• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe Program Executive MBA w języku angielskim

Szczegóły
Kod SP-EMBA
Jednostka organizacyjna Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Kierunek studiów Executive MBA, Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel. +48 226253283
tel. +48 22 5534104
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.30
Adres WWW https://www.mcz.edu.pl/en-US/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)
Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 5 (29.09.2023 00:00 – 05.10.2023 23:59)

 

Współczesna kadra zarządzająca staje w obliczu paradoksalnego wyzwania: menadżerowie muszą się wykazać znajomością specjalistycznej wiedzy związanej z konkretną branżą a jednocześnie muszą posiadać umiejętność budowania na jej podstawie kompleksowej strategii obejmującej całość funkcjonowania organizacji.

Program Executive MBA daje absolwentom specjalistyczną wiedzę pogłębioną o aspekty praktyczne podane w kapsułce skupiającej w sobie praktyczny kurs zarządzania. Wiedza zdobyta na naszym programie ma praktyczne zastosowanie a firmy są bezpośrednimi beneficjentami tego, że ich pracownicy mają szanse studiowania na EMBA. 

Jesteśmy pierwszą w Polsce uczelnią publiczną posiadającą potrójną koronę akredytacji:

AACSB International - złożona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.

The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych.

Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.

 Kandydaci

Studia Executive MBA przeznaczone są dla osób z doświadczeniem zawodowym (w naszym Programie wymagane minimum to 5 lat, w tym co najmniej 3 na stanowiskach kierowniczych) i chcą zdobyć lub uzupełnić swoją wiedzę i posiąść praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania.

Executive MBA nie jest dla osób pragnących specjalizować się w jednej z dziedzin zarządzania, takich jak np. finanse, marketing czy zarządzanie personelem. Program EMBA przeznaczony jest dla tych, którzy potrzebują strategicznego spojrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Wykładowcy

Kadrę wykładowców naszego Programu Executive MBA tworzą najlepsi wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiodących uniwersytetów w USA oraz Europie, m.in. Oxford, Cambridge.
Uzupełnieniem kadry uniwersyteckiej są praktycy biznesu z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

 • prof. Annela Anger-Kraavi (Ekonomia) - Cambridge University
 • prof. Prem Chandrani (Zarządzanie międzynarodowe) - S P Jain Institute of Management & Research
 • prof. Hadi S. Esfahani (Ekonomia firmy) - University of Illinois at Urbana-Champaign
 • dr Mieczysław Grudziński (Finanse przedsiębiorstw) - Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. Grzegorz Karasiewicz (Marketing) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Krzysztof Klincewicz (Zarządzanie operacyjne) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Boris Lezhava (Marketing) - Caucasus University
 • dr Tomasz Ludwicki (Zarządzanie strategiczne) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Krzysztof Obłój (Zarządzanie strategiczne) Uniwersytet Warszawski
 • prof. Tomasz Ochinowski (Strategiczne Przywództwo) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Patrick O'Sullivan (Etyka biznesu) - Grenoble Ecole de Management (GEM)
 • prof. Nicholas Petruzzi (Zarządzanie operacyjne) - Penn State University
 • prof. Joseph Santora (Zachowania organizacyjne) - École des Ponts Business School
 • prof. Jovana Stanisljevic (Negocjacje w biznesie) - Grenoble École de Management
 • prof. Adam Tatarynowicz (Zarządzanie sieciowe) - Lee Kong Chian School of Business
 • prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska (Statystka) - Uniwersytet Warszawski
 • mgr Aneta Wilk-Łyś (Rachunkowość)

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy (zasadniczo) 2 razy w miesiącu. Szczegółowy harmonogram zjazdów jest udostępniany dla każdej z grup na początku roku akademickiego.

Zaliczenia

Egzaminy, prezentacje, analiza studiów przypadków, quizy, symulacje, indywidualne lub grupowe. Studia kończą się obroną projektu doradczego. 

Absolwenci

Nasze studia Executive MBA powstały w 1991 r. Od tego czasu nasz program ukończyło już 1500 osób.

Każdego roku 60% uczestników naszych studiów to prezesi, członkowie rad nadzorczych i zarządów  oraz ich bezpośredni podwładni, reprezentujący  wiodące polskie i zagraniczne firmy.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

 1. rejestracji Kandydata na Studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dalej: IRK) oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85 zł;
 2. postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego w drodze:
 • kwalifikacji dokumentów złożonych przez kandydata na Studia oraz dwóch listów rekomendacyjnych (preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego i współpracownika) załączonych w systemie IRK;
 • zdania testu matematyczno-logicznego w języku angielskim;
 • zdania testu znajomości języka angielskiego;
 • odbycia i zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

Do procesu rekrutacji na studia podyplomowe Executive MBA na UW (Executive MBA@UW) może przystąpić kandydat spełniający łącznie następujące warunki:

 1. posiada przynajmniej dyplom licencjata, inżyniera (lub równoważny) lub magistra (na dowolnym kierunku);
 2. posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3 lata na stanowiskach kierowniczych. Informacje o doświadczeniu powinny być umieszczone w formularzu aplikacyjnym w przeznaczonych do tego sekcjach.

Egzaminy wstępne

Ustala się następujące kryteria egzaminu przyjęcia na studia podyplomowe Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim (Executive MBA@UW):  

1)    zdanie testu matematyczno-logicznego angielskim (maksymalnie do zdobycia 30 punktów, próg zaliczenia wynosi 50%+1 punktów – średniej wieloletniej sumy punktów zdobytych);    

2)    zdanie testu znajomości języka angielskiego (maksymalnie do zdobycia 30 punktów, próg zaliczenia wynosi 50%+1 punktów – średniej wieloletniej sumy punktów zdobytych);  

3)    ocena rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (maksymalnie 40 punktów, minimum 21 punktów);
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie sumy punktów z testów oraz rozmowy, przy spełnieniu minimalnego progu punktów z testów określanego przez komisję egzaminacyjną.

Egzamin (testy oraz rozmowa kwalifikacyjna) przeprowadzony jest zdalnie przy wykorzystaniu platformy KAMPUS oraz ZOOM. Kandydaci na studia zobowiązani są do zapewnienia sobie stabilnego połączenia z Internetem w celu przeprowadzenia egzaminu. W przypadku trudności technicznych UW zapewnia pomoc dotyczącą systemów KAMPUS i ZOOM.

Na podstawie decyzji kierownika studiów podyplomowych w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia - wygenerowane z systemu IRK i podpisane,
 • kwestionariusz osobowy EMB@UW - wypełniony i wygenerowany z systemu IRK,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu
  równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem.

W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą: tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski, a jeżeli to wymagane: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille, a w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu. Dodatkowych informacji udziela Dziekanat.

Dokumenty powinny być dostarczone osobiście lub pocztą do Dziekanatu studiów Executive MBA na Wydziale Zarządzania UW, przy ul. Szturmowej 1/3, budynek C, pok. C-115, 01-576 Warszawa.

Harmonogram rekrutacji

Termin rejestracji: od 29.09.2023 r. do 05.10.2023 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 06.10.2023 r.

Termin przeprowadzenia egzaminów: od 14.10.2023 r. do 21.10.2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 24.10.2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: od 25.10.2023 r. do 31.10.2023 r.

Czesne

Czesne płatne semestralnie: 54 900 PLN i 8000 USD (płatne w PLN według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w pierwszym dniu miesiąca rozpoczynającego poszczególne semestry Studiów:

 • pierwszy semestr do 30.10.2023 r. w wysokości 19 900 zł oraz 3 000 USD (kurs z dnia 01.10.2023 r.);
 • drugi semestr do 28.02.2024 r. w wysokości 18 000 zł oraz 3000 USD (kurs z dnia 01.02.2024 r.);
 • trzeci semestr do 30.09.2024 r. w wysokości 17 000 zł oraz 2000 USD (kurs z dnia 01.09.2024 r.).