• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie na rynku dzieł sztuki

Szczegóły
Kod SP-ZA-RDS
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181 / 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałek – Piątek w godz. 10.00-15.00
Soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu)
Niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
Adres WWW https://wydzialzarzadzania.wz.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/https://wydzialzarzadzania.wz.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2023 00:00 – 21.09.2023 23:59)

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 2 (28.09.2023 00:00 – 05.10.2023 23:59)

Kandydaci

Pracownicy muzeów, galerii, domów aukcyjnych, instytucji kultury, placówek oświatowych, samorządów lokalnych, kuratorzy prywatnych kolekcji, kadra banków, firm ubezpieczeniowych, doradcy inwestycyjni.

Opis Studiów

Rozwijamy umiejętności i kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania na rynku sztuki. Pomagamy w zdobyciu nowych kwalifikacji i rozszerzeniu praktycznych umiejętności w pracy doradców inwestycyjnych, pracowników muzeów, galerii, domów aukcyjnych, antykwariuszy, kuratorów prywatnych kolekcji czy osób zainteresowanych inwestowaniem w dzieła sztuki.

Program studiów

Program studiów składa się z poszczególnych bloków, wśród tematów zajęć znajdziemy: Zarządzanie przez projekt, Funkcje i rola nowoczesnego menedżera, Podstawy finansów i rachunkowości, Podstawy marketingu, Negocjacje, Dziedziny współczesnego rynku sztuki - wybrane zagadnienia, Rynek sztuki współczesnej w Polsce i na świecie, Galerie prywatne na polskim rynku sztuki, Muzeum a rynek sztuki, Domy aukcyjne, Prywatne i korporacyjne kolekcje sztuki współczesnej, Wartość dzieła sztuki, Targi Sztuki, Rynek sztuki i wartości, Wystawa jako strategia „przepisywania” kanonu, Tworzenie wystaw muzealnych w XX i XXI – ewolucja koncepcji i form, Fałszerstwa dzieł sztuki, Muzea uniwersyteckie – hybryda na rynku sztuki, Fałszerstwa renesansowych dzieł sztuki, Narzędzia finansowania działalności muzeów i galerii, Regulacje prawne dotyczące wywozu zabytków za granicę, Granty na projekty artystyczne, Podstawowe zagadnienia prawne na rynku sztuki, Zagadnienia podatkowe związane z obrotem dziełami sztuki, tworzeniem kolekcji oraz działalnością muzeów, Prawo autorskie na rynku dzieł sztuki, Restytucje zagrabionych dzieł sztuki - aspekty prawne, Umowy na rynku dzieł sztuki, Ubezpieczenia dzieł sztuki.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr Aleksandra Auleytner, mgr Edyta Barmentloo, dr Leszek Borowiec dr hab. Elwira Gross-Gołacka prof. UW, prof. dr hab. Przemysław Hensel, dr hab. Agnieszka Postuła.

Studia prowadzone są wspólnie z kancelarią prawniczą Domański Zakrzewski Palinka.

Program realizowany jest przez ekspertów z wielu dziedzin – zarządzania, nauk prawnych, muzealnictwa, galerii i domów aukcyjnych.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Tryb studiów niestacjonarny. Zjazdy odbywają się przeciętnie co dwa tygodnie, w trybie sobota-niedziela.

TERMINY ZJAZDÓW: 1 SEMESTR

 • 28 i 29.X.2023 r.   
 • 25 i 26.XI.2023 r.
 • 9 i 10.XII.2023 r.
 • 27 i 28.I.2024 r.
 • 10 i 11.II.2024 r.

Zaliczenia

Zaliczanie przedmiotów odbywa się według wskazań wykładowców.

Zaliczenie studiów odbywa się poprzez uzyskanie 33 punktów ECTS z przedmiotów oraz obrony pracy dyplomowej.

Absolwenci

Po ukończeniu studiów, absolwenci uzyskują kompleksową wiedzę, profesjonalne kwalifikacje menedżerskie oraz umiejętności niezbędne do:

 • orientowania się w poszczególnych dziedzinach rynku sztuki w tym malarstwa, fotografii, rysunku, sztuk wizualnych, rzeźby, wzornictwa, grafiki użytkowej, plakatu.
 • skutecznego uczestnictwa w aukcjach najważniejszych domów aukcyjnych w Polsce i na świecie
 • zarządzania domem aukcyjnym, galerią i antykwariatem,
 • poznania metod podrabiania dzieł sztuki oraz metod walki z fałszerstwami
 • tworzenia kolekcji prywatnych i strategii kolekcjonowania.
 • poruszania się po najważniejszych targach sztuki, w tym Art Basel, Frieze FIAC, Paris Photo.
 • orientowania się w polskim rynku antykwarycznym,
 • pozyskiwania dzieła sztuki do zbiorów prywatnych i muzeów.
 • współpracy z kuratorami.
 • organizacji pracy nad wystawami.
 • orientowania się w problematyce prawnej i podatkowej obrotu dziełami sztuki,
 • aktywnego korzystania z narzędzi finansowania zakupu dzieł sztuki i działalności muzeów i galerii,
 • skutecznego ubezpieczania dzieł sztuki,
 • efektywnego korzystania ze strategii i instrumentów marketingu kultury.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat lub inżynier lub magister).

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK),
 • kserokopię podpisanego przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnego wydanego za granicą1)), potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu (na wydziale) lub notariusza lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie,
 • życiorys (generowany z IRK),
 • oświadczenie o adresie poczty elektronicznej (generowane z IRK),
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (generowane z IRK),
 • dwie podpisane kopie umowy o odpłatności za studia podyplomowe według wzoru z zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 lutego 2022 r., uzupełnionej o wymagane dane (imię i nazwisko, PESEL, dane teleadresowe, nr konta bankowego kandydata).

1) W przypadku, gdy kandydat legitymje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski,
 • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty  można składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą z dopiskiem "studia podyplomowe" (decyduje data wpływu dokumentów do Wydziału Zarządzania) na adres:

Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3

02-678 Warszawa

Terminy

Termin rejestracji w systemie IRK: od 28.09.2023 r. do 05.10.2023 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 06.10.2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 11.10.2023 r.

Składanie dokumentów: od 28.09.2023 r. do 06.10.2023 r. 

Czesne

8 500 zł płatność jednorazowa 25.10.2023 r.
 

8 900 płatność w II ratach

I rata 4 450 zł płatna do 25.10.2023 r.

II rata 4 450 zł płatna do 10.03.2024 r.

 

9 200 zł płatność w VIII ratach:

raty I - VIII 1 150 zł każda płatna do 10 każdego miesiąca (pierwsza płatność wypada w październiku - wyjątkowo do 25 października 2023 r., pozostałe płatności bez zmian)