• zaloguj się
 • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-KOG
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii
Kierunek studiów Kognitywistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wfz@uw.edu.pl
tel. (22) 55-23-702
Adres WWW https://filozofia.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 17.09.2024 23:59)

Dziedziny nauki: humanistyczne, społeczne oraz ścisłe i przyrodnicze

Dyscypliny: filozofia, informatyka, psychologia, matematyka, językoznawstwo, nauki biologiczne

Kognitywistyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy dotyczącą szeroko rozumianego poznania. Łączy ona metody nauk empirycznych (takich jak: psychologia, językoznawstwo, neurobiologia, a nawet antropologia) z narzędziami i wynikami nauk formalnych (takich jak: matematyka, logika czy informatyka). Głównymi obszarami badań kognitywistyki są problemy związane z procesami myślenia, świadomością, językiem, percepcją, sztuczną inteligencją, procesami uczenia się czy podejmowania decyzji. Program studiów skonstruowany został z myślą o tym, aby tę interdyscyplinarność w maksymalnym stopniu wyeksponować. W prowadzenie kierunku zaangażowani są naukowcy o znaczących osiągnięciach, prowadzący badania nad szeroko rozumianym ludzkim poznaniem: psychologowie, językoznawcy, filozofowie, informatycy, matematycy, neurofizjologowie. Wieloobszarowość studiów sprawia, że studenci mają możliwość poznać paradygmaty badawcze z kilku gałęzi nauki, uczą się pod okiem specjalistów różnych dziedzin. Pozwala to nie tylko na różnorodność i atrakcyjność nauczania. Zdobywają wiedzę pozwalającą poznawać i rozumieć otaczający nas świat.

Studia licencjackie na kierunku kognitywistyka są ukierunkowane na kształcenie o charakterze ogólnoakademickim ze szczególnym naciskiem na kwestie stosowalności poszczególnych teorii i paradygmatów badawczych w badaniach nad umysłem i procesami poznawczymi człowieka. Poza szeroką wiedzą teoretyczną studenci zdobywają praktyczne umiejętności programowania i analizy i interpretacji różnego rodzaju danych empirycznych. Szczególną wagę przykłada się do praktycznych zastosowań zdobytej wiedzy (psychologicznej, informatycznej, metodologicznej, językoznawczej).W ciągu trzech pierwszych semestrów studiów kognitywistycznych wszystkie przedmioty są obowiązkowe. Od czwartego semestru studenci samodzielnie wybierają przedmioty specjalizacyjne oraz realizują interdyscyplinarny zespołowy projekt badawczy, wypracowywany i dyskutowany na seminarium licencjackim. Studia na kierunku kognitywistyka zapewniają również praktyki, których zadaniem jest przede wszystkim umożliwienie studentom przygotowanie do przyszłego życia zawodowego. Program praktyk pozwala na zdobycie doświadczenia w zawodach wykorzystujących umiejętności badawcze i zdobytą wiedzę oraz rozwijanie umiejętności praktycznych związanych ze studiowanym kierunkiem.

Absolwenci I stopnia studiów kognitywistycznych zdobywają podstawową wiedzę z zakresu wspomnianych dziedzin empirycznych wraz z umiejętnościami, które umożliwią im podejmowanie pierwszych prób badawczych. Dostarczone słuchaczom narzędzia z zakresu nauk formalnych ugruntowują ich wiedzę empiryczną i umożliwiają dalszy rozwój w tych dziedzinach. Uzyskane w trakcie studiów kompetencje (w zakresie np. programowania komputerowego) są wysoko cenionymi i przydatnymi umiejętnościami zarówno ze względu na wymogi rynku pracy, jak i ze względu na prowadzenie badań naukowych.

Zajęcia odbywają się w ciągu całego dnia, na terenie Kampusu Głównego i w okolicach (Wydział Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa; Wydział Socjologii, ul. Karowa 18, 00-324 Warszawa oraz Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7, 00-183) i Kampusu Ochota (Centrum Nowych Technologii UW, Banacha 2c, 02-097 oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Banacha 2, 02-097).

kognitywistyka.uw.edu.pl

 


Zasady kwalifikacji

 1. O przyjęcie na studia w trybie przeniesienia mogą ubiegać się osoby, które w innej uczelni zaliczyły co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na kierunku kognitywistyka lub pokrewnym.
 2. Kandydaci zobowiązani są złożyć:
  • dokument potwierdzający zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów,
  • wykaz ocen oraz sylabusy wszystkich przedmiotów kierunkowych zaliczonych przez kandydata, potwierdzone przez dziekanat jednostki macierzystej.
 3. Z kandydatami, którzy spełnią warunki wskazane w punktach 1 i 2, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa będzie dotyczyła zagadnień, o których mowa w sylabusach złożonych przez kandydata.
 4. Kryteria oceny:
  • umiejętność formułowania klarownych wypowiedzi (maksymalnie 20 punktów),
  • umiejętność identyfikacji problemów z szeroko pojętych nauk kognitywnych (maksymalnie 20 punktów),
  • umiejętność krytycznej analizy argumentów filozoficznych (maksymalnie 20 punktów).
 5. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy wynosi 60. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata nie mniej niż 10 punktów w każdej z kategorii wskazanych w punkcie 4. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie uzyskanych punktów z rozmowy.
 6. Kandydaci przyjęci na studia mogą zostać zobowiązani do zaliczenia ewentualnych różnic programowych. Liczba punktów ECTS, do których zaliczenia zostanie zobowiązana osoba przyjęta na studia, nie może przekroczyć 30.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku, w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu UW na rok akademicki 2024/2025.

W przypadku osób nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi potwierdzenie znajomości tego języka wystarczającej do podjęcia studiów na ww. kierunku.

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 23 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 24 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-26 września 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27, 30 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: mgr Alicja Chybińska, a.chybinska@uw.edu.pl, (22) 55-23-702

Znajdź nas na mapie: Wydział Filozofii