• zaloguj się
 • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

International Studies in Philosophy, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-FF-ANG
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii
Kierunek studiów International Studies in Philosophy
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 5
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wfz@uw.edu.pl
tel. (22) 55-23-702
Adres WWW https://filozofia.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 17.09.2024 23:59)

International Studies in Philosophy (ISiP) to prowadzone od roku 2007 trzyletnie licencjackiej studia filozoficzne w języku angielskim. Wszystkie zajęcia typu tutorial oraz wszystkie wykłady i egzaminy przeprowadzane są w języku angielskim. Kadrę stanowią dobrze przygotowani, głównie młodzi, uczeni, posiadający bogate doświadczenie dydaktyczne zdobyte zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach.

Podczas trzyletniego okresu studiów licencjackich studenci uzyskują wszechstronną wiedzę na temat aktualnego stanu badań w różnych działach filozofii. Zaznajamiają się także z głównymi historycznymi tradycjami filozofii europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii analitycznej oraz dorobku Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Według tradycji wspomnianej szkoły podstawą edukacji filozoficznej jest ontologia i epistemologia. Kursy z tych przedmiotów dostarczają szerokiego poglądu na świat – głębszego i bardziej ogólnego niż ten oferowany przez nauki szczegółowe. Wraz z kursami z historii filozofii zajęcia te umożliwiają zrozumienie treści i ewolucji najważniejszych idei i programów badawczych cywilizacji Zachodu. Zajęcia z etyki i estetyki rozwijają zarówno teoretyczne zrozumienie świata wartości, jak i emocjonalną i moralną wrażliwość. Uczą szacunku dla powinności obywatelskich i ukazują wzajemne związki między systemami normatywnymi – prawnymi, moralnymi i religijnymi. Kursy logiki i semiotyki logicznej (dyscyplin, w których osiągnięcia polskich filozofów posiadały światowy zasięg i znaczenie) uczą umiejętności myślenia – umiejętności istotnej tak w nauce, jak i w życiu publicznym. Wraz z zajęciami z filozofii języka dostarczają narzędzi potrzebnych do formalnej analizy języka naturalnego oraz struktury teorii naukowych. Kursy z antropologii filozoficznej, filozofii społecznej i filozofii kultury pozwalają studentom na zrozumienie złożonych relacji między stylem życia, dominującą kulturą intelektualną i celami elit społecznych w różnych czasach i społeczeństwach. Inne kursy specjalistyczne i interdyscyplinarne stanowią okazję do zaznajomienia się z zagadnieniami należącymi to takich działów filozofii, jak filozofia działania, filozofia umysłu, filozofia polityki i prawa. Studia kończą się przygotowaniem pracy licencjackiej i egzaminem licencjackim.

Poszerzanie horyzontów myślowych studentów jest wspomagane przez ofertę rozlicznych wykładów, zajęć w formule tutorialu i seminariów. Podczas wykładów studenci uzyskują wiedzę z danej dziedziny, natomiast w trakcie tutorialów i innych zajęć uczą się także tego, jak aktywnie uczestniczyć w debatach filozoficznych, analizować podstawowe idee filozoficzne oraz w jaki sposób samodzielnie formułować i rozwiązywać pojawiające się problemy teoretyczne.

Filozofia rozwija w sposób szczególny i w większym stopniu niż inne dyscypliny akademickie zdolności intelektualne studentów. Pozwala ćwiczyć inteligencję, zdolność przyswajania i rozumienia nowych informacji, umiejętność rozumienia innych ludzi i kultur; filozofia uczy, jak właściwie interpretować zachowania jednostek i społeczeństw. Wzbogaca wyobraźnię, a przede wszystkim czyni łatwiejszym proces wypracowywania spójnego i ogólnego poglądu na świat oraz określania celów ludzkiej egzystencji. Absolwenci filozofii są postrzegani przez wielu pracodawców jako szczególnie ważni i wartościowi pracownicy. Znajdują oni zatrudnienie w różnych instytucjach edukacyjnych, wydawnictwach, firmach PR, agencjach reklamowych i mass mediach, a także w urzędach publicznych, organizacjach politycznych i jednostkach samorządowych. Absolwenci filozofii, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zdobywają rzetelną znajomość angielszczyzny, dzięki czemu mają większe szanse na zatrudnienie w Polsce i w Unii Europejskiej. Ich kwalifikacje stanowią dobrą podstawę do ubiegania się o prestiżowe granty i stypendia oraz miejsca na studiach magisterskich i doktoranckich w całej Europie i poza nią.

Większość zajęć odbywa się w budynku Wydziału Filozofii zlokalizowanym przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 3 w Warszawie. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku, najczęściej w godzinach 9:45-16:30. Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego posiada bardzo dobrze zaopatrzoną bibliotekę – najlepszą bibliotekę filozoficzną w Europie Środkowo-Wschodniej.

Strona internetowa ISiP: www.philosophy.uw.edu.pl

 


Zasady kwalifikacji

 1. O przyjęcie na studia w trybie przeniesienia mogą ubiegać się osoby, które w innej uczelni zaliczyły co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na kierunku filozofia.
 2. Kandydaci zobowiązani są złożyć:
  • dokument potwierdzający zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów,
  • wykaz ocen oraz sylabusy wszystkich przedmiotów kierunkowych zaliczonych przez kandydata, potwierdzone przez dziekanat jednostki macierzystej.
 3. Z kandydatami, którzy spełnią warunki wskazane w punktach 1 i 2, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Rozmowa będzie dotyczyła zagadnień, o których mowa w sylabusach złożonych przez kandydata.
 4. Kryteria oceny:
  • umiejętność formułowania klarownych wypowiedzi (maksymalnie 20 punktów),
  • umiejętność identyfikacji problemów filozoficznych (maksymalnie 20 punktów),
  • umiejętność krytycznej analizy argumentów filozoficznych (maksymalnie 20 punktów).
 5. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy wynosi 60. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata nie mniej niż 10 punktów w każdej z kategorii wskazanych w punkcie 4. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej.
 6. Kandydaci przyjęci na studia mogą zostać zobowiązani do zaliczenia ewentualnych różnic programowych.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku angielskim

W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku, w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu UW na rok akademicki 2024/2025.

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 23 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 24 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-26 września 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27, 30 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne dla studentów spoza UE/EFTA (strony umowy o EOG) oraz Szwajcarii - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: mgr Alicja Chybińska, a.chybinska@uw.edu.pl, (22) 55-23-702

Znajdź nas na mapie: Wydział Filozofii