Unia Europejska

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Socjologia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-SC
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Socjologii
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@is.uw.edu.pl
Adres WWW http://www.is.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
  • Matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2020 00:00 – 03.07.2020 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021
    Tura 1 (13.07.2020 00:00 – 12.08.2020 23:59)

Studia I stopnia, prowadzone w obszarze nauk społecznych i dyscyplinie nauki socjologiczne, trwają 6 semestrów i mają wartość 180 punktów ECTS. Program studiów składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz modułów tematycznych („Media i komunikacja”, „Problemy społeczne i sprawy publiczne”, „Polityka i demokracja”, „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”). Decyzję o wyborze modułu student podejmuje na II roku studiów. Studia I stopnia mają profil ogólnoakademicki i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Ukończenie studiów w ramach modułu zostaje poświadczone w suplemencie do dyplomu.

Pierwszy rok studiów to ogólne wprowadzenie do świata zainteresowań i pojęć socjologii (wstęp do socjologii, współczesne społeczeństwo polskie), podstawy warsztatu socjologa (wprowadzenie do statystyki), poznanie najważniejszych tekstów przedstawicieli klasycznych teorii socjologicznych, ale też zdobycie wiedzy z dziedzin pokrewnych socjologii (antropologia społeczna, filozofia, historia społeczna, ekonomia). Ponadto rozwijane są kompetencje analitycznego myślenia, niezbędne w pracy naukowej i badawczej na kursach z techniki pracy naukowej i logiki.

Drugi rok studiów to bliższe poznanie warsztatu badawczego – warsztaty statystyczne oraz metody badań ilościowych i jakościowych. Na zajęciach z metod badań studenci sami realizują projekty badawczy od momentu postawienia pytań badawczych, poprzez dobór próby, zbieranie danych, przygotowanie ich do analizy po samą analizę zakończoną raportem i prezentacją. Badając interesujący ich obszar życia społecznego, rozwijają analityczne oraz krytyczne myślenie, zdobywają też bardzo cenną umiejętność współpracy w zespole.

Drugi rok to również pogłębienie wiedzy teoretycznej – „Współczesne Teorie Socjologiczne” to kurs złożony z wykładu i ćwiczeń, który pokazuje, jak myśl społeczna rozwijała się w czasach nam bliższych i uczy dostrzegania związków między różnymi koncepcjami teoretycznymi i praktyką badań społecznych. Z kolei zajęcia „Instytucje, procesy, systemy”, „Problemy społeczne” oraz „Psychologia społeczna” pozwalają bliżej poznać różne obszary problemowe socjologii.

Na trzecim roku zdobyte wcześniej umiejętności warsztatowe i wiedza teoretyczna rozwijane są w ramach jednego z oferowanych modułów – na wykładzie z socjologii szczegółowej zdobywa się wiedzę o wybranym obszarze życia społecznego i teoriach, które można zastosować do jego analizy, a na seminarium badawczym i licencjackim stosuje się te umiejętności w praktyce prowadząc badania oraz pisząc pracę licencjacką. Na module jest też szeroki wybór, powiązanych ze sobą problemowo, zajęć fakultatywnych, które przynoszą dodatkową wiedzę i pozwalają rozwinąć zainteresowania.

Wszystkie zajęcia, z wyjątkiem lektoratów i wf (wybieranych samodzielnie przez studenta z oferty UW), odbywają się w budynku Instytutu Socjologii na Karowej 18.

Studia I stopnia przygotowują absolwenta do wykonywania pracy socjologa przede wszystkim jako wykonawcy badań społecznych, analityka danych i aktywnego uczestnika życia społecznego. Atutem licencjatu na Karowej jest unikalny warsztat metodologiczny i analityczny, budowany na gruncie szerokiego wykształcenia teoretycznego i doskonalony podczas licznych zajęć praktycznych i warsztatowych. Dzięki temu absolwenci studiów licencjackich otrzymują wiedzę, która stwarza im doskonały start na rynku pracy, a zarazem otwiera drogę do dalszego rozwoju w ramach studiów magisterskich i doktoranckich.

Aktualny program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie: www.is.uw.edu.pl.

 


Zasady kwalifikacji

Kandydaci muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na innym akredytowanym kierunku socjologicznym ze średnią ocen powyżej 4.0.

Forma sprawdzianu: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu programu studiów do końca ostatniego roku studiów zaliczonego przez kandydata według programu jego jednostki macierzystej.

Kryteria kwalifikacji: ocena rozmowy w skali 2-5 (50% ostatecznego wyniku) + średnia ocen z toku studiów (50% ostatecznego wyniku).

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 13 lipca 2020 r., (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie)

Ogłoszenie wyników: 17 lipca 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 20-22 lipca 2020 r.
  • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie)

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: Małgorzata Arcichowska-Maj, e-mail: majm@is.uw.edu.pl, tel.: (22) 55-20-721

Znajdź nas na mapie: Instytut Socjologii