• zaloguj się
  • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-CHJR
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Kierunek studiów Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.chemia@uw.edu.pl
tel. 603-181-414
Adres WWW http://www.chem.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 12.09.2024 23:59)

Studia prowadzone są w języku polskim.

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne

Liczba semestrów: 6

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 180

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1

Szczegółowy program studiów: tutaj

Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki to kierunek studiów zapewniający kształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą posiadali szeroką wiedzę z zakresu metod syntezy radiofarmaceutyków lub umiejętności bezpiecznej pracy z izotopami promieniotwórczymi. Dodatkowo, interdyscyplinarne podejście do kształcenia powoduje ujęcie w programie studiów ChJR wiedzy z różnych działów chemii (analitycznej, nieorganicznej, organicznej), ale także fizyki czy biologii.

W ramach obowiązkowych przedmiotów, przeprowadzone zostaną zajęcia z dozymetrii i ochrony radiologicznej. Zajęcia te, wraz z pozostałymi przedmiotami kierunkowymi, np. Chemią jądrową i radiacyjną, oferowane będą w takim wymiarze godzin, aby absolwent Kierunku ChJR mógł przystąpić do państwowego egzaminu na Inspektora Ochrony Radiologicznej.

Dodatkowo, obowiązkowe praktyki zawodowe, przewidziane podczas III roku studiów, w firmach zajmujących się pracą z wykorzystaniem radioizotopów i/lub promieniowania jonizującego, wzmocnią kompetencje zawodowe przyszłych absolwentów kierunku ChJR.

Absolwent kierunku Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki będzie posiadał następujące kompetencje:

  • szeroką wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu współczesnej chemii i fizyki jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik laboratoryjnych;
  • wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu syntezy preparatów promieniotwórczych wykorzystywanych w medycynie, a także z zakresu wykorzystywania technik radiochemicznych;
  • planowania i przeprowadzania badań i pomiarów z zakresu chemii jądrowej z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej oraz umiejętności interpretacji ich wyników z wykorzystaniem aktualnego stanu wiedzy naukowej;
  • w zakresie dozymetrii promieniowania jonizującego.

 

 

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia w trybie przeniesienia mogą ubiegać się kandydaci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów na kierunku chemia jądrowa lub kierunku pokrewnym w innej uczelni.

Podstawą kwalifikacji kandydata na studia w trybie przeniesienia jest średnia ocen uzyskanych w toku studiów (minimum 4,0). Jeżeli liczba kandydatów przewyższa ustalony limit miejsc, na podstawie średniej ocen uzyskanych w toku studiów ustala się listę rankingową.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci powinni mieć potwierdzoną znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, poświadczoną dokumentem honorowanym przez UW.

W przypadku braku takiego dokumentu kandydat może przystąpić do egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego po zgłoszeniu takiej potrzeby przez system IRK.

Forma egzaminu: ustna

Zakres egzaminu: terminologia ogólna z zakresu nauk przyrodniczych, z uwzględnieniem nomenklatury chemicznej, znajomość języka polskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Przebieg egzaminu: W trakcie egzaminu kandydat na podstawie przeczytanego tekstu popularnonaukowego w języku polskim (np. fragment artykułu, opracowania, tekstu z podręcznika), odpowiada na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu i umiejętność poprawnego formułowania zdań w języku polskim.

Komisja ocenia znajomość języka polskiego kandydata pod kątem: rozumienia ze słuchu (25 pkt.), rozumienia tekstów pisanych (25 pkt.), poprawności gramatycznej wypowiedzi (25 pkt.), oraz umiejętności wypowiedzi w języku polskim (25 pkt.).

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia: 100.

Minimalna liczba punktów konieczna do uznania egzaminu za zdany: 60.

Punkty uzyskane z egzaminu sprawdzającego kompetencje do studiowania w języku polskim nie wliczają się do wyniku końcowego kandydata.

Potwierdzenie przez komisję do spraw kompetencji językowych WCh UW wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Terminy

Sprawdzian znajomości języka polskiego (o ile dotyczy kandydata): 19 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 23 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 25-26 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr hab. Agnieszka Więckowska, prof.ucz., rekrutacja.chemia@uw.edu.pl, 603-181-414

Znajdź nas na mapie: Wydział Chemii