• zaloguj się
 • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-BI
Jednostka organizacyjna Wydział Biologii
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.biol@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.biol.uw.edu.pl/pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 12.09.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025
  Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 12.09.2024 23:59)

Limit miejsc: 50, w tym: nie więcej niż 40 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz nie mniej niż 10 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie rozmowy.

Nazwa kierunku studiów – biologia.

Język, w którym ma być prowadzony kierunek studiów - polski.

Studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych.

Dyscyplina - nauki biologiczne.

Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne.

Specjalności na kierunku studiów biologia:

 • biologia komórki i organizmu;
 • biologia molekularna;
 • ekologia i ewolucja;
 • mikrobiologia ogólna.

Studia II stopnia na kierunku biologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW) prowadzone są w formie stacjonarnej. Profil ogólnoakademicki najlepiej odpowiada całokształtowi edukacji prowadzonej dla studiów II stopnia na kierunku biologia, której celem nadrzędnym jest przekazanie studentom wiedzy i zaawansowanych umiejętności praktycznych właściwych dla biologa, przy jednoczesnym ukazaniu tej wiedzy w szerokim kontekście procesów biologicznych zachodzących w przyrodzie. Program kierunku biologia spełnia wymogi stawiane przed studiami o profilu ogólnoakademickim dzięki temu, że na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone są badania z zakresu biologii.

Zgodnie ze Strategią i Misją Wydziału Biologii UW, uchwalonymi przez Radę Wydziału Biologii dnia 23.11.2015 r., studia II. stopnia na kierunku Biologia pozwalają na zdobycie wykształcenia z zakresu biologii oraz umożliwiają zrozumienie i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Studia na kierunku biologia oferują studentom dostęp do aktualnej wiedzy oraz nowoczesnej aparatury i umiejętności na najwyższym poziomie światowym.

Cele kształcenia:

 1. Przekazanie wiedzy w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk biologicznych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi nauk ścisłych i zrozumienia relacji organizm-środowisko.
 2. Integrowanie wiedzy z różnych dziedzin celem wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów biologicznych.
 3. Poznanie i stosowanie nowoczesnych metod i technik badawczych wykorzystywanych we współczesnych naukach biologicznych.
 4. Wyrobienie umiejętności planowania i wykonania zadania badawczego z wykorzystaniem polskiej i zagranicznej literatury naukowej oraz podejścia krytycznego w interpretacji zebranych danych empirycznych i wnioskowaniu.
 5. Przygotowanie do świadomego i systematycznego aktualizowania wiedzy biologicznej oraz posługiwania się zasadami bioetycznymi przy rozstrzyganiu problemów praktycznych w trakcie indywidualnych i zespołowych projektów badawczych.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku biologia mogą:

 • kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w różnych placówkach badawczych;
 • być zatrudnieni w instytucjach badawczych: medycznych, farmaceutycznych, rolniczych, kosmetycznych;
 • nauczać przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych i uzyskają stosowne uprawnienia.

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia – 120 ECTS. Przedmioty do wyboru - 74 ECTS. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów - 88. Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego 114.

Informacja o infrastrukturze.

Wydział dysponuje nowoczesnymi pomieszczeniami do prowadzenia zajęć dydaktycznych - aule wykładowe (360, 100 i 70 miejsc) oraz sale seminaryjne wyposażone są w urządzenia do prezentacji audiowizualnej.

Pracownie komputerowe

Posiadamy 2 pracownie komputerowe (32 i 24 stanowiska pracy). Studenci, mają dostęp do sieci komputerowej. W sumie Wydział dysponuje ponad 500 komputerami.

Laboratoria dydaktyczne i pracownie specjalistyczne

Laboratoria dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę. Posiadamy sześć pracowni: Analizy Skażeń Środowiska, Dydaktyki Biologii, Ekotoksykologii, Fitotronowa, Izotopowa i Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej, wyposażonych w wysokiej klasy specjalistyczną aparaturę. Sprzęt będący w posiadaniu poszczególnych zakładów jest także wykorzystywany dla potrzeb dydaktyki.

Mamy 3, dostępne w ciągu całego roku, stacje terenowe:
1. Białowieska Stacja Geobotaniczna (24 miejsca),
2. stacja w Pilchach (24 miejsca),
3. stacja w Urwitałcie (42 miejsca).

Biblioteka Wydziału Biologii (BWB) posiada księgozbiór liczący ponad 70 tys. woluminów, w tym ok. 50 tys. książek i ponad 20 tys. czasopism. BWB ściśle współpracuje z innymi bibliotekami UW i Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie poprzez tworzenie centralnego katalogu online, obsługę Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych oraz udział w ogólnouniwersyteckim systemie informacyjno-bibliotecznym. Czytelnie tradycyjna i komputerowa BWB są ogólnie dostępne. Wypożyczalnia obsługuje tylko studentów i pracowników UW.

Program studiów dostępny jest na stronie Wydziału Biologii.

 


Zasady kwalifikacji

O przyjęciu na studia w trybie przeniesienia decyduje średnia ocen ukończonego etapu studiów co najmniej 4.5. Jeżeli liczba kandydatów przewyższa ustalony limit miejsc, organizowany jest egzamin wstępny.

Forma egzaminu: ustny.

Zagadnienia egzaminacyjne: rozumienie podstaw nauk przyrodniczych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Jednostki Dydaktycznej może wyrazić zgodę na przeniesienie na podstawie niższej średniej w ramach limitu miejsc.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

W przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym za granicą, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, w trakcie egzaminu ustnego zostanie sprawdzona znajomość języka polskiego na poziomie B2. Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi jednocześnie potwierdzenie kompetencji kandydatów do studiowaniu w języku polskim na ww. kierunku studiów.

 

Terminy

Egzamin: 19 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 24 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-26 września 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27, 30 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr Katarzyna Gieczewska, rekrutacja.biol@uw.edu.pl, (22) 55-42-102

Znajdź nas na mapie: Wydział Biologii