół, władz samorządowych oraz władz centralnych znacznie zwiększyły się zainteresowanie współpracą z asystentkami i asystentami międzykulturowymi oraz świadomość korzyści wynikających z takiej współpracy. Można więc szacować, że w perspektywie kilku lat zapotrzebowanie na pracę asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich - zarówno ze względu na utrzymujące się od lat trendy migracyjne i systematyczny wzrost migrantek i migrantów w Polsce, jak też ze względu na konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę, będzie wysokie.

Kandydatki i kandydaci

Studia są adresowane do osób, które planują podjęcie pracy lub pracują w szkołach jako asystentki i asystenci międzykulturowi, asystentki i asystenci edukacji romskiej lub pełnią funkcję pomocy nauczyciela zgodnie z Ustawą prawo oświatowe (Rozdział 7: Kształcenie osób przybywających z zagranicy, Art. 165 ust. 8 i 9).

Możliwe jest uzyskanie informacji o studiach w języku ukraińskim lub rosyjskim - w tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z IPSiR UW (ipsir@uw.edu.pl) i umówić na konsultacje.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA KANDYDATEK i KANDYDATÓW

2 sierpnia 2023 r. (środa) w godz. 16:30 – 18:00 odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dla kandydatek i kandydatów. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim z możliwością zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi w języku ukraińskim i rosyjskim. Link do spotkania na platformie Zoom:  https://us06web.zoom.us/j/83453414560

Serdecznie zapraszamy na nie wszystkie osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o programie studiów oraz o procesie rekrutacji!

Opis studiów

Program studiów

Program studiów (210 godzin, 48 punktów ETCS) obejmuje następujące bloki tematyczne:

MODUŁ: Integracja i świadome uczestnictwo w procesie edukacyjnym(20h):

 • Integracja i świadome uczestnictwo w procesie edukacyjnym
 • Moja motywacja do bycia asystentką międzykulturową / asystentem międzykulturowym
 • Moje mocne strony

MODUŁ: Rola asystentki międzykulturowej / asystenta międzykulturowego w szkole (30h):

 • Asystentura jako praktyka pomocowa
 • Rola i zadania asystentek i asystentów międzykulturowych w szkole
 • Komunikacja w środowisku szkolnym i postępowanie w sytuacjach trudnych – cz. I
 • Komunikacja w środowisku szkolnym i postępowanie w sytuacjach trudnych – cz. II
 • Współpraca ze społecznością szkolną i lokalną
 • Praca asystentki międzykulturowej / asystenta międzykulturowego w szkole

MODUŁ: Pedagogika i psychologia w praktyce AM (42h):

 • Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 • Psychologia uczenia się
 • Wpływ doświadczenia migracji na funkcjonowanie psychospołeczne dziecka
 • Emocje w rozwoju dziecka i w pracy asystentek o asystentów międzykulturowych
 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Rola asystentek/ów międzykulturowych w procesie diagnozowania dziecka
 • Akwizycja wiedzy – metodyka pracy AM

MODUŁ: Wspieranie nauki języka polskiego jako drugiego / obcego (20h):

 • Wprowadzenie do metodyki nauczania języka polskiego jako drugiego / obcego
 • Praca z tekstem w języku polskim
 • Zagubione w przekładzie / zyskane w przekładzie. Pośrednictwo językowo-kulturowe w pracy AM

MODUŁ: Aspekty prawne, prawo-oświatowe i organizacja pracy szkoły (8h):

 • Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
 • Przepisy prawa oświatowego dotyczące wspierania edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji
 • Ocenianie postępów w nauce uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji
 • Prawo pracy

MODUŁ: Aspekty międzykulturowe w pracy asystentek i asystentów międzykulturowych (40h):

 • Międzykulturowość – potencjał i wyzwania
 • Wspieranie dziecka romskiego
 • Wspieranie dziecka ukraińskiego
 • Wspieranie dziecka wietnamskiego
 • Edukacja i integracja międzykulturowa
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Praca asystentki międzykulturowej / asystenta międzykulturowego w oddziale przygotowawczym

MODUŁ: Równe traktowanie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, przemocy i dyskryminacji w szkole (30h):

 • Agresja i przemoc w szkole
 • Dyskryminacja i równe traktowanie w szkole. Warsztat antydyskryminacyjny
 • Reagowanie na przejawy wykluczenia, dyskryminacji i przemocy w relacjach rówieśniczych
 • Ochrona przed dyskryminacją – aspekty prawne
 • Reagowanie na mikronierówności, przejawy wykluczenia i dyskryminację wobec asystentek i

MODUŁ: Dobrostan i profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy asystentki międzykulturowej / asystenta międzykulturowego (8h)

MODUŁ: Monitorowanie i ugruntowywanie efektów edukacyjnych (18h)

WIZYTY STUDYJNE (16h: 2 dni)

Szczegółowy program studiów znajduje się na stronie: https://ipsir.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/12/Program-SPAM.pdf

Studia mają charakter praktyczny. Dominującą formą pracy są warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria. Elementem zajęć będzie również wizyta studyjna w szkole i job shadowing (obserwacja i towarzyszenie doświadczonej asystentce międzykulturowej w jej codziennej pracy w szkole).

Program studiów zakłada innowacyjne podejście, w którym kładziony jest akcent na autorefleksję i świadome uczestnictwo w procesie edukacyjnym. Po każdym zjeździe, osoby uczestniczące będą spotykać się z opiekunką lub opiekunem grupy na podsumowanie dotyczące efektów merytorycznych, edukacyjnych i rozwojowych zajęć. Spotkania będą służyć (auto)monitorowaniu i ugruntowywaniu efektów edukacyjnych i rozwojowych. W II semestrze spotkania służyć będą także ukierunkowaniu pracy nad formą zakończenia studiów – projektem indywidualnym lub grupowym.

Program studiów podyplomowych został opracowany w oparciu o ekspertyzę i rekomendacje osób i organizacji współtworzących ogólnopolską Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich (https://asywszkole.pl/o-nas/), zainicjowaną i koordynowaną przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) oraz wstępne analizy prowadzone w ramach projektu badawczego „Asystentura międzykulturowa jako instrument polityki integracyjnej: przypadek polskiego systemu edukacyjnego” (2020/39/O/HS5/00763) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki realizowanego przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.

Kadra

Kadrę studiów podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w szkole” stanowią wykładowczynie i wykładowcy akademiccy oraz ekspertki i eksperci (w tym praktyczki i praktycy), pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycielkami i nauczycielami, w tym przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz doświadczone asystentki i asystenci międzykulturowi.

Miejsce i harmonogram zajęć

Zajęcia są prowadzone w budynku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Zajęcia organizowane są w soboty i niedziele w godz. 9.00 - 18.00, średnio co ok. 3-4 tygodnie. Wizyty studyjne w szkołach oraz job shadowing będą odbywać się w dni robocze. Każda osoba uczestnicząca w studiach weźmie udział w dwóch wizytach studyjnych (łącznie dwa dni zajęć). 

Zjazdy będą odbywać się w następujących terminach (terminy mogą ulec nieznacznym zmianom)::

 1. 14-15 października 2023 r.
 2. 8-19 listopada 2023 r.
 3. 16-17 grudnia 2023 r.
 4. 20-21 stycznia 2024 r.
 5. 03-04 lutego 2024 r.
 6. 17-18 lutego 2024 r.
 7. 02-03 marca 2024 r.
 8. 16-17 marca 2024 r.
 9. 13-14 kwietnia 2024 r.
 10. 18-19 maja 2024 r.
 11. 15-16 czerwca 2024 r.
 12. 22-23 czerwca 2024 r.

Zaliczenia

Zaliczenia poszczególnych zajęć będą odbywać się na podstawie obecności, rozmów ewaluacyjnych, zadań ustnych i pisemnych oraz testów.

Absolwentki i absolwenci

Wiedza

Absolwentki i absolwenci znają i rozumieją przebieg procesu akulturacji/adaptacji kulturowej oraz etapy szoku kulturowego, znają podstawowe zasady organizacji pracy szkoły, kluczowe dokumenty i procedury szkolne oraz podstawowe zasady oceniania i egzaminowania w systemie edukacji w Polsce, znają i rozumieją podstawowe cele swojej pracy, zadania, obowiązki i uprawnienia oraz ich granice, znają (i rozumieją, jak działa) system wsparcia dla uczniów i uczennic oraz ich rodzin, w tym m.in. zasady korzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, systemu pomocy społecznej, znają i rozumieją praktyczne aspekty pracy w szkole na stanowisku asystentki międzykulturowej / asystenta międzykulturowego.

Umiejętności

Ponadto absolwentki i absolwenci potrafią: rozpoznać bariery w adaptacji kulturowej i integracji dziecka oraz podjąć działania zapobiegawcze i naprawcze, tłumaczyć dokumenty szkolne oraz tłumaczyć (obustronnie) podczas rekrutacji dziecka do szkoły, podczas lekcji i zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi, wyjaśnić uczniom i uczennicom oraz ich rodzicom / opiekunom prawnym zasady systemu edukacji w Polsce, dokumentować swoje działania oraz tworzyć dokumentację szkolną zgodnie ze standardami prawa oświatowego i zasadami oraz wytycznymi obowiązującymi w danej placówce, współpracować z dyrekcją, nauczycielkami i nauczycielami oraz specjalistkami i specjalistami w szkole, a także z uczniami / uczennicami i ich rodzinami, wspierać proces uczenia się dziecka, w tym pomagać uczniowi / uczennicy w selekcji, kategoryzacji i priorytetyzacji treści edukacyjnych, wyjaśniać nieporozumienia wynikające z nieznajomości języka, uwzględniając w tłumaczeniu różnice kulturowe i barierę językową, która może stanowić źródło nieporozumień, , organizować i prowadzić swoją pracę i rozwój zawodowy w sposób zrównoważony, dbając o swój dobrostan.

Kompetencje społeczne

Absolwentki i absolwenci mają świadomość znaczenia ‘języka edukacji szkolnej’, a także są gotowi: doskonalić tłumaczenie, zwłaszcza pojęć i struktur językowych obecnych w języku edukacji szkolnej, inicjować i/lub wspierać proces integracji i inkluzji na poziomie grupowym (relacji rówieśniczych) oraz instytucjonalnym, a także wspierać szkołę w zapewnieniu równego traktowania oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji, w tym postawom etnocentrycznym, są gotowi rozpoznawać potrzeby ucznia / uczennicy (językowe, adaptacyjne, inne) oraz zasoby dziecka i dostosowywać swoje działania do możliwości i potrzeb dziecka, wspierając je w procesie uczenia się, zasięgać opinii ekspertek i ekspertów, dzielić się – z kadrą szkoły a także z polskimi uczniami i uczennicami, ich rodzicami i społecznością lokalną – wiedzą i doświadczeniem dotyczącym kultury (kraju) pochodzenia uczniów i uczennic romskich i/lub z doświadczeniem migracji, wiedzą dotyczącą różnic kulturowych oraz funkcjonowania dziecka z doświadczeniem migracji, wspierać w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu konfliktów – szczególnie tych wynikających z różnic kulturowych, współpracować z rodzicami dzieci romskich i/lub dzieci z doświadczeniem migracji oraz pełnić funkcję pośredniczki / pośrednika językowo-kulturowego pomiędzy dzieckiem i jego rodziną a społecznością szkolną i lokalną, wspierać wielo/międzykulturowy rozwój tożsamości uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji, ich dobrostan i samoocenę oraz dbać o widoczność ich kultury, ewaluować swoją pracę w odniesieniu do postępów dziecka oraz wyznaczonych celów edukacyjnych i wychowawczych, a także zwiększać swoje kompetencje.


Rekrutacja

UWAGA!
Proces aplikowania na studia podyplomowe „Asystentura międzykulturowa w szkole” prowadzone przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim (IPSiR UW) oraz proces ubiegania się o dofinansowanie przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) studiów podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w szkole” są od siebie niezależne  i wymagają oddzielnych aplikacji.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na podstawie zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat powinien zarejestrować się w IRK i dokonać opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż maksymalna liczba miejsc, kryterium decydującym będzie rozmowa kwalifikacyjna z zastosowaniem punktacji w skali 1-6 pkt. W trakcie rozmowy ocenie podlegać będą: (1 pkt.) doświadczenie w środowisku międzykulturowym (2 pkt.) umiejętności komunikacyjne (3 pkt.) umiejętność nawiązywania kontaktów. Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnego wyniku wynosi 4 punkty.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu IRK i podpisane);
 • CV (wymagane jest wgranie CV do systemu IRK: DOKUMENTY – CERTYFIKATY I INNE DOKUMENTY);
 • list motywacyjny (wymagane jest wgranie listu do systemu IRK: DOKUMENTY – CERTYFIKATY I INNE DOKUMENTY );
 • oświadczenie o co najmniej komunikatywnej znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie oraz oświadczenie o co najmniej komunikatywnej znajomości innego języka, niż język polski w mowie i w piśmie (wygenerowane z IRK i podpisane);
 • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech, jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
 • podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
 • podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK. 
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra, licencjata albo inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów.

W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych i legalizacji lub apostille, w wypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej;
 • jeśli dyplom ukończenia studiów wyższym podlega obowiązkowi nostryfikacji – również zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do jednostki) na adres:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

Studia Podyplomowe Asystentura Międzykulturowa w Szkole

ul. Podchorążych 20 pokój 29 i 39

00 - 721 Warszawa

Harmonogram rekrutacji

Termin rejestracji w systemie IRK: od 14.07.2023 r. do 04.09.2023 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 05.09.2023 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: od 14.09.2023 r. do 15.09.2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 22.09.2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: od 25.09.2023 r. do 30.09.2023 r.

Czesne

5 000 zł jednorazowo płatne do 13.10.2023 r.

W dwóch ratach 5 000 zł

I rata 2 500 zł płatna do 13.10.2023 r.

II rata 2 500 zł płatna do 01.02.2024 r.

DOFINANSOWANIE CZESNEGO

Osoby zainteresowana podjęciem studiów podyplomowych mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) jeśli:

 • po ukończeniu studiów podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w szkole” planują  pracować jako asystentki / asystenci międzykulturowi,
 • nie mogą samodzielnie sfinansować studiów tzn. dofinansowanie jest dla nich niezbędne, żeby mogły podjąć studia.

 Szczegółowe informacje o tym, jak ubiegać się o dofinansowanie są dostępne pod tym linkiem: https://asywszkole.pl/asystentka-w-szkole/