• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Język niemiecki w biznesie

Szczegóły
Kod SP-JNbizn
Jednostka organizacyjna Wydział Lingwistyki Stosowanej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe niemiecki, polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dobra 55 pokój 2.518
00-312 Warszawa
e-mail: biznes.pod@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-czwartek 10:00-14:00
(przerwa: 12:30-13:00)
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Kandydaci

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci dowolnych kierunków studiów wyższych I i II stopnia znający język niemiecki na poziomie co najmniej B2.

Opis Studiów

Studia podyplomowe „Język niemiecki w biznesie” to studia online z elementami studiów stacjonarnych, które przygotowują do używania języka niemieckiego w kontekście biznesowym, zarówno w formie pisemnej (w korespondencji handlowej), jak i ustnej (przy networkingu, negocjacjach, wystąpieniach publicznych). Studenci nabędą nie tylko wiedzę biznesową (w obszarze marketingu, logistyki, finansów i rachunkowości, biznesowej komunikacji interkulturowej, prawa w biznesie), ale również wiedzę o kulturze biznesowej w Niemczech.

Studenci poznają biznesowy język niemiecki poprzez konwersatoria składające się z dwóch bloków: teoretycznego oraz praktycznego. W bloku teoretycznym zostaną przedstawione najważniejsze słowa i wyrażenia w ramach obszaru biznesowego, a w bloku praktycznym zdobyta wiedza będzie wykorzystana w rozmowach dotyczących różnych obszarów biznesowych (w rozmowach w formie case studies, czyli studiów przypadków).

Program studiów

Program studiów (150 godzin dydaktycznych, 30 punkty ECTS) obejmuje następujące przedmioty:

 • „Networking w języku niemieckim” (6 godzin dydaktycznych),
 • „Język niemiecki – repetytorium” (12 godzin dydaktycznych),
 • „Język niemiecki w HR” (14 godzin dydaktycznych),
 • „Język niemiecki w marketingu” (14 godzin dydaktycznych),
 • „Język niemiecki w finansach i rachunkowości” (11 godzin dydaktycznych),
 • „Język niemiecki w logistyce” (10 godzin dydaktycznych),
 • „Prawniczy język niemiecki w biznesie” (11 godzin dydaktycznych),
 • „Uwarunkowania polityczne i ekonomiczne prowadzenia biznesu w Niemczech” (11 godzin dydaktycznych),
 • „Językowe i interkulturowe czynniki prowadzenia komunikacji biznesowej w Niemczech” (14 godzin dydaktycznych),
 • „Wystąpienia publiczne w języku niemieckim” (14 godzin dydaktycznych),
 • „Korespondencja handlowa w języku niemieckim” (18 godzin dydaktycznych),
 • „Praca zaliczeniowa” (15 godzin dydaktycznych).

 Godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

Wykładowcy

Kierownik studiów podyplomowych „Język niemiecki w biznesie”:

dr Anna Jędrzejczyk

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski; magister filologii germańskiej oraz magister zarządzania; absolwentka studiów podyplomowych „Design Management” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; prowadzone zajęcia: „Networking w języku niemieckim”, „Język niemiecki – repetytorium”, „Język niemiecki w HR”, „Język niemiecki w marketingu”, „Język niemiecki w finansach i rachunkowości”, „Praca zaliczeniowa”.

Pozostali wykładowcy studiów podyplomowych „Język niemiecki w biznesie”:

prof. ucz. dr hab. Paweł Szerszeń

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego; prowadzone zajęcia: „Prawniczy język niemiecki w biznesie”, „Uwarunkowania polityczne i ekonomiczne prowadzenia biznesu w Niemczech”.

prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski; prowadzone zajęcia: „Językowe i interkulturowe czynniki prowadzenia komunikacji biznesowej w Niemczech”.

dr hab. Reinhold Utri

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski; prowadzone zajęcia: „Wystąpienia publiczne w języku niemieckim”.

dr Anna Bajerowska

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski; zajęcia: „Korespondencja handlowa w języku niemieckim”,

dr Virginia Schulte

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski; prowadzone prowadzone zajęcia: „Język niemiecki w logistyce”.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zajęcia w roku akademickim 2023/2024

Zajęcia będą odbywać się w piątki (przedział godzinowy: 18:00 – 20:30) lub w soboty (przedział godzinowy: 9:00 – 16:30):

 • zajęcia online w semestrze zimowym i semestrze letnim
 • dwa zjazdy stacjonarne – po jednym w semestrze zimowym (spotkanie inauguracyjne) i semestrze letnim (spotkanie na zakończenie studiów).

Zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ul. Dobrej 55.

Terminy zjazdów:

Semestr zimowy

Semestr letni

13.10.2023 r. (stacjonarnie)

08.03.2024 r. (online)

21.10.2023 r. (online)

09.03.2024 r. (online)

27.10.2023 r. (online)

15.03.2024 r. (online)

28.10.2023 r. (online)

16.03.2024 r. (online)

17.11.2023 r. (online)

22.03.2024 r. (online)

18.11.2023 r. (online)

23.03.2024 r. (online)

01.12.2023 r. (online)

05.04.2024 r. (online)

02.12.2023 r. (online)

06.04.2024 r. (online)

08.12.2023 r. (online)

12.04.2024 r. (online)

09.12.2023 r. (online)

13.04.2024 r. (online)

15.12.2023 r. (online)

19.04.2024 r. (online)

16.12.2023 r. (online)

20.04.2024 r. (online)

12.01.2024 r. (online)

10.05.2024 r. (online)

13.01.2024 r. (online)

11.05.2024 r. (online)

19.01.2024 r. (online)

17.05.2024 r. (online)

20.01.2024 r. (online)

18.05.2024 r. (online)

26.01.2024 r. (online)

25.05.2024 r. (stacjonarnie)

27.01.2024 r. (online)   

 

02.02.2024 r. (online)   

 

Zaliczenia

Zaliczenie na ocenę według wymagań określonych dla poszczególnych przedmiotów.

Absolwenci

Absolwent studiów posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu słownictwa w ramach Wirtschaftsdeutsch, komunikacji biznesowej w języku niemieckim. Zna i rozumie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne komunikacji biznesowej (np. prawne, makroekonomiczne), które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na dobór środków językowych przy komunikacji biznesowej. Zna i rozumie zasady skutecznej komunikacji w języku niemieckim w Niemczech, które opierają się m.in. na typowych strukturach biznesowej rozmowy w języku niemieckim lub na typowej kolejności słów w zdaniu w języku niemieckim. Wyniki swoich analiz potrafi zaprezentować w języku niemieckim odbiorcom wewnętrznym w przedsiębiorstwie oraz szerszemu gronu interesantów, np. sponsorom oraz inwestorom. Potrafi prowadzić dyskusję na temat typowych tendencji używania środków językowych w Niemczech, bazując na własnych badaniach językowych ze źródeł ogólnodostępnych. Jest przygotowany do pracy w niemieckojęzycznym środowisku biznesowym.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat powinien znać język niemiecki na poziomie co najmniej B2, zarejestrować się w IRK i dokonać opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

 • podanie z prośbą o przyjęcie (wydrukowane z systemu IRK);
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
 • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 (certyfikat językowy lub zaświadczenie o pozytywnej ocenie z lektoratu języka niemieckiego w czasie studiów w wykazie ocen ze studiów lub inne zaświadczenie, które poświadcza znajomość języka niemieckiego na poziomie B2).

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie - przesłane kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem (decyduje data wpływu dokumentów do Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej) na adres:

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

Uniwersytet Warszawski

ul. Dobra 55 pok. 2.518

00-312 Warszawa

Harmonogram rekrutacji

Termin rejestracji: 01.09.2023 r. - 10.09.2023 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 11.09.2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 20.09.2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: od 01.09.2023 r. do 16.09.2023 r.

Czesne

5 000 zł płatne jednorazowo do 30.09.2023 r.

5 000 zł płatne w dwóch ratach po 2 500 zł:

I rata płatna do 30.09.2023 r.

II rata płatna do 30.12.2023 r.