Unia Europejska

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Psychologia, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod NWJ-PS
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne (wieczorowe)
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@psych.uw.edu.pl
Adres WWW http://psych.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021
  Tura 1 (13.07.2020 00:00 – 12.08.2020 23:59)
 • Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021
  Tura 1 (13.07.2020 09:00 – 12.08.2020 23:59)

Cechy programu

Studia na kierunku Psychologia nastawione są na uniwersalne wykształcenie zgodnie ze strategią kształcenia ogólnoakademickiego. Jednocześnie program naszych studiów zapewnia osiągnięcie szeregu praktycznych umiejętności, przez co dostosowany jest do wymagań zmieniającego się rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy. Są to studia wielokierunkowe i interdyscyplinarne rozwijające otwartość na różne idee, uczące poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.

Program studiów na kierunku Psychologia charakteryzuje się względną elastycznością, co oznacza, że studenci w określonych granicach mogą kształtować swój własny grafik zajęć oraz swój własny profil kształcenia. Zapewnia to system swobodnej rejestracji na zajęcia oraz wybór zajęć nieobowiązkowych dotyczących różnych obszarów psychologii.

Lista specjalizacji

Specjalizacje to bloki zajęć lub ścieżki kształcenia ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej. Oferujemy następujące specjalizacje:

 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia ekonomiczna
 • Psychologia wychowawcza
 • Wspieranie rozwoju osobowości
 • Psychologia organizacji i pracy

Nabór na specjalizacje realizowany jest pod koniec III roku studiów. Większość specjalizacji ma dzisiaj ograniczony limit studentów, co oznacza, że na zakwalifikowanie się mogą liczyć studenci z najlepszymi średnimi ocen. Uczestnicy specjalizacji Psychologia wychowawcza mają możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich.

Ważne informacje

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Psychologii na ul. Stawki 5/7. Zajęcia odbywają się w ciągu całego dnia od 8.30 do 21.00. Staramy się zapewnić komplet zajęć dla studentów pracujących – po godzinie 16tej dublowane są wszystkie zajęcia obligatoryjne oraz większość zajęć nieobligatoryjnych. Poza ograniczeniami w początkowej fazie zapisów na zajęcia wszystkie grupy są dostępne dla wszystkich studentów niezależnie od trybu studiowania (stacjonarne/niestacjonarne). Na miejscu jest biblioteka i czytelnia oraz dwie pracownie komputerowe dostępne dla wszystkich poza godzinami zajęć.

Program zajęć i podstawowe zasady studiowania można znaleźć na naszej stronie: http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/

Sylwetka absolwenta

Celem studiów na kierunku "Psychologia" jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, w perspektywie intrapsychicznej i interpersonalnej. Program kształcenia dostarcza wiedzy z zakresu psychologii akademickiej i umożliwia dalszy rozwój zawodowy absolwentów zarówno w obszarze prowadzenia badań naukowych, jak i działań aplikacyjnych.

W toku realizacji programu kształcenia studenci uzyskują gruntowną i rzetelną wiedzę na temat różnych podejść teoretycznych wyjaśniających zachowanie człowieka a także uczą się nowoczesnych metod badawczych i obliczeniowych.

Ponadto studenci nabywają praktycznych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych, jak również uczą się jak planować badania empiryczne oraz analizować i interpretować, a następnie przedstawiać ich wyniki. Ważnym celem kształcenia jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami, a także potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych.

Ponadto ważnym zadaniem w kształceniu przyszłych psychologów jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu.

Absolwenci kierunku "Psychologia" otrzymują tytuł zawodowy psychologa, który pozwala na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach medycznych, edukacyjnych, badawczych, biznesowych, itp. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych.

 


Zasady kwalifikacji

O przeniesienie mogą się ubiegać studenci innych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych z psychologii.

O przeniesieniu zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu przyjęć.

Kandydaci powinni:

 1. Do dnia 11 września 2019 r. zarejestrować się poprzez internetowy system IRK
 2. Do dnia 12 września 2019 r., do godz. 12:00 zamieścić na swoim koncie w IRK skany wymaganych dokumentów:
 • rozliczony indeks lub inny dokument poświadczający zaliczenie roku,
 • zgoda dziekana jednostki macierzystej na przeniesienie

Lista osób, które spełniają wymagane kryteria i zostaną dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona 15 września 2019 r. o godz 15:00.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy wiedzy z zakresu dotychczasowych studiów psychologicznych, zainteresowań naukowych studenta oraz jego planów związanych z dalszym kształceniem (preferowana specjalizacja, tematyka pracy magisterskiej itp. ).

 

Terminy

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 16 września 2019 r., Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7

Ogłoszenie wyników: 20 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23 i 24.09.2019 godz. 10.00-15.00
 • II termin: 25 i 26.09.2019 godz. 10.00-15.00
 • III termin: 27 i 30.09.2019 godz. 10.00-15.00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr Irena Zinserling 668-588-516 rekrutacja@psych.uw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Wydział Psychologii