• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Polityka klimatyczna i zarządzanie ochroną środowiska oraz transformacją energetyczną w wymiarze lokalnym

Szczegóły
Kod SP-PRK-ZA-PK
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 40
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181 / 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałek – Piątek w godz. 9.00-16.00
Soboty 9.00-15.00 ( w dni zjazdu)
Niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
Adres WWW https://wydzialzarzadzania.wz.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Proponowane studia pozwolą zapoznać się z możliwymi scenariuszami w polityce klimatycznej oraz energetycznej, jak również otoczeniu ekonomicznym, prawnym, regulacyjnym i rynkowym. Zapewnią kompetencje i umiejętności do sprawnego poruszania się w tej nowej przestrzeni nakierowanej na osiągnięcie neutralności klimatycznej. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu świadomości i kompetencji pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego, spółek komunalnych, edukatorów i przedstawicieli lokalnych środowisk w zakresie zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:

 • poprawy i ochrony jakości powietrza,
 • monitorowania i pro-aktywnej adaptacji do zmian klimatu,
 • racjonalnego gospodarowania zasobami.

Kandydaci

Studia adresowane są przede wszystkim do środowiska pracowników samorządów i podmiotów komunalnych realizujących projekty i inwestycje w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Pogłębionym celem w obszarze grupy docelowej jest przede wszystkim zwiększenie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania projektami ochrony środowiska, rozpoznania możliwości ich wdrożeń, mobilizacji interesariuszy wokół tych celów.

Opis studiów

Program studiów

 

Semestr I

     

Lp.

Nazwa zajęć

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

Punkty ECTS

1.

Megatrendy w ochronie środowiska, polityce klimatycznej  i energetycznej - świat, UE, Polska

9

 

3

 

11

2.

Odnawialne źródła energii w środowisku lokalnym

 

9

2

3.

Gospodarka obiegu zamkniętego - racjonalne gospodarowanie zasobami

6

 

2

 

6

4.

Efektywność energetyczna, ciepłownictwo lokalne

6

 

2

 

11

5.

Adaptacja miast do zmian klimatu, wymiary i narzędzia smart city

6

 

3

 

8

6.

Mobilność miejska - transport nisko i zeroemisyjny

6

 

3

 

11

   

33

56

15

   

89

 
 

Semestr II

     

Lp.

Nazwa zajęć

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

Punkty ECTS

1.

Zarządzanie i strategie lokalne, strategie SDG, ESG

3

 

3

 

22

2.

Społeczne i edukacyjne aspekty zarządzania ochroną środowiska i transformacją energetyczną

6

 

2

 

12

3.

Nowe technologie i trendy w zarządzaniu środowiskowym, polityką klimatyczną  i transformacją

6

 

4

 

26

4.

Planowanie i analiza finansowa projektów; pozyskiwanie funduszy na ochronę środowiska i transformację 

5

 

3

 

23

5.

Aspekty prawne ochrony środowiska, polityki klimatycznej i energetycznej oraz rozwiązań i technologii towarzyszących

6

 

3

 

12

   

26

95

15

   

121

 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Tryb studiów niestacjonarny.  Zjazdy odbywają się przeciętnie, co dwa tygodnie w trybie sobota-niedziela

TERMINY ZJAZDÓW: 1 SEMESTR

 1. 02- 03 XII. 2023
 2. 09-10.XII. 2023
 3. 16-17.XII. 2023

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr hab. prof. ucz. Adam Drobniak, dr Jarosław Górski, dr Waldemar Kozioł, dr hab. prof. ucz. Jolanta Kulczycka, dr hab. prof. instytutu Jakub Kupecki, Piotr Mikusek, dr hab. prof. ucz. Adam Niewiadomski, Filip Opoka, dr hab. prof. ucz. Anna Pawłowska,  dr hab. Marta Postuła, dr hab. prof. ucz. Mariusz Ruszel, doc. dr inż. Paweł Skowroński, Piotr Sprzączak, dr hab. inż. Andrzej Szałek, dr inż. Agnieszka Sznyk, dr hab. prof. ucz. Mariusz Trojanowski, Aneta Wilmańska, dr hab. prof. ucz. Marcin Wołek, dr inż. Stefan Wójtowicz, dr Mariola Zalewska.

Zaliczenia

Zaliczanie przedmiotów odbywa się według wskazań wykładowców.

Zaliczenie studiów - uzyskanie 30 punktów ECTS z przedmiotów oraz projekt indywidualny lub grupowy zakończony prezentacją na ocenę.  Prezentacja dotycząca kompleksowego omówienia wybranego problemu study case. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zawierające wykaz przedmiotów objętych tokiem studiów.

Absolwenci

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz posiada niezbędną wiedzę w zakresie kluczowych megatrendów jakie kształtują  przemiany społeczne i ekonomiczne w procesie zarządzania ochroną środowiska, transformacji energetycznej i wyzwań klimatycznych. Potrafi zarządzać procesem ochrony środowiska i transformacji energetycznej na poziomie strategicznym, operacyjnym i narzędziowym. Dysponuje wiedzą w zakresie skutków i konsekwencji zastosowania określonych rozwiązań, narzędzi i technologii służących ochronie środowiska, transformacji energetycznej i zmianom klimatu.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

·     O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier lub magister). 

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK),
 • kserokopię podpisanego przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnego wydanego za granicą1)), potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu (na wydziale) lub notariusza lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie,
 • oświadczenie o adresie poczty elektronicznej (generowane z IRK),
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (generowane z IRK),
 • dwie podpisane kopie umowy o odpłatności za studia podyplomowe według wzoru z zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 lutego 2022 r., uzupełnionej o wymagane dane (imię i nazwisko, PESEL, dane teleadresowe, nr konta bankowego kandydata),
 • poglądowy test kompetencyjny - generowany z systemu IRK.

1) W przypadku, gdy kandydat legitymje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski,
 • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty  można składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą z dopiskiem "studia podyplomowe" (decyduje data wpływu dokumentów do Wydziału Zarządzania) na adres:

Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3 pokój C108

02-678 Warszawa

Terminy

Rejestracja w systemie IRK: od 18.11.2023 r. do 26.11.2023 r.

Opłata rekrutacyjna: do 27.11.2023 r.

Ogłoszenie wyników: 30.11.2023 r.

Składanie dokumentów: od 18.11.2023 r. do 27.11.2023 r.

Czesne

Studia są dofinansowane ze środków NFOŚiGW. Wartość czesnego uiszczana przez słuchacza wynosi 3 850 zł.

Opłata może być wnoszona:

 • jednorazowo  3 850 zł płatna do 30.11.2023 r.
 • w dwóch ratach po 1925 zł

I rata płatna do 30.11.2023 r.

II rata płatna do 15.01.2024 r.