• zaloguj się
  • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-BIOINF
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Kierunek studiów Bioinformatyka i biologia systemów
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@mimuw.edu.pl
tel. (22) 55-44-401
Adres WWW https://www.mimuw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.08.2024 00:00 – 12.09.2024 23:59)

 

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w ośrodkach zajmujących się modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

 

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów są przyporządkowane do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki biologiczne i nauki fizyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zdecydowana większość zajęć odbywa się na Kampusie Ochota.

 

W czasie trwania studiów studenci zdobywają solidne podstawy teoretyczne z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, od podstaw algebry, analizy matematycznej i teorii gier po mechanikę kwantową i ekologię. Nabywają także ważne umiejętności praktyczne, takie jak programowanie w językach skryptowych i obiektowych, konstruowanie algorytmów, posługiwanie się zaawansowanymi strukturami danych. Dzięki temu znajdują później zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona na podstawie wyników dotychczasowych studiów (średnia ocen, oceny z kluczowych przedmiotów, liczba godzin i zbieżność treści z programem realizowanym na MIM UW), spośród kandydatów, którzy zaliczyli rok lub dwa lata studiów na bioinformatyce lub kierunku pokrewnym w innej uczelni. Kandydat nie zostanie przyjęty na studia, jeżeli zrealizowane przez niego treści programowe znacząco różnią się od treści programowych, jakie w analogicznym okresie studiów obowiązywały studentów odpowiedniego roku i kierunku studiów na WMIM. Ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Jednostki Dydaktycznej.

Osoby ubiegające się o przyjęcie w trybie przeniesienia z innej uczelni składają następujące dokumenty:

  • podanie;
  • życiorys;
  • wypis ocen oraz sylabusy przedmiotów kierunkowych, poświadczone przez dziekanat uczelni macierzystej;
  • zaświadczenie o liczbie w pełni zaliczonych lat studiów.

Wskazane jest także dołączenie listu motywacyjnego i listu rekomendacyjnego od samodzielnego pracownika naukowego.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

W przypadku braku certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 lub innego dokumentu uznanego przez komisję rekrutacyjną jako potwierdzenie wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego, kandydat przystępuje do rozmowy, w trakcie której komisja rekrutacyjna ocenia kompetencje kandydata do studiowania w języku polskim.

 

Terminy

Sprawdzian znajomości języka polskiego (o ile dotyczy kandydata): 19 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 24 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 25-26 września 2024 r.
  • II termin: 27, 30 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr Wojciech Politarczyk, rekrutacja@mimuw.edu.pl, (22) 55-44-401

Znajdź nas na mapie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki