• zaloguj się
 • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Szczegóły
Kod NZ2-AD
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Administracja
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@wpia.uw.edu.pl
tel. (22) 55-24-601
Adres WWW http://www.wpia.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy w wybranej rekrutacji.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.08.2024 00:00 – 12.09.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025
  Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 25.07.2024 23:59)

Opis programu studiów:

Studia na kierunku Administracja (studia II stopnia, niestacjonarne) zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauki prawne.

Studia drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pozwalają na zdobycie szczegółowej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania oraz modeli postępowania administracji publicznej jako pewnego rodzaju organizacji, a ponadto wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania sprawami publicznymi przez podmioty wyposażone w kompetencje i zadania w rozumieniu prawa administracyjnego. Studia te prowadzą do rozwoju u studenta umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dzisiejszym świecie, w którym państwo stara się oddziaływać i regulować w ramach posiadanego władztwa administracyjnego kolejne obszary życia.

Koncepcja kształcenia dla studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zakłada, że mogą one stanowić kontynuację studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja, prowadząc do poszerzenia zdobytej już wiedzy dotyczącej administracji publicznej w Polsce oraz specjalizacji w wąskich obszarach jej funkcjonowania, a także mogą one stanowić ciekawe uzupełnienie wiedzy i wykształcenia zdobytego w ramach innego - odrębnego kierunku studiów, o administracyjne aspekty działalności państwa i innych upoważnionych podmiotów. W obu przypadkach studia pozwalają na rozwój kluczowych kompetencji społecznych i umiejętności, w tym w szczególności umiejętności wykorzystywania w praktyce nabytej wiedzy, sposobu argumentacji i schematów profesjonalnego myślenia.

Zajęcia objęte programem studiów odbywają się podczas weekendowych zjazdów (soboty i niedziele), organizowanych najczęściej raz na dwa tygodnie. Taki model studiów pozwala na ich swobodne łączenie z pełnoetatową pracą zawodową, zdobywaniem praktyk czy realizacją własnych pasji. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynkach znajdujących się w prestiżowych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach w Śródmieściu - na kampusie centralnym przy Krakowskim Przedmieściu lub na Powiślu (w odległości około 5-7 minut pieszo od kampusu centralnego). Budynki są w pełni dostępne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział dysponuje obecnie ponad 20 salami dydaktycznymi (w 4 budynkach), pozwalającymi na komfortowe prowadzenie i uczestniczenie w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz zajęciach seminaryjnych, a także salą do symulacji rozpraw sądowych.

Studenci zyskują ponadto dostęp do najlepiej wyposażonej biblioteki prawniczej w Polsce, obejmującej również pokaźne zbiory z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji.

Program studiów obowiązujący na kierunku administracja nie przewiduje obowiązku odbycia przez studenta praktyki zawodowej. Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym, zaś osoby studenci najczęściej posiadają już pracę. Nałożenie obowiązku odbywania praktyk zawodowych w takiej sytuacji uznane zostało za zbędne. Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku administracja podkreślają, że oczekują uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności w szczególności o treści teoretyczne, gdyż wiedza i umiejętności praktyczne nie są im obce.

Sylwetka absolwenta:

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej wiedzy ogólnoakademickiej, osoby które ukończą studia drugiego stopnia na kierunku Administracja (studia magisterskie), są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy, a także do czynnego uczestniczenia w rozmaitych wydarzeniach życia zawodowego, społecznego i gospodarczego. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje interpersonalne, umiejętności sprawnego i skutecznego komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i obrony prezentowanych poglądów, a także umiejętność pracy zadaniowej, pracy w grupach, wykorzystywania posiadanej szerokiej wiedzy ogólnoakademickiej i problemowego sposobu myślenia w praktyce zawodowej, pozwalają absolwentom na podjęcie dowolnej pracy w administracji państwowej, samorządowej, w instytucjach europejskich, czy nietypowych podmiotach, wykonujących przekazane im zadania i kompetencje z zakresu administracji publicznej. Posiadana wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają ponadto na podjęcie i sprawne prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub współpracę z szeroko rozumianym biznesem.

Absolwent jest merytorycznie przygotowany do pracy administracyjnej w jednej z państwowych jednostek, takich jak w szczególności Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wielu innych. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja, którego udział w zajęciach związanych z prowadzeniem badań naukowych, w tym przede wszystkim w seminarium magisterskim i zajęciach w ramach specjalizacji, wykazał jego predyspozycje do pracy badawczej i naukowej będzie gotowy do podjęcia i kontynuowania nauki na studiach III stopnia, zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora.

 


Zasady kwalifikacji

O przeniesienie może się ubiegać student, który na innej uczelni w toku studiów drugiego stopnia na kierunku administracja II stopnia zaliczył pierwszy rok studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 3,0. Przeniesienie jest zatem możliwe wyłącznie na drugi rok studiów. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne w oparciu o kryterium średniej ocen z ostatniego roku studiów na dotychczasowej uczelni.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

 1. Forma i zakres sprawdzianu kompetencji językowych Kandydaci z maturą zagraniczną oraz maturą IB i EB (nie dotyczy to kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), nieposiadający honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, przystępują do egzaminu sprawdzającego kompetencje do studiowania w języku polskim. Forma – egzamin ustny.
 2. Zagadnienia egzaminacyjne: historia powszechna XX wieku, w zakresie przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych na poziomie polskiego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Lista zagadnień egzaminacyjnych:
  1. pierwsza wojna światowa;
  2. Liga Narodów;
  3. totalitaryzmy XX w.;
  4. światowy kryzys gospodarczy 1929 r i jego następstwa;
  5. druga wojna światowa;
  6. system ONZ;
  7. „zimna wojna”;
  8. dekolonizacja;
  9. upadek komunizmu;
  10. integracja europejska;
  11. prawa człowieka i system ich ochrony;
  12. podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej;
  13. system parlamentarno-gabinetowy w Wielkiej Brytanii;
  14. system prezydencki w USA;
  15. mieszany system polityczny V Republiki Francuskiej.
 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu : 10
 4. Próg punktowy: 5
 5. Wymagany poziom znajomości języka: B2.

Punkty uzyskane z egzaminu sprawdzającego kompetencje do studiowania w języku polskim nie wliczają się do wyniku końcowego kandydata.

 

Terminy

Sprawdzian znajomości języka polskiego (o ile dotyczy kandydata): 19 września 2024 r., godz. 10:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Ogłoszenie wyników: 24 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-26 września 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27, 30 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: Dorota Otko-Majewska, dom@wpia.uw.edu.pl, (22) 55-24-601

Znajdź nas na mapie: Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji – Budynek CIUW