• zaloguj się
 • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-GGG
Jednostka organizacyjna Wydział Geologii
Kierunek studiów Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej adam.stepien@uw.edu.pl
tel. (22) 55-40-023
Adres WWW http://www.geo.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 12.09.2024 23:59)

Kierunek geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii to 3,5 letnie studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym łączące wiedzę z nauk o Ziemi, w tym geologii, z naukami ścisłymi i technicznymi.

Program kształcenia obejmuje naukę geoinformatycznych narzędzi do pozyskiwania i analizowania danych przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem geofizycznych metod badawczych płytkiego podłoża (Near Surface Geophysics) w zakresie pozyskiwania danych, ich przetwarzania i interpretacji dla celów geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii i badania zanieczyszczeń środowiska.

Studenci poznają ścieżkę pozyskiwania, integrowania, analizowania danych przestrzennych w wyniku której możliwe jest budowanie geologiczno-geofizycznych baz danych oraz modeli przestrzennych (Digital Twin) z użyciem środowiska GIS (Geographic Information System), CAD (Computer Aided Design) oraz BIM (Building Information Modeling).

Studia na kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii:

 • znakomicie przygotowują do podjęcia studiów magisterskich na dowolnym kierunku studiów związanych z GIS, IT, geofizyką, geologią czy innymi naukami;
 • pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu programowania, obsługi i zarządzania bazami danych, wykorzystania usług sieciowych, znajomości obowiązujących standardów w geoinformatyce;
 • pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu geologii, geofizyki, hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska;
 • dzięki 6-cio miesięcznym praktykom zawodowym możliwe jest rozpoznanie rynku pracy i jego zapotrzebowania względem poszczególnych umiejętności;
 • umożliwiają podjęcie pracy w przedsiębiorstwach geologicznych, hydrogeologicznych, geofizycznych, szeroko rozumianej ochronie środowiska, a także w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w innych sektorach gospodarki w których wykorzystywane są umiejętności pozyskiwania i integracji danych przestrzennych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie muszą mieć zaliczony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na kierunku geoinformacja lub geofizyka, lub geologia, lub kierunkach pokrewnych (tzn. takich, gdzie program studiów pokrywa się przynajmniej w 50% z programem studiów na Wydziale Geologii UW). Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie średniej z toku studiów nie niższej niż 4,0. Kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu miejsc, zaś w przypadku większej liczby chętnych niż przewiduje limit o kolejności na liście przyjętych decydować będzie wartość średniej z zaliczonego etapu studiów, liczona wg zasad określonych w Regulaminie Studiów na UW.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku, w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu UW na rok akademicki 2024/2025.
Kandydaci nieposiadający honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną:

 • geografia Europy/geografia kraju, z którego pochodzi kandydat;
 • zainteresowania związane z przedmiotem studiów.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegają kompetencje językowe kandydata, a nie jego wiedza z zakresu programu przyszłych studiów.

Sumarycznie z rozmowy kwalifikacyjnej możliwe jest uzyskanie przez kandydata 30 pkt. Kandydat musi osiągnąć co najmniej 15 pkt., aby zostać dopuszczonym do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Terminy

Sprawdzian znajomości języka polskiego (o ile dotyczy kandydata): 19 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 20 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-24 września 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: mgr Adam Stępień, adam.stepien@uw.edu.pl, (22) 55-40-023

Znajdź nas na mapie: Wydział Geologii