Unia Europejska

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Socjologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Szczegóły
Kod NZ2-SC
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Socjologii
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@is.uw.edu.pl
Adres WWW http://www.is.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (03.06.2020 00:00 – 17.07.2020 23:59)

Studia II stopnia, prowadzone w obszarze nauk społecznych i dyscyplinie nauki socjologiczne, trwają 4 semestry i mają wartość 120 punktów ECTS.

Oferta dydaktyczna IS charakteryzuje się naciskiem na:

 • zapoznanie studentów ze spektrum podejść teoretycznych w socjologii, tak klasycznych, jak i współczesnych;
 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia badań społecznych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:

 • nabycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy z zakresu socjologii oraz pogłębionej wiedzy w ramach wybranej subdyscypliny;
 • przygotowanie do samodzielnego projektowania i realizowania projektów badawczych;
 • ukształtowanie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową;
 • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym;
 • ukształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

W trakcie I roku studenci realizują zajęcia w ramach:

 1. bloku teoretycznego , poznając główne filozoficzne i metodologiczne problemy nauk społecznych, zgłębiając kluczowe problemy badawcze i teoretyczne współczesnej socjologii oraz ćwicząc krytyczną analizę wybranych prac socjologicznych i interpretację wyników badań;
 2. bloku metodologicznego , gdzie rozwijają kompetencje badawcze (także w zakresie ewaluacji) realizując własne projekty badawcze;
 3. proseminarium , na którym przygotowywane są założenia prac magisterskich (w tym rozdział planowanej pracy bądź projekt badawczy wraz z krytycznym przeglądem literatury przedmiotu);
 4. puli zajęć o charakterze fakultatywnym – także ogólnouniwersyteckich. Zajęcia fakultatywne mogą być prowadzone w ramach specjalizacji (o ile w danym roku akademickim specjalizacje są uruchamiane). Specjalizacje to:
 1. Badania społeczne i rynkowe w praktyce - skierowana do osób zainteresowanych pracą w firmach badawczych, działach badawczych korporacji, odpowiedzialnych za zamawianie badań społecznych w ramach instytucji publicznych, kładzie nacisk na wykształcenie pogłębionych umiejętności samodzielnego planowania i realizowania projektów badawczych.
 2. Etniczność, konflikt, globalizacja – problemy zróżnicowania kulturowego współczesnego świata - skierowana do osób, które mogą stykać się z problemami wynikającymi ze zróżnicowania kulturowego: pracujących w organizacjach pozarządowych, pedagogów, urzędników, pracowników firm międzynarodowych, branży turystycznej i instytucji kultury. W trakcie zajęć studenci uzyskują umiejętność pogłębionego analizowania zjawisk kulturowych we wszystkich ich wymiarach: lokalnym i globalnym, etnicznym, narodowym i religijnym, obyczajowym i związanym ze stylem życia.
 3. Polityki publiczne - koncentruje się na przekazaniu wiedzy i umiejętności przydatnych do planowania i analizowania programów interwencji podejmowanych na rzecz dobra wspólnego. Programy zajęć odwołują się do perspektywy nauki o politykach publicznych (ang. public policy) i oferują przegląd teorii, metod i technik analitycznych użytecznych dla osób pracujących w jednostkach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych prowadzących diagnozy społecznych kwestii na użytek działań praktycznych, planujących i wdrażających takie działania i prowadzących ich ewaluacje.
 4. Socjologia płci. Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn - skierowana do wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o społeczno - kulturowych uwarunkowań płci. Pozwala rozwinąć wiedzę o najważniejszych koncepcjach płci kulturowej i biologicznej jak również poznać wyniki najnowszych badań pokazujących role odgrywane przez kobiety i mężczyzn w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym.
 5. Stosunki pracy i zasoby ludzkie - buduje wiedzę i umiejętności dotyczące obszaru pracy ludzkiej. Podstawowy cel to ukształtowanie zdolności pobudzania współdziałania w różnych środowiskach pracy w kierunku bardziej harmonijnych stosunków i zapobiegania konfliktom.

Na II roku studenci realizują kolejne zajęcia z bloku teoretycznego i badawczego (poznając zaawansowane techniki analizy danych), a w ścisłej współpracy z promotorem przygotowują pracę magisterską.

Absolwenci znajdują pracę na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury, firmach konsultacyjnych, rekrutacyjnych, PR-owych. Studia dają dobre przygotowanie do podjęcia studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w Instytucie Socjologii na Karowej 18. Aktualny program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie: www.is.uw.edu.pl.

 


Zasady kwalifikacji

Kandydaci muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów II stopnia na innym akredytowanym kierunku socjologicznym ze średnią ocen powyżej 4.0.

Forma sprawdzianu: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu programu studiów do końca ostatniego roku studiów zaliczonego przez kandydata według programu jego jednostki macierzystej.

Kryteria kwalifikacji: ocena rozmowy w skali 2-5 (50% ostatecznego wyniku) + średnia ocen z całego dotychczasowego toku studiów II stopnia (50% ostatecznego wyniku).

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 27 lipca 2020 r., (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie)

Ogłoszenie wyników: 28 lipca 2020 r., godz. 10:00

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 28-30 lipca 2020 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: Małgorzata Arcichowska-Maj, e-mail: majm@is.uw.edu.pl, tel.: (22) 55-20-721

Znajdź nas na mapie: Instytut Socjologii