Asystentura międzykulturowa w szkole


W mocy od: 21 lipca 2022

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja

UWAGA!
Proces aplikowania na studia podyplomowe „Asystentura międzykulturowa w szkole” prowadzone przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim (IPSiR UW) oraz proces ubiegania się o dofinansowanie przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) studiów podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w szkole” są od siebie niezależne  i wymagają oddzielnych aplikacji.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na podstawie zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat powinien zarejestrować się w IRK i dokonać opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż maksymalna liczba miejsc, kryterium decydującym będzie rozmowa kwalifikacyjna z zastosowaniem punktacji w skali 1-6 pkt. W trakcie rozmowy ocenie podlegać będą: (1 pkt.) doświadczenie w środowisku międzykulturowym (2 pkt.) umiejętności komunikacyjne (3 pkt.) umiejętność nawiązywania kontaktów. Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnego wyniku wynosi 4 punkty.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do jednostki) na adres:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

Studia Podyplomowe Asystentura Międzykulturowa w Szkole

ul. Podchorążych 20 pokój 29 i 39

00 - 721 Warszawa

Harmonogram rekrutacji

Termin rejestracji w systemie IRK: od 14.07.2023 r. do 04.09.2023 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 05.09.2023 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: od 14.09.2023 r. do 15.09.2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 22.09.2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: od 25.09.2023 r. do 30.09.2023 r.

Czesne

5 000 zł jednorazowo płatne do 13.10.2023 r.

W dwóch ratach 5 000 zł

I rata 2 500 zł płatna do 13.10.2023 r.

II rata 2 500 zł płatna do 01.02.2024 r.

DOFINANSOWANIE CZESNEGO

Osoby zainteresowana podjęciem studiów podyplomowych mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) jeśli:

 Szczegółowe informacje o tym, jak ubiegać się o dofinansowanie są dostępne pod tym linkiem: https://asywszkole.pl/asystentka-w-szkole/