• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawo dowodowe, kryminalistyka i nauki pokrewne

Szczegóły
Kod SP-PDKiNP
Jednostka organizacyjna Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
Kierunek studiów Prawo, Kryminalistyka
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 41
Limit miejsc 100
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Miecznikowa 1,
02-096 Warszawa, pokój 104 A
tel. 22 55 41 105, faks 22 55 41 106
e-mail: podyplomowe.cns@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
Adres WWW http://www.cns.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)


Program studiów podyplomowych obejmujących interdyscyplinarną wiedzę z zakresu kryminalistyki – praktycznej nauki o rozpoznawaniu, zapobieganiu, wykrywaniu i dowodzeniu przestępstw i innych negatywnych zjawisk społecznych. Proponowany program obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne należące do kompetencji Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Kandydaci

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani proponowaną tematyką. Studia podyplomowe skierowane są zarówno do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariuszy organów ścigania i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także adwokatów, radców prawnych, lekarzy, jak również wszystkich absolwentów różnych kierunków studiów (społecznych, przyrodniczych lub technicznych) pragnących zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kryminalistyki i pokrewnych zagadnień. Wielodyscyplinarny charakter programu sprawia, że skorzystać mogą z niego wszystkie osoby, niezależnie od szczegółów wcześniejszego doświadczenia zawodowego.

Opis studiów

Program studiów

 Wielodyscyplinarny program studiów ma na celu wstępne oraz pogłębione zapoznanie słuchaczy z istotnymi z punktu widzenia prawa dowodowego i kryminalistyki zagadnieniami różnych dziedzin nauk społecznych (prawo, psychologia), ścisłych i przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka), a także medycznych. Obejmuje to w szczególności następujące obszary tematyczne:

 • Wstęp do prawnych nauk penalnych: zarys systemu prawa i procesu karnego, znaczenie kryminalistyki dla zwalczania i zapobiegania przestępczości.
 • Przebieg procesu dowodzenia: problematyka dowodu naukowego oraz udziału biegłych w postępowaniu karnym.
 • Prawne i praktyczno-taktyczne zasady planowania i realizacji czynności dowodowych (m.in. przesłuchania, okazania, przeszukania, oględzin miejsca zdarzenia).
 • Omówienie wybranych „klasycznych” metod badawczych i technik kryminalistycznych (spośród takich jak: daktyloskopia, traseologia, badania dokumentów, badania pisma ręcznego, mechanoskopia, archeologia kryminalistyczna, badania broni palnej, analiza śladów krwawych).
 • Wstęp do fizyki i chemii sądowej: fizykochemiczne metody identyfikacji substancji (m.in. spektrografia, mikroskopia elektronowa) oraz badania autentyczności substancji i obiektów.
 • Elementy medycyny sądowej oraz antropologii sądowej.
 • Zagadnienia biologiczne: wprowadzenie do identyfikacji biologicznej i genetyka sądowa, botanika i zoologia w kryminalistyce.
 • Psychologia sądowa: psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej, udział psychologa w postępowaniu sądowym, taktyki prowadzenia przesłuchań świadków i podejrzanych, zagadnienia wiktymologiczne i kryminologiczne.
 • Nowe technologie w kryminalistyce: informatyka kryminalistyczna i techniki poszukiwania informacji w źródłach otwartych, profilowanie geograficzne, analiza biometryczna.
 • Zapoznanie z praktyczną stroną pracy techników kryminalistyki w formie fakultatywnych warsztatów terenowych opartych na symulacji oględzin miejsca zdarzenia (na koniec drugiego semestru zajęć).

Kadra

 Wszystkie zajęcie realizowane są przez kadrę naukową związaną z różnymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez współpracowników Centrum Nauk Sądowych UW. Wykładowcy Studiów Podyplomowych w CNS są niekwestionowanymi specjalistami w swoich dziedzinach – z zakresu prawa i postępowania karnego, biologii, fizyki, psychologii, chemii, medycyny i innych interdyscyplinarnych obszarów wiedzy, posiadającymi bogate doświadczenie praktyczne i dydaktyczne. Naszymi wykładowcami w ostatnich latach byli między innymi:

 • Prof. dr hab. Andrzej Wysmołek (Wydział Fizyki UW)
 • Prof. dr hab. Ewa Bulska (Wydział Chemii UW)
 • Prof. dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii UW)
 • Prof. dr hab. Ewa Gruza (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Prof. dr hab. Tomasz Matulewicz (Wydział Fizyki UW)
 • Dr hab. Andrzej Witowski (Wydział Fizyki UW)
 • Dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr hab. Piotr Bębas (Wydział Biologii UW)
 • Dr Aleksandra Skawina (Wydział Biologii UW)
 • Dr Anna Grochowska-Wasilewska (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr Jerzy Wojciechowski (Wydział Psychologii UW)
 • Dr Johannes Binder (Wydział Fizyki UW)
 • Dr Łukasz Banasiak (Wydział Biologii UW)
 • Dr Magdalena Kaliszewska (Wydział Biologii UW)
 • Dr Magdalena Tomaszewska-Michalak (WNPiSM UW)
 • Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)
 • Dr Marcin Fudalej (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Dr Michał Adam Dobrowolski (Wydział Chemii UW)
 • Dr Michał Górski (MISMap UW)
 • Dr Piotr Lewulis (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr Takao Ishikawa (Wydział Biologii UW)
 • Mgr Agata Jagielska (Wydział Chemii UW)
 • Mgr Błażej Stromczyński (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Mgr Krzysztof Worek (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Mgr Maciej Broniarz (Centrum Nauk Sądowych UW)
 • Mgr Marta Bura (Pracownia Skanerów 3D UW)
 • Mgr Stanisław Rabczuk (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Prok. Jędrzej Kupczyński (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Prok. Radosław Parzych
 • Insp. Urszula Cur
 • Insp. Krystian Wojciechowski

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zajęcia odbywają się w wybranych datach w:

Soboty w godz. 9.15 – 13.15 oraz 14.15 – 18.15

Niedziele w godz.  9.15-13.15

Terminy zjazdów:

 • 21-22 października 2023 r.
 • 28-29 października 2023 r.
 • 18-19 listopada 2023 r.
 • 25-26 listopada 2023 r.
 • 9-10 grudnia 2023 r.
 • 16-17 grudnia 2023 r.
 • 13-14 stycznia 2024 r.
 • 20-21 stycznia 2024 r.
 • 10-11 lutego 2024 r.
 • 24-25 lutego 2024 r.
 • 9-10 marca 2024 r.
 • 23-24 marca 2024 r.
 • 13-14 kwietnia 2024 r.
 • 20-21 kwietnia 2024 r.

Jednocześnie wskazujemy terminy "rezerwowe" – na wypadek konieczności przeniesienia zajęć na inną datę z przyczyn losowych lub dla zajęć dodatkowych (podczas jednej z tych dat będą też realizowane warsztaty oględzinowe):

 • 11-12 maja 2024 r.
 • 17 i 18 lutego 2024 r.
 • 16 i 17 marca 2024 r.
 • 6 i 7 kwietnia 2024 r.
 • 25 i 26 maja 2024 r.
 • 8 i 9 czerwca 2024 r.

Zajęcia są planowane do realizacji w trybie stacjonarnym (na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego). W razie zmiany przepisów dotyczących formy zajęć (z uwagi na ew. sytuację epidemiologiczną) zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej.

Forma zaliczenia programu

  Zaliczenie zajęć na podstawie obecności na zajęciach oraz pisemnej pracy dyplomowej.

Absolwenci

Absolwent programu posiada wiedzę z zakresu prawa dowodowego, w tym w ujęciu historycznoprawnym i prawno-porównawczym. Zdobywa teoretyczne podstawy w zakresie gromadzenia dowodów, a także wprowadzenie do dyscyplin wykorzystywanych w badaniach identyfikacyjnych oraz kryminalistyce. Absolwent o wykształceniu prawniczym zdaje sobie sprawę z możliwości identyfikacyjnych współczesnej kryminalistyki i nauk przyrodniczych, jest w stanie prawidłowo oceniać dowody i formułować odpowiednie pytania, w szczególności w kontekście opinii biegłego. Absolwent innych kierunków dodatkowo uzyskuje wiedzę na temat polskiego prawa dowodowego, w tym roli i zadań biegłych z zakresu różnych dyscyplin nauk sądowych.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w IRK. O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani proponowaną tematyką, którzy posiadają dyplom licencjata lub inżyniera lub magistra.

Kandydat powinien dokonać rejestracji w IRK oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

Dokumenty

 Po rejestracji w IRK należy złożyć w Sekretariacie Studiów Podyplomowych CNS UW następujące dokumenty umożliwiające przyjęcie na studia podyplomowe:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
 2. oryginał (celem sporządzenia kopii) lub uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą* albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów;
 3. uzupełnioną i podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
 4. podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
 5. podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK.

*Tylko w przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą: 

 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski,
 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
 • zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu, w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji.

W przypadku gdy kandydat na Studia legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą, może on podjąć Studia jeżeli przedłoży dokument poświadczający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, w przypadku braku dokumentu znajomość języka polskiego zostanie potwierdzona przez Kierownika Studiów Podyplomowych w rozmowie kwalifikacyjnej. Rozmowa w razie stwierdzenia takiej potrzeby, może odbyć się nie później niż do końca terminu przyjmowania dokumentów przez Sekretariat.

Dokumenty można złożyć: osobiście lub korespondencyjnie (liczy się data przyjęcia dokumentów przez Sekretariat) pod adresem:

Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Biologii

ul. Miecznikowa 1 pok.104A

02-096 Warszawa

z dopiskiem „rekrutacja na studia podyplomowe”.

Terminy

Termin rejestracji: 08.09.2023 r. - 08.10.2023 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 09.10.2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 16.10.2023 r.

Termin przyjmowania dokumentów: 09.09.2023 r. - 13.10.2023 r.

Opłaty

4700 PLN  - opłata jednorazowa wniesiona do 16 października 2023 r.

4900 PLN - opłata wniesiona w II ratach:

I rata 2450 PLN  płatna do 16 października 2023 r.

II rata 2450 PLN płatna do 15 lutego 2024 r.

5200 PLN - opłata wniesiona w IV ratach:

I rata 1300 PLN płatna do 16 października 2023 r.

II rata 1300 PLN płatna do 15 stycznia 2024 r.

III rata 1300 PLN płatna do 15 marca 2024 r.

IV rata 1300 PLN płatna do 15 maja 2024 r.