• zaloguj się
 • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biologia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-BI
Jednostka organizacyjna Wydział Biologii
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.biol@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.biol.uw.edu.pl/pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 08.07.2024 23:59)

Nazwa kierunku studiów – biologia.

Język, w którym ma być prowadzony kierunek studiów - polski.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych.

Dyscyplina - nauki biologiczne.

Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne.

Kierunek biologia o profilu ogólnoakademickim zapewnia wszechstronne wykształcenie przyrodnicze, dotyczące zjawisk i procesów na wszystkich poziomach organizacji przyrody ożywionej.

W trakcie studiów I stopnia studenci wykonują badania naukowe (szczególnie podczas zajęć laboratoryjnych i terenowych) pod opieka naukową wykładowców, a ponadto są zaangażowani w badania naukowe prowadzone na Wydziale Biologii UW. Studenci często zostają również współautorami przygotowywanych przez naukowców z Wydziału Biologii opracowań naukowych.

Głównymi celami kształcenia na kierunku biologia jest:

 1. przekazanie wiedzy o najważniejszych zjawiskach i procesach biologicznych, obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia;
 2. wyrobienie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego;
 3. przekazanie wiedzy o najnowszych i najważniejszych technikach i metodach badawczych stosowanych w naukach biologicznych oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce, np. w biotechnologii i ochronie przyrody;
 4. przygotowanie absolwenta do samodzielnej lub zespołowej pracy analitycznej i badawczej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii oraz pisania raportów z badań;
 5. absolwenci kierunku biologia I stopnia, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach podstawowych;
 6. absolwenci kierunku Biologia przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia – 180 ECTS. Przedmioty do wyboru - 71 ECTS. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia -153. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych - min. 39,5 (ok. 22%).

Praktyki zawodowe – 4 tygodnie – 2 ECTS. Praktyki mogą się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach organizacyjnych, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.

Studenckie praktyki mają na celu: poszerzenie wiedzy zdobywanej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego; kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki; poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli; doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.

Informacja o infrastrukturze.

Wydział dysponuje nowoczesnymi pomieszczeniami do prowadzenia zajęć dydaktycznych - aule wykładowe (360, 100 i 70 miejsc) oraz sale seminaryjne wyposażone są w urządzenia do prezentacji audiowizualnej.

Pracownie komputerowe

Posiadamy 2 pracownie komputerowe (32 i 24 stanowiska pracy). Studenci, mają dostęp do sieci komputerowej. W sumie Wydział dysponuje ponad 500 komputerami.

Laboratoria dydaktyczne i pracownie specjalistyczne

Laboratoria dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę. Posiadamy sześć pracowni: Analizy Skażeń Środowiska, Dydaktyki Biologii, Ekotoksykologii, Fitotronowa, Izotopowa i Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej, wyposażonych w wysokiej klasy specjalistyczną aparaturę. Sprzęt będący w posiadaniu poszczególnych zakładów jest także wykorzystywany dla potrzeb dydaktyki.

Mamy 3, dostępne w ciągu całego roku, stacje terenowe:
1. Białowieska Stacja Geobotaniczna (24 miejsca),
2. stacja w Pilchach (24 miejsca),
3. stacja w Urwitałcie (42 miejsca).

Biblioteka Wydziału Biologii (BWB) posiada księgozbiór liczący ponad 70 tys. woluminów, w tym ok. 50 tys. książek i ponad 20 tys. czasopism. BWB ściśle współpracuje z innymi bibliotekami UW i Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie poprzez tworzenie centralnego katalogu online, obsługę Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych oraz udział w ogólnouniwersyteckim systemie informacyjno-bibliotecznym. Czytelnie tradycyjna i komputerowa BWB są ogólnie dostępne. Wypożyczalnia obsługuje tylko studentów i pracowników UW.

Program studiów dostępny jest na stronie Wydziału Biologii.

 


Zasady kwalifikacji

O przyjęciu na studia w trybie przeniesienia decyduje średnia ocen ukończonego etapu studiów co najmniej 4,5. Jeżeli liczba kandydatów przewyższa ustalony limit miejsc, organizowany jest egzamin wstępny.

Forma egzaminu: ustny.

Zagadnienia egzaminacyjne: rozumienie podstaw nauk przyrodniczych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Jednostki Dydaktycznej może wyrazić zgodę na przeniesienie na podstawie niższej średniej w ramach limitu miejsc.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

W przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym za granicą, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, w trakcie egzaminu ustnego zostanie sprawdzona znajomość języka polskiego na poziomie B2. Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi jednocześnie potwierdzenie kompetencji kandydatów do studiowaniu w języku polskim na ww. kierunku studiów.

 

Terminy

Egzamin wstępny: 16 lipca 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-25 lipca 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26, 29 lipca 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr Katarzyna Gieczewska, rekrutacja.biol@uw.edu.pl, (22) 55-42-102

Znajdź nas na mapie: Wydział Biologii