• zaloguj się
 • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia włoska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-FLIT
Jednostka organizacyjna Wydział Neofilologii
Kierunek studiów Filologia włoska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej italianistyka.wn@uw.edu.pl
tel. (22) 55-21-300
Adres WWW https://www.italianistyka.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 12.09.2024 23:59)
 • Dziedzina: nauki humanistyczne
 • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo

Program studiów

Studia I stopnia w Katedrze Italianistyki trwają sześć semestrów i pozwalają uzyskać stopień licencjata filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci zarówno bez znajomości włoskiego (rozpoczynają wówczas naukę języka od podstaw w grupie początkującej), jak i z już opanowanym włoskim (dla nich otwierane są grupy zaawansowane).

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

 • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania
 • literaturę, historię i kulturę Półwyspu Apenińskiego w różnych epokach
 • przedmioty językoznawcze rozwijające znajomość zasad i kontekstów użycia języka, a także kompetencje i wyczucie językowe
 • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka.

Dzięki naukowcom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami pozwalają odbyć część każdego etapu studiów zagranicą. Do dyspozycji studentów są też staże zagraniczne.

Katedra Italianistyki korzysta z sal dydaktycznych w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji bibliotekę italianistyczną; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów, zasad studiowania, a także aktualnych wydarzeń w Katedrze Italianistyki można znaleźć na stronie internetowej: http://italianistyka.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci filologii włoskiej pracują we włoskich firmach działających na polskim rynku, są zatrudniani w międzynarodowych korporacjach, w których zajmują się rynkiem włoskim, sami zakładają firmy sprowadzające do Polski włoskie produkty. Wielu italianistów podejmuje się nauczania języka włoskiego jako obcego – znaczna część warszawskich szkół językowych prowadzących kursy języka włoskiego to szkoły założone przez naszych absolwentów. Równie częsty wśród absolwentów italianistyki jest wybór zawodu tłumacza i współpraca z biurami tłumaczeń. Filologia włoska umożliwia również pracę w mediach, które niezmiennie cenią znajomość języka i kultury Półwyspu Apenińskiego. Po studiach w Katedrze Italianistyki można również znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, a także podjąć pracę w polskich i włoskich instytucjach państwowych (ambasadach, konsulatach, instytutach kultury). Absolwenci filologii włoskiej wybierający karierę naukową prowadzą badania dotyczące literatury, języka i kultury Półwyspu Apenińskiego.

 


Zasady kwalifikacji

Przeniesienie z innej uczelni może mieć miejsce od drugiego roku studiów i dotyczy wyłącznie studentów tego samego kierunku. O przyjęcie na studia stacjonarne w ramach przeniesienia z innej uczelni ma prawo ubiegać się student, który:

 1. ukończył w swojej jednostce przynajmniej I rok studiów ze średnią ocen co najmniej 4,0;
 2. Studentowi podejmującemu studia w Katedrze Italianistyki na zasadzie przeniesienia Kierownik Jednostki Dydaktycznej, po zapoznaniu się z decyzją Kierownika Studiów dla kierunku filologia włoska, wyznacza różnice programowe, z których student musi się wywiązać w terminie. Przeniesienie na studia stacjonarne może mieć miejsce jedynie ze studiów stacjonarnych prowadzonych na uczelniach publicznych.

Przeniesienie z uczelni zagranicznej może mieć miejsce od drugiego roku studiów i dotyczy wyłącznie studentów tego samego kierunku (weryfikacja na podstawie karty przebiegu studiów). O przyjęcie na studia stacjonarne w ramach przeniesienia z uczelni zagranicznej ma prawo ubiegać się student, który:

 1. ukończył w swojej jednostce przynajmniej I rok studiów ze średnią ocen wynoszącą co najmniej 80% oceny maksymalnej w przyjętej przez uczelnię zagraniczną skali ocen;
 2. Studentowi podejmującemu studia w Katedrze Italianistyki na zasadzie przeniesienia Kierownik Jednostki Dydaktycznej, po zapoznaniu się z decyzją Kierownika Studiów dla kierunku filologia włoska, wyznacza różnice programowe, z których student musi się wywiązać w terminie. Przeniesienie na studia stacjonarne może mieć miejsce jedynie ze studiów stacjonarnych prowadzonych na uczelniach publicznych
 3. przedstawi honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie B2. Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu ze znajomości języka polskiego na poziomie B2.

W przypadku większej liczby kandydatów niż limit tworzy się ranking osób na podstawie średniej z toku studiów.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Sprawdzian ma formę rozmowy z kandydatem i dzieli się na następujące części:

 • autoprezentacja
 • sprawdzenie rozumienia tekstu pisanego

Kandydat otrzymuje tekst o charakterze publicystycznym. Po lekturze tekstu dokonuje ustnie jego streszczenia oraz odpowiada na pytania dotyczące jego treści.

Zasady oceniania:

Komisja sprawdza umiejętności komunikacyjne kandydata oraz umiejętności niezbędne do podjęcia studiów uniwersyteckich:

 • rozumienie tekstu pisanego o charakterze publicystycznym oraz umiejętność jego analizy i streszczenia;
 • poprawność językową wypowiedzi i dobór odpowiedniego rejestru językowego w sytuacji akademickiej.

Za każdą część kandydat może otrzymać maksymalnie 10 punktów, a więc w sumie 20 punktów.

Za zdany uznaje się sprawdzian zaliczony na minimum 60% (12 punktów).

Punktacja za sprawdzian znajomości języka polskiego nie jest wliczana do punktacji końcowej, stanowi odrębną punktację.

 

Terminy

Sprawdzian znajomości języka polskiego (o ile dotyczy kandydata): 20 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 24 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 25-26 września 2024 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27, 30 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr Piotr Białecki, piotr.bialecki@uw.edu.pl, (22) 55-21-300

Znajdź nas na mapie: Katedra Italianistyki