• zaloguj się
  • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-EAK
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Kierunek studiów Etnologia i antropologia kulturowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej tel. (22) 55-24-540
Adres WWW https://www.etnologia.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 12.09.2022 23:59)

Studia na etnologii pozwalają na wyjątkowe uczenie w działaniu: nie tylko wyposażają w narzędzia do analizy i interpretacji otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej, ale są również niezwykłym doświadczeniem, zmieniającym sposób patrzenia na świat.

Realizowana przez nas etnologia/antropologia kulturowa to nauka żywa, zaangażowana w badanie bieżących problemów społeczno-kulturowych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, filozofia). Obie te dziedziny splatają się nierozdzielnie w dydaktyce i w pracach naukowych, prowadzonych w naszym Instytucie. Przedmiot „antropologia kulturowa” bywa realizowany także na innych kierunkach studiów, będąc tam bardziej gabinetową, teoretyczną refleksją nad zjawiskami kultury. Natomiast dla nas etnologia/antropologia jest przygodą – oczywiście akademicką, intelektualną, ale też życiową.

Polem dla tej przygody są zawsze badania terenowe, zwane nadal etnograficznymi. Jest to intensywne, dogłębne poznawanie danej grupy, wszystko jedno – odległej czy bliskiej. Prowadzimy je poprzez „zanurzenie się” w terenie, przez pobyt wśród ludzi, z którymi wchodzimy w osobisty kontakt. Nie tylko poznajemy treści kulturowe i rekonstruujemy panujące tam mechanizmy społeczne, ale też dowiadujemy się, w jaki sposób myślą Oni, jak widzą świat, w którym żyją. A z takiej umiejętności patrzenia oczami Innych wynika też zdolność do rozumniejszego, refleksyjnego spojrzenia na siebie samych.

Na studiach I stopnia osoby prowadzące zajęcia kładą nacisk nie tylko na znajomość kanonicznych tekstów i badań przełomowych dla etnologii i antropologii, lecz systematycznie aktualizują przekazywane treści i dostosowują ofertę przedmiotów do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych, takich jak migracje, procesy etniczne, globalizacja, przemiany polityczne, rozwój mediów, dylematy związane ze zdrowiem i opieką medyczną i wiele innych. Osoby studiujące zdobywają wiedzę nie tylko o rodzimym, „zachodnim” społeczeństwie i kulturze, ale także o kulturach i społeczeństwach pozaeuropejskich.

Studenci i studentki mają unikatową możliwość rozwijania własnego warsztatu badawczego dzięki obowiązkowym wyjazdom terenowym w ramach Laboratorium etnograficznego. Laboratorium etnograficzne to zajęcia charakterystyczne dla naszego instytutu, pozwalające na wyjątkowe uczenie się w działaniu. Jest to specyficzna, intensywna i długotrwała forma zajęć, skoncentrowana wokół konkretnego problemu badawczego, trwająca od połowy pierwszego do połowy trzeciego roku studiów licencjackich.

W oparciu o samodzielnie zebrany i przeanalizowany materiał badawczy, osoby studiujące przygotowują oryginalne prace dyplomowe, a także nabywają kompetencji cenionych na rynku pracy, takich jak warsztat badań jakościowych, umiejętność przygotowywania projektów badawczych, analiza oraz interpretacja materiałów pozyskiwanych ze zdywersyfikowanych źródeł.

Absolwentki i absolwenci studiów I stopnia przygotowani są do rozwijania warsztatu i wiedzy na studiach II stopnia. Potrafią samodzielnie prowadzić badania terenowe, mają także bogatą wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych relacji pomiędzy kulturą i społeczeństwem. Są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych, instytucjach kultury, a także w podmiotach działających na rzecz rozwoju kultury i społeczności lokalnych.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej przy ul. Żurawiej 4. Badania terenowe – od drugiego do piątego semestru studiów – odbywają się w lokalizacjach zgodnych z aktualną ofertą Laboratoriów etnograficznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

 


Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia jest ukończony co najmniej I rok studiów w macierzystej jednostce oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna punktowana do 20 pkt. Minimalna liczba punktów potrzebna do zaliczenia rozmowy wynosi 11.

Elementy brane pod uwagę:

  1. umiejętność formułowania wypowiedzi – max. 5 punktów;
  2. znajomość literatury przedmiotu z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, a także związanej z zainteresowaniami osób kandydujących – max. 5 punktów;
  3. dokonania (aktywność w studenckich projektach naukowo-badawczych) – max. 5 punktów;
  4. plany związane ze studiami w IEiAK – max. 5 punktów.

Zagadnienia na rozmowę: w zależności od zainteresowań naukowych osób kandydujących w dziedzinie antropologii i etnologii, a także ich stopnia zaawansowania w toku studiów. Student zobligowany jest do uzupełnienia wymaganych przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej różnic programowych.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim (dotyczy to osób, które nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2).

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 19 września 2022 r., od godz. 10:00, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, ul. Żurawia 4, sala 13

Ogłoszenie wyników: 21 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 22-23, 26 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: Katarzyna Śniecińska, k.sniecinska@uw.edu.pl, (22) 55 24 540

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce