• zaloguj się
 • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Artes Liberales, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-AL
Jednostka organizacyjna Wydział "Artes Liberales"
Kierunek studiów Artes Liberales
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@al.uw.edu.pl
tel. (22) 55-25-915
Adres WWW http://www.clas.al.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 30.08.2024 23:59)

Dziedziny: dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dyscypliny : nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, literaturoznawstwo, filozofia, historia, językoznawstwo, nauki socjologiczne, psychologia, nauki biologiczne, nauki o ziemi i środowisku

Unikatowe (wyróżniające) cechy oraz cele programu

Studia artes liberales to kierunek przywracający wielowiekowe myślenie o uniwersytecie jako miejscu, w którym studiujący otrzymuje wszechstronne wykształcenie. Kształcenie w ramach studiów artes liberales odwołuje się do starożytnego i średniowiecznego pojęcia sztuk wyzwolonych mówiącego o jedności nauk w poszukiwaniu prawdy i piękna. Obecny we współczesnej nauce podział na dyscypliny wiedzy ma po pierwsze charakter formalny, a po drugie powoduje zamykanie się jednych dyscyplin na inne. Przeświadczenie o jedności sztuk leżało u podstaw antycznej myśli o formowaniu nowych pokoleń, a później stało się częścią idei uniwersytetu. Student artes liberales otrzymuje edukację dostosowaną do czasów współczesnych – według modelu wypracowanego głównie w amerykańskich college'ach liberal arts. Naczelną regułą przyświecającą takiemu nauczaniu jest stałe i świadome przekraczanie granic dyscyplin oraz oferowanie zajęć, których tematyka łączy nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze.

Jesteśmy przekonani, żę zozumienie współczesnego świata i podejmowanie w nim odpowiedzialnych decyzji obywatelskich nie jest możliwe bez znajomości problemów, przed którymi stoi obecnie nauka. Dlatego od roku akad. 2023/2024 każdy student artes liberales już na pierwszym roku uczestniczy w przedmiotach:

 1. Granice Nauki / Frontiers of Science
  Podczas zajęć studenci zapoznają się z tematami kluczowymi dla czterech dyscyplin nauk przyrodniczych: neuropsychologii, fizyki, genetyki i nauk o klimacie. Ten powstały we współpracy z nowojorskim Columbia College przedmiot składa się z wykładów prowadzonych przez czołowych polskich naukowców, oraz z ćwiczeń, na których studenci poznają podstawy rozumowania naukowego oraz uczą się, jak mądrze korzystać z wiedzy naukowej i przekazywać ją innym w sposób zrozumiały i atrakcyjny;
 2. Granice humanistyki / Frontiers of Humanities
  Zajęcia Granice humanistyki (Frontiers of Humanities) mają na celu wprowadzenie do nauk humanistycznych, sytuując człowieka wśród granic natury i technologii, nauki i metafizyki, mitu i poezji. Umożliwiają nie tylko zapoznanie się z podstawowymi kategoriami humanistyki oraz niektórymi klasycznymi utworami, ale i zrozumienie, dlaczego nasze graniczne kategorie domagają się historycznego i krytycznego badania oraz nieustannej próby przekroczenia;
 3. Great Books / Wielkie działa literatury
  Te inspirowane anglosaskimi tradycjami uniwersyteckimi zajęcia to semestr pogłębionej lektury tylko jednego tekstu. Do wyboru mamy dzieło kultury klasycznej albo wybitną książkę z kanonu współczesnej światowej lub polskiej literatury.

Generalna zasada programu studiów artes liberales oparta jest na indywidualnych decyzjach każdego studenta. Oznacza to, ze znaczną część planu studiów student układa samodzielnie, uzyskując możliwość swobodnego kształtowania własnej edukacji. Ponad 2/3 programu stanowią zajęcia do wyboru. Student może wybierać z bogatej oferty przedmiotów nauczanych przez kadrę nie tylko Wydziału „Artes Liberales”, ale także innych jednostek Uniwersytetu oraz gości z kraju i zagranicy zaproszonych na Wydział spoza uczelni. Wiele przedmiotów ma charakter eksperymentalny: prowadzonych jest przez tandemy lub grupy wykładowców, a dzięki interaktywnej formie odbiega od tradycyjnych wykładów uniwersyteckich. Wiele kursów kładzie nacisk na pracę zespołową i na rozwijanie kompetencji miękkich: umiejętności poprawnego pisania tekstów naukowych, skutecznego prezentowania myśli w sytuacjach publicznych, wyważonego użycia nowych mediów, zdolności przywódczych i komunikacyjnych.

Kształcenie na studiach I stopnia artes liberales sprofilowane jest według zainteresowań studentów i opiera się na zajęciach o charakterze seminaryjnym i doborze zajęć z zakresu sześciu wyzwań kierunkowych.

Problematyka zajęć w obrębie wyzwań:

Wyzwanie: Kultury i religie

 • sacrum – profanum
 • sztuka sakralna
 • dialogu międzycywilizacyjny i różnorodność kulturowa
 • analiza zjawisk kultury
 • religie i wyznania
 • obrzędy religijne i praktyki kulturowe

Wyzwanie: Historie – dyskursy - tożsamości

 • tradycja i współczesność
 • postawy wobec Innych w przeszłości i obecnie
 • tożsamość indywidualna i zbiorowa
 • kultura literacka
 • język, znak, świadomość
 • rewitalizacja języków i kultur

Wyzwanie: Demos i polis

 • państwo, prawo i postawy obywatelskie
 • ruchy społeczne
 • jednostka a zbiorowość
 • praktyka polityki i pojęcie polityczności
 • dzieje myśli obywatelskiej
 • analiza najważniejszych zjawisk społecznych współczesności

Wyzwanie: Mądrość i filozofia

 • najważniejsze postaci z historii filozofii i psychologii
 • główne zagadnienia, idei i koncepcji filozoficznych i psychologicznych
 • wrażliwość filozoficzna jako sposób doświadczania świata
 • filozofia i psychologia wobec wyzwań współczesności
 • problematyka etyczna w tekstach kultury
 • kategoria trwania i zmiany

Wyzwanie: Theatrum Mundi

 • sztuki wizualne
 • widowiska
 • działania performatywne
 • świat jako teatr
 • interpretacje zjawisk kultury (film, teatr, muzyka, gra, media)
 • współtworzenie działań kulturalnych w różnych środowiskach społecznych

Wyzwanie: Zwierzęta i środowisko

 • animal studies
 • filozofia i etyka środowiskowa
 • wyzwania ekologii i ochrony środowiska w perspektywie lokalnej i globalnej
 • zwierzęta i nauka
 • człowiek między biologią a kulturą
 • relacje między naukami ścisłymi i humanistycznymi

Inne ważne informacje dotyczące realizacji studiów

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach budynku Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej oraz w budynkach Wydziału „Artes Liberales” – w Pałacu Zamojskich - ul Nowy Świat 69 oraz Krakowskie Przedmieście 1 (okolice Kampusu Centralnego UW).

Zajęcia planowane są w godzinach 8:00 – 20:00

Wszystkie sale wykładowe wyposażone są w sprzęt multimedialny.

Więcej informacji, w tym program studiów znajduje się na stronie internetowej kierunku.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku artes liberales jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia zarówno w tradycyjnych dyscyplinach humanistyki (w zakresie nauk o kulturze i religii, nauk o sztuce, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa) i nauk społecznych (w zakresie auk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, psychologii) oraz na studiach międzydziedzinowych. Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, oraz potrafi stosować metody badań interdyscyplinarnych. Rozumie zasady komunikacji naukowej i jest gotów w niej uczestniczyć (np.: udział w studencko-doktoranckich konferencjach naukowych, tworzenie tekstów spełniających podstawowe kryteria naukowości).

Dzięki poznaniu różnorodnych dziedzin nauki i sposobów rozumienia świata, absolwent artes liberales potrafi samodzielnie rozwiązywać postawione przed nim problemy w oryginalny sposób, stosując odpowiednio dobrane narzędzia. Potrafi pracować w różnorodnych -- również wielokulturowych – grupach oraz zespołach, podejmując w nich rozmaite role.

 


Zasady kwalifikacji

O przeniesienie mogą ubiegać się tylko studenci studiów stacjonarnych zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych.

Warunkiem dopuszczenia do procedury rekrutacyjnej jest poświadczone przez uczelnię macierzystą ukończenie co najmniej dwóch semestrów studiów i uzyskanie z dotychczasowego toku studiów średniej ocen co najmniej 4,5 przy maksymalnej ocenie 5,0. Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie średniej z toku studiów, a w przypadku takiej samej średniej pod uwagę będzie brana liczba zdanych egzaminów.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej właściwy dla nowego kierunku studiów ustala obowiązki wynikające z różnic programowych.

Kandydat najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub w postaci skanów w systemie IRK) następujące dokumenty:

 1. umotywowany, podpisany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji;
 2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje:
  a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich,
  b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku,
  c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów,
  d) poziom kształcenia, forma studiów;

 3. potwierdzony przez macierzystą jednostkę wykaz zaliczonych przedmiotów (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) wraz z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen;
 4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami);
 5. opinia dziekana (KJD, dyrektora) macierzystej jednostki w sprawie przeniesienia;
 6. kandydaci z uczelni zagranicznych zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie B2. Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka na poziomie B2.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka na poziomie B2.

 

Terminy

Sprawdzian znajomości języka polskiego (o ile dotyczy kandydata): 20 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 24 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 25-27 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: mgr Karolina Koper, karolina.koper@al.uw.edu.pl, (22) 55-25-910 wew.142

Znajdź nas na mapie:
Kolegium Artes Liberales