• zaloguj się
 • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Dziennikarstwo i medioznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod NZ1-DM
Jednostka organizacyjna Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Kierunek studiów Dziennikarstwo i medioznawstwo
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wdib@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-283
Adres WWW https://www.wdib.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 16.09.2024 23:59)

Kierunek rokrocznie uzyskuje najwyższe noty w rankingu „Perspektywy” w grupie kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna (pierwsze miejsca w latach 2014 –2023).

Studia zaoczne I stopnia o profilu praktycznym trwają 6 semestrów. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego licencjata wynosi 180.

Wiodącą dyscypliną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są nauki o komunikacji społecznej i mediach. Podstawą programu kształcenia są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach takie jak: prawo prasowe z elementami własności intelektualnej, polski system medialny, systemy medialne na świecie, język wypowiedzi medialnej, retoryka i erystyka, teoria komunikacji społecznej. Program przewiduje także przedmioty kształcenia ogólnego takie jak: podstawy prawa, teoria ekonomii, filozofia.

Istotnym elementem kształcenia są przedmioty ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze specjalistycznym i praktycznym realizowane w ramach trzech specjalności do wyboru:

 • dziennikarstwo
 • fotografia i nowe media,
 • public relations i marketing medialny.

Rekrutacja na specjalności odbywa się pod koniec pierwszego semestru studiów. Warunkiem uruchomienia specjalności: fotografia i nowe media oraz public relations i marketing medialny jest zrekrutowanie grupy liczącej minimum 25 osób. Na wskazanych dwóch specjalnościach obowiązują maksymalne limity przyjęć do 30 osób. Minimalna i maksymalna liczby osób rekrutowanych obowiązuje także na specjalizacjach, które student wybiera w ramach specjalności dziennikarskiej.

Informacje dotyczące rekrutacji na poszczególne specjalności studenci znajdą na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Tu znajdują się także informacje dotyczącej rekrutacji na specjalizacje w ramach specjalności dziennikarskiej.

Większość przedmiotów obowiązkowych w programie studiów ma charakter praktyczny. Oznacza to nakierowanie na osiąganie efektów uczenia w zakresie umiejętności wykorzystania wiedzy oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zakładane efekty uczenia są osiągane poprzez realizację części modułów w formie konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Szczególne znaczenie dla realizacji efektów uczenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie trzech lat studiów w wymiarze godzinowym wskazanym w programie studiów. Celem praktyk jest przygotowanie studentów do wymagań współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywają się w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jak koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR.

Absolwent specjalności dziennikarstwo uzyskuje umiejętności pozwalające mu na samodzielną pracę w instytucjach medialnych, takich jak redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne, redakcje portali internetowych, inne podmioty rynku nowych mediów.

Absolwent specjalności public relations i marketing medialny posiada umiejętności niezbędne do pracy jako specjalista public relations i marketingu medialnego oraz promocji organizacji publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Jako specjalista public relations może samodzielnie wykonywać zadania związane z profesjonalną komunikacją podmiotów. Ma umiejętności potrzebne do pracy w zespołach realizujących projekty PR.

Absolwent specjalności fotografia i nowe media posiada praktyczne umiejętności z zakresu technik fotograficznych, fotografii cyfrowej oraz umie realizować krótkie formy filmowe. Jest gotów do samodzielnej pracy, w której swobodnie posługuje się różnorodnymi technikami fotograficznymi. Zna współczesne miejsca publikacji zdjęć i umie przygotować swoje prace do umieszczenia w mediach tradycyjnych i cyfrowych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które studiują na tożsamym kierunku studiów.

Kandydaci wprowadzają na swoim osobistym koncie w systemie IRK skany następujących dokumentów:

 1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym, aktualnym adresem do korespondencji;
 2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje:
  a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich;
  b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku;
  c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów;
  d) poziom kształcenia (pierwszego stopnia/ drugiego stopnia/ jednolite magisterskie) i forma odbywanych studiów (stacjonarne/ niestacjonarne);
 3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen;
 4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami);
 5. opinia dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki kandydata w sprawie przeniesienia.

Wszystkie dokumenty muszą być zeskanowane w jednym pliku w formacie PDF.

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie punktacji przyznawanej za średnią z toku studiów oraz punktacji przyznawanej za liczbę różnic programowych.

Sposób przyznawania punktacji:

Sposób przeliczania średniej z toku studiów (z wagą 30%)

 • 5,00 – 4,80 = 100 pkt.
 • 4,79 – 4,50 = 50 pkt.
 • poniżej 4,50 = 0 pkt – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego.

Sposób przeliczania liczby różnic programowych (z wagą 70%):

 • 0 – 100 punktów,
 • 1 – 90 punktów,
 • 2 – 80 punktów,
 • 3 – 70 punktów,
 • 4 – 60 punktów,
 • 5 – 50 punktów,
 • 6 – 40 punktów,
 • Więcej niż 6 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego.

Wynik końcowy kandydata stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych łącznie za średnią z toku studiów oraz liczbę różnic programowych.

Brak lub wprowadzenie niekompletnej dokumentacji do systemu IRK dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania rekrutacyjnego.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie B2. Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu ze znajomości tego języka na poziomie B2.

Forma sprawdzianu: test

Zakres egzaminu:

 1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, elementarne wiadomości o historii).
 2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, finanse i ubezpieczenia).
 3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z wykładowcami i pracownikami administracji).
 4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska).
 5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.).
 6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.).

Literatura pomocnicza:

 • M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.
 • Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.
 • M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.
 • A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.
 • A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.
 • Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006.

Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu:
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany, kandydat musi uzyskać 50 pkt.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Punktacja ze sprawdzianu kompetencji językowych nie jest wliczana do końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Terminy

Sprawdzian znajomości języka polskiego (o ile dotyczy kandydata): 19 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 23 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 24-26 września 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27, 30 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: mgr Magdalena Jaszczuk, m.jaszczuk8@uw.edu.pl, (22) 55-23-918

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii