• zaloguj się
  • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Fennistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-PRK-FEN
Jednostka organizacyjna Wydział Neofilologii
Kierunek studiów Fennistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej hungarystyka@uw.edu.pl
marcingrad@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-975
Adres WWW http://www.hungarystyka.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 12.09.2024 23:59)

Fennistyka należy do dziedziny nauk humanistycznych. Studia na tym kierunku są prowadzone w Katedrze Hungarystyki i obejmują dwie główne dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo, z których ta pierwsza jest dyscypliną wiodącą. Są to studia o profilu ogólnoakademickim.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka fińskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej), zna podstawowe języki specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawnej i prawniczej, języka biznesu i administracji publicznej). Wysoka kompetencja językowa jest zapewniona między innymi poprzez wydłużenie okresu studiów licencjackich do 4 lat (240 pkt. ECTS), oraz dużą liczbę godzin z Praktycznego Nauczania Języka Fińskiego na poszczególnych latach (na I roku - 12 godz. II -roku- 10, III roku -10, na IV roku - 8 godz.). Język ten nauczany jest od podstaw, od III roku wykłady prowadzone są już w języku kierunkowym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia ma także podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka fińskiego. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Finlandii, historii literatury fińskiej, wiedzę o współczesnych zjawiskach w literaturze. Ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury fińskiej i orientację w zakresie współczesnych procesów i zjawisk w kulturze. Ma podstawową wiedzę o teorii, metodyce i praktyce translatologii. Potrafi dokonać przekładów pisemnych oraz tłumaczeń ustnych z języka fińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język fiński. Posiada także kompetencję językową w zakresie drugiego języka ugrofińskiego, ma możliwość wyboru kształcenia w zakresie języka węgierskiego lub estońskiego, zdobywając kompetencje umożliwiające komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych.

Program studiów zapewnia także podstawowe kwantum wiedzy o innych ludach ugrofińskich, ich historii, językach i kulturze oraz podstawową wiedzę z teoretycznych dziedzin filologii - językoznawstwa i literaturoznawstwa, a także z antropologii kultury i filozofii.

Realizacja programu studiów pierwszego stopnia, przygotowuje absolwenta do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie filologii ugrofińskiej. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku fennistyka, potrafią aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Finlandii) korzystając z różnych mediów i form, aktywnie uczestniczyć w inicjatywach społecznych, działać w sposób przedsiębiorczy w kontekście wielokulturowym.

Studia na kierunku fennistyka są także zorientowane na potrzeby otoczenia społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego. Realizowany program zapewnia metodologiczne i merytoryczne przygotowanie studenta w zakresie wiedzy filologicznej (językoznawczej, literaturoznawczej). Jest ono uzupełnione przez wiedzę z zakresu historii, kulturoznawstwa, antropologii kultury oraz przedmiotów zaliczanych do dziedziny nauk społecznych. Przygotowują do studiów II stopnia, gdzie wymienione kompetencje są doskonalone.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, organizatora i propagatora kultury, a także do podjęcia pracy w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i społeczno-politycznych.

Katedra Hungarystyki bierze udział w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Studenci kierunku fennistyka mają możliwość uczestnictwa w wymianach międzynarodowych głównie w ramach programu ERASMUS.

Kierunek fennistyka, opiera się na wielu projektach o charakterze międzynarodowym, ściśle współpracuje z uniwersytetami w Finlandii. Jednym z projektów jest prowadzona od kilku lat tzw. „Jesienna szkoła” - intensywny cykl zajęć dla doktorantów i magistrantów, zorganizowany wspólnie z wydziałem fennistyki na Uniwersytecie E.-M. Arndta w Greifswaldzie (Niemcy), Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy) i Uniwersytetem Karola w Pradze (Czechy).

Zajęcia objęte programem studiów (program i plan studiów są dostępne na stronie Katedry Hungarystyki) odbywają się w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55 naprzeciwko gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Sale dydaktyczne w większości wyposażone są w sprzęt audiowizualny co w dużej mierze podnosi efektywność prowadzonych tam zajęć.

 


Zasady kwalifikacji

Decyzję dotyczącą przeniesienia studenta z innej szkoły wyższej podejmuje Kierownik Jednostki Dydaktycznej zgodnie z określonym corocznie maksymalnym limitem przyjęć oraz przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

  • średnia ocen z toku studiów,
  • liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych,

W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego kandydata decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku studiów.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Kandydaci zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie B2. Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu ze znajomości języka polskiego na poziomie B2.

Forma sprawdzianu: egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego (część pisemna i ustna).

Część ustna egzaminu będzie miała charakter rozmowy przeprowadzonej w języku polskim.

Zakres rozmowy: Sytuacja polityczna w Finlandii po II wojnie światowej.

  • Bibliografia: Ossmo Jussila, Seppo Hentila, Jukka Nevakivi, Historia polityczna Finlandii 1809-1999, Kraków 2001, s.236-400.

Podczas części pisemnej egzaminu, kandydat będzie także poproszony o sporządzenie krótkiego streszczenia tekstu polskiego, którego wcześniej wysłucha.

Maksymalna liczba punktów (z części pisemnej i ustnej) - 100

Łącznie kandydat musi uzyskać 60% punktacji z części pisemnej (max. 50 pkt) i 60% z części ustnej (max. 50 pkt).

Punktacja ze sprawdzianu znajomości języka polskiego nie jest wliczana do punktacji końcowej, stanowi odrębną punktację.

 

Terminy

Sprawdzian znajomości języka polskiego (o ile dotyczy kandydata): 19 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 24 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 25-26 września 2024 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27, 30 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr Marcin Grad, marcingrad@uw.edu.pl lub hungarystyka@uw.edu.pl, (22) 55-20-975

Znajdź nas na mapie: Katedra Hungarystyki