Unia Europejska

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Finance, International Investment and Accounting, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-FIMR
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ekonomicznych
Kierunek studiów Finance, International Investment and Accounting
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 5
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@wne.uw.edu.pl;
admissions@wne.uw.edu.pl
Adres WWW https://www.wne.uw.edu.pl/pl/
Wymagane dokumenty
  • Matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (10.08.2020 00:00 – 10.09.2020 23:59)

 

 

Celem kształcenia na pierwszym stopniu studiów Finansów, Inwestycji Międzynarodowych i Rachunkowości, jest wyposażenie studentów w profesjonalną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki, międzynarodowych rynków finansowych, ich mechanizmów, instrumentów i regulacji, w celu umożliwienia późniejszego jej wykorzystania w pracy zawodowej oraz zastosowaniach praktycznych. Studenci poznają zasady przygotowywania analiz i prognoz ekonomicznych w skali przedsiębiorstwa, instytucji finansowej oraz rynku (np. walutowego, giełdy, depozytowo-kredytowego). Studenci są wyposażeni nie tylko w nowoczesne metody i narzędzia analityczne podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i zasadami właściwej organizacji pracy, ale także uzyskują kierunkową wiedzę specjalistyczną z zakresu, rynków i instytucji finansowych, zarządzania finansowymi międzynarodowymi, polityki pieniężnej, bankowości, ubezpieczeń i rachunkowości.

 

Profil absolwenta

Kompetencje nabyte w trakcie studiów pozwalają podejmować pracę na stanowiskach ekonomistów i przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i zagranicą. Wiedza i umiejętności kierunkowe przygotowują przede wszystkim do pracy w instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych), przedsiębiorstwach, centralnych jednostkach administracji publicznej, instytutach badawczych, instytucjach edukacyjnych, a także we własnej firmie. Uzyskane podstawy teoretyczne, jak również znajomość praktycznego zastosowania metod analitycznych, wybranych narzędzi ekonometrycznych oraz rachunkowości mogą znaleźć swoje zastosowanie w pracy na stanowiskach ekonomistów, analityków, handlowców, księgowych.

Absolwenci Finansów, Inwestycji Międzynarodowych i Rachunkowości, z wykształceniem wyższym, z trzyletnią praktyką w księgowości otrzymują certyfikat Ministerstwa Finansów, który daje uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (szczególnie ważne dla zainteresowanych karierą głównego księgowego lub prowadzeniem własnego biura rachunkowego).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

O studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych uczelniach ukończyli przynajmniej I rok studiów I stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych. Ustala się listę rankingową, będącą podstawą przyjęć. Przy ustalaniu rankingu brane są pod uwagę:

  1. uprawnienia do nadawania stopni naukowych w jednostce, w której studiował kandydat na studia (wystawia się jedną z ocen: 0,3, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, 0,2, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, 0,1 jeśli w jednostce przyznaje się stopień magistra, 0 w pozostałych przypadkach),
  2. średnia z dotychczasowego toku studiów kandydata, przy czym nie może być ona niższa niż 4 (waga 0,3),
  3. wymiar zajęć (w punktach ECTS) i średnia ocen z przedmiotów z programu I roku studiów
    I stopnia w języku polskim WNE (waga 0,3),
  4. dotychczasowe dokonania i okoliczności ubiegania się o studia, w tym: list motywacyjny, opinia władz jednostki, w której kandydat studiuje, list rekomendacyjny od nauczyciela akademickiego, który miał kontakt z kandydatem podczas wcześniejszych studiów (waga 0,1).

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 23 września 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 24-25 września 2020 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28-29 września 2020 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: Krystyna Paczoska, Magdalena Dominiak, Monika Oponowicz, e-mail: rekrutacja@wne.uw.edu.pl, admissions@wne.uw.edu.pl, tel.: (22) 55-49-145, (22) 55-49-125, (22) 55-49-190

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Ekonomicznych