• zaloguj się
 • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

European Politics and Economics, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-PEE
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Kierunek studiów European Politics and Economics
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 1
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej admission.wnpism@uw.edu.pl
tel. (22) 55-22-986
Adres WWW https://wnpism.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.06.2024 00:00 – 19.07.2024 23:59)

Opis kierunku

Studia na kierunku European Politics and Economics są skierowane do osób zainteresowanych integracją ekonomiczną i polityczną, funkcjonowaniem Unii Europejskiej, prawem unijnym oraz europejskim rynkiem wewnętrznym szczególnie w płaszczyźnie gospodarczej, finansowej czy polityk szczegółowych. Pozwalają poznać strukturę, kompetencje i działanie Unii Europejskiej oraz jej oddziaływanie na państwa członkowskie i ich wzajemne relacje.

Unikatowość kierunku polega na tym, że jest prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Efektem tej współpracy jest położenie nacisku w programie studiów na ekonomiczne przesłanki i konsekwencje integracji europejskiej. Rozbudowany komponent gospodarczy wyraźnie odróżnia ten kierunek od innych programów studiów europejskich oferowanych w kraju. Studia są w całości prowadzone w języku angielskim.

Studenci kierunku European Politics and Economics mają szansę czerpać wiedzę od uznanych europeistów, politologów, ekonomistów i prawników zarówno teoretyków jak i praktyków. Wśród kadry nauczającej znajdują się wykładowcy z doświadczeniem pracy w ministerstwach, think-tankach, placówkach zagranicznych, mediach i biznesie.

Studia dostarczają wiedzy o przyczynach i przebiegu integracji w Europie w wymiarze gospodarczym, politycznym i instytucjonalno-prawnym. Studenci kierunku poznają kolejne etapy procesu integracji, analizują teksty historyczne (przemówienia polityczne, deklaracje, akty prawne), bazy danych handlowych oraz różne koncepcje rozwoju UE, a także prognozują i interpretują szanse, wyzwania i zagrożenia stojące przed tą organizacją. Studenci są gotowi do krytycznej oceny politycznych i gospodarczych skutków integracji europejskiej, a także do udziału w toczącej się dyskusji na temat ostatecznego kształtu zjednoczonej Europy i granic terytorialnych Unii. Studenci nabywają też wiedzy o ekonomii międzynarodowej, funkcjonowaniu handlu, międzynarodowych rynków kapitału, pracy i rynków walutowych. Poznają procesy integracji walutowej i gospodarczej w UE oraz ich skutki dla podmiotów prywatnych i publicznych. Studenci uczestniczą w zajęciach typu warsztatowego, symulacjach pracy instytucji unijnych, debatach oksfordzkich, okrągłych stołach. W trakcie zajęć wykorzystywane są też różnorodne narzędzia audiowizualne (Survey Monkey, Kahoot, Playfactile, Wordart.com, Prezi, Bookcreator, itp.).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej umożliwiającą: rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowym i ponadnarodowym; opracowywanie strategii decyzyjnych; dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami (interesariuszami) życia społecznego i gospodarczego.

Posiada dodatkowo wiedzę o ekonomicznych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej i realizowanych politykach unijnych. Kierunek zapewnia interdyscyplinarną edukację z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych w obszarze studiów europejskich.

Perspektywy zatrudnienia

Studia przygotowują zarówno pod względem merytorycznym jak i językowym do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE, pracy w firmach lobbingowych i konsultingowych, pracy w administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, pełnienia obowiązków urzędniczych w instytucjach i agencjach UE oraz strukturach międzynarodowych, pracy w organizacjach pozarządowych, w mediach oraz instytucjach kultury podejmujących działania w zakresie marketingu europejskiego.

O Wydziale

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jest najstarszym i największym ośrodkiem politologicznym w Polsce. Od wielu lat, kierunki prowadzone przez WNPiSM zdobywają tytuł najlepszych w Polsce (m.in.: w rankingu Perspektywy).

Więcej informacji o kierunku: kliknij tutaj

Strona internetowa wydziału: www.wnpism.uw.edu.pl

 


Zasady kwalifikacji

Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia. Przeniesienia dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Kandydat zobowiązany jest załączyć na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK następujące dokumenty:

 1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji;
 2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje:
  a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich,
  b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku,
  c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów,
  d) poziom i forma odbywanych studiów;
 3. wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z sylabusami (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen;
 4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami);
 5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona uzasadnienie wniosku o przeniesienie.

Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną.

Decyzja o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc jest podejmowana na podstawie złożonych dokumentów, różnic programowych wynikających z odmienności planów studiów oraz na podstawie egzaminu ustnego przeprowadzonego w języku angielskim.

Zagadnienia do egzaminu zostaną podane do wiadomości kandydatów na stronie IRK.

Maksymalnie kandydat może uzyskać 30 punktów. Próg kwalifikacji: 12 pkt.

Kandydat podejmując studia w trybie przeniesienia zobowiązany jest do zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku akademickiego 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy u kandydata występuje większa różnica programowa niż 6 przedmiotów, Kierownik Jednostki Dydaktycznej, może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata z większą liczbą różnic programowych do zaliczenia.

Zagadnienia i lista artykułów do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku angielskim

Kandydaci zobowiązani są przedstawić honorowany przez UW dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin wstępny: 25-26 lipca 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 29 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 30-31 lipca 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: mgr Alexander Parmee, a.parmee@uw.edu.pl, (22) 55-22-964

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych