• zaloguj się
 • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia nowogrecka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-FLNG
Jednostka organizacyjna Wydział "Artes Liberales"
Kierunek studiów Filologia nowogrecka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@al.uw.edu.pl
tel. (22) 55-25-915
Adres WWW http://al.uw.edu.pl/filologia-nowogrecka-uw/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 30.08.2024 23:59)
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • Dyscypliny literaturoznawstwo (dyscyplina wiodąca), językoznawstwo, nauki o kulturze i religii, historia

 Cechy i cele programu:

Dzięki intensywnemu kursowi języka prowadzonemu przez greckich lektorów studenci kierunku osiągają rzetelną znajomość współczesnego języka nowogreckiego (kini dimotiki) w mowie i piśmie (poziom B2/C1). Poznają fazy rozwoju najstarszego żywego języka Europy z podkreśleniem cech świadczących zarówno o zróżnicowaniu, jak i ciągłości jego historii. Zdobywają podstawową wiedzę o dziejach, literaturze i kulturze Grecji (oraz opcjonalnie: Cypru) od epoki starożytnej po współczesną. Zyskują świadomość roli dziedzictwa starożytnej Grecji w literaturze i kulturze nowożytnej i współczesnej Europy oraz jej recepcji w kulturze polskiej.

Zajęcia odbywają się w okolicy Kampusu Centralnego UW w Pałacu Zamojskich Nowy Świat 69 oraz Krakowskie Przedmieście 1, a także w budynku Kolegium „Artes Liberales” w Białej Willi ul. Dobra 72 w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Więcej informacji: w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć znajdują się na stronie internetowej Wydziału „Artes Liberales”.

Sylwetka absolwenta:

Studenci zostają wprowadzeni do pracy translatorskiej i badawczej pod kierunkiem wykładowcy. Absolwenci są gotowi do kontynuowania studiów w zakresie filologicznym, a w szczególności literaturoznawczym.

Absolwenci filologii nowogreckiej znajdują pracę w różnych sektorach rynku: w dyplomacji, bankowości, turystyce i handlu, w sytuacji rozwiniętych kontaktów turystyczno-handlowych między Grecją a Polską. Są ponadto przygotowani do podjęcia studiów uzupełniających na kierunkach należących do obszaru humanistyki i nauk społecznych. W szczególności mają szansę rozszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz doskonalenia kompetencji językowych na studiach uzupełniających na kierunku kulturoznawstwo — cywilizacja śródziemnomorska na Wydziale "Artes Liberales", gdzie prowadzony jest tzw. moduł nowogrecki (seminarium, konwersatoria w języku nowogreckim).

 

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Warunkiem wstępnym ubiegania się o przeniesienie jest średnia z dotychczasowego toku studiów co najmniej 4,0 oraz znajomość języka nowogreckiego na odpowiednim dla danego roku poziomie (w przypadku braku dokumentu poświadczającego znajomość języka nowogreckiego na odpowiednim dla danego roku poziomie kandydat zobowiązany jest przystąpić do egzaminu z języka nowogreckiego przed komisją Pracowni Studiów Helleńskich WAL). Kandydaci ze znajomością języka nowogreckiego na odpowiednim poziomie kwalifikowani będą na podstawie średniej z toku studiów, a w przypadku takiej samej średniej pod uwagę będzie brana liczba zdanych egzaminów.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej ustala obowiązki wynikające z różnic programowych.

Kandydat najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub w postaci skanów w systemie IRK) następujące dokumenty:

 1. umotywowany, podpisany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji;
 2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje:
  a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich,
  b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku,
  c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów,
  d) poziom kształcenia, forma odbywanych studiów;

 3. potwierdzony przez macierzystą jednostkę wykaz zaliczonych przedmiotów (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) wraz z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen;
 4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami);
 5. opinia dziekana (KJD, dyrektora) macierzystej jednostki w sprawie przeniesienia.
 6. kandydaci z uczelni zagranicznych zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie B2. Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka na poziomie B2;

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka na poziomie B2.

 

Terminy

Sprawdzian znajomości języka polskiego (o ile dotyczy kandydata): 20 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 24 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 25-27 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: mgr Karolina Koper, karolina.koper@al.uw.edu.pl, (22) 55-25-910 wew.142

Znajdź nas na mapie:
Kolegium Artes Liberales