Unia Europejska

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Socjologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-SC
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Socjologii
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@is.uw.edu.pl
Adres WWW http://www.is.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (03.06.2020 00:00 – 17.07.2020 23:59)

Studia II stopnia, prowadzone w obszarze nauk społecznych i dyscyplinie nauki socjologiczne, trwają 4 semestry i mają wartość 120 punktów ECTS.

Oferta dydaktyczna Instytutu Socjologii charakteryzuje się szczególnym naciskiem kładzionym na:

 • zapoznanie studentów z szerokim spektrum podejść teoretycznych w socjologii, tak historycznych, jak i współcześnie przyjmowanych;
 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia badań społecznych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:

 • nabycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy z zakresu socjologii oraz pogłębionej wiedzy w ramach wybranej subdyscypliny socjologii;
 • przygotowanie absolwenta do samodzielnego projektowania i realizowania projektów badawczych;
 • ukształtowanie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową;
 • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności oraz przekazywania ich w życiu społecznym i zawodowym;
 • ukształtowanie wrażliwości etycznej absolwenta, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

W trakcie I roku studenci realizują zajęcia z (a) bloku teoretycznego, poznając główne filozoficzne i metodologiczne problemy nauk społecznych, zgłębiając kluczowe problemy badawcze i teoretyczne, wokół których koncentruje się współczesna myśl socjologiczna oraz ćwicząc krytyczną analizę wybranych prac socjologicznych i teoretyczną interpretację wyników badań empirycznych (b) bloku badawczego, gdzie rozwijają swoje kompetencje badawcze, realizując projekty badawcze oraz poznając zaawansowane techniki analizy danych tak ilościowych jak i jakościowych (c) puli fakultetów. Zajęcia fakultatywne są ujęte w ramy trzech modułów: “Rynek pracy - zasoby ludzkie - sprawy publiczne”, “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”, “Wspólnoty, zróżnicowanie społeczne, migracje”. Moduły tematyczne służą profilowaniu zainteresowań i orientacji w wyborze zajęć z bogatej oferty zajęć zaawansowanych w Instytucie Socjologii. Student może realizować program modułu bądź dobierać zajęcia zgodnie ze swoimi indywidualnymi preferencjami. W celu zaliczenia modułu, w ciągu 2 lat studiów, z puli przedmiotów do wyboru należy zrealizować zajęcia za co najmniej 50 punktów ECTS spośród przedmiotów przypisanych do danego modułu. Do zajęć w ramach modułu wchodzi też seminarium magisterskie (rozpoczynające się w II semestrze), mogą też wchodzić zajęcia z bloku teoretycznego i metodologicznego oraz zajęcia w języku obcym.

Na II roku studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych dyskusji nad współczesnymi teoriami i badaniami w ramach subdyscyplin socjologii i innych nauk społecznych, socjologicznych zajęciach prowadzonych w języku obcym oraz – w ramach zajęć fakultatywnych – pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności socjologiczne, które (w ścisłej współpracy z wybranym przez siebie promotorem) rozwijają w pracy magisterskiej.

Absolwenci studiów znajdują pracę na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, zarządzaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych (w tym konsultacji społecznych) oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury, firmach konsultacyjnych, rekrutacyjnych, PR-owych.

Studia II stopnia dają również dobre przygotowanie do podjęcia studiów doktoranckich i pracy naukowej oraz studiów podyplomowych w celu uzyskania wyspecjalizowanych kompetencji zawodowych w wąskich obszarach problemowych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Socjologii na Karowej 18. Aktualny program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie: www.is.uw.edu.pl.

 


Zasady kwalifikacji

Kandydaci muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na innym akredytowanym kierunku socjologicznym ze średnią ocen powyżej 4.0.

Forma sprawdzianu: rozmowa kwalifikacyjna  z zakresu programu studiów do końca ostatniego roku studiów zaliczonego przez kandydata według programu jego jednostki macierzystej.

Kryteria kwalifikacji: ocena rozmowy w skali 2-5 (50% ostatecznego wyniku) + średnia ocen z całego dotychczasowego toku studiów (50% ostatecznego wyniku).

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 27 lipca 2020 r., (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie)

Ogłoszenie wyników: 28 lipca 2020 r., godz. 10:00

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 28-30 lipca 2020 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: Małgorzata Arcichowska-Maj, e-mail: majm@is.uw.edu.pl, tel.: (22) 55-20-721

Znajdź nas na mapie: Instytut Socjologii