• zaloguj się
 • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-BW
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wnpism@uw.edu.pl
tel. (22) 55-22-986
Adres WWW https://wnpism.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.06.2024 00:00 – 19.07.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025
  Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 22.07.2024 23:59)

Ogólna charakterystyka studiów

Współczesny świat jest pełen wyzwań i kryzysów, pojawiają się nowe zagrożenia, a te które były znane dotychczas eskalują. W takim kontekście ogromnie wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy, energetyczny, społeczny i prywatny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli zatem interesujesz się problematyką bezpieczeństwa, dostrzegasz wagę tego wymiaru i z tą sferą łączysz swoją zawodową przyszłość te studia są dla Ciebie.

Struktura studiów

Studia II stopnia (magisterskie) trwają cztery semestry. Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie pisemnego testu.

Od drugiego semestru studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalizacji:

 • Zarządzanie kryzysowe - to specjalizacja dla studentów, którzy swą przyszłość widzą w zawodach związanych z zarządzaniem sferą bezpieczeństwa w instytucjach publicznych i prywatnych. To specjalizacja dla studentów, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego uzyskaną na studiach I stopnia oraz dla tych, którzy zyskać chcą nowe kompetencje zawodowe. Realizowane są tu takie przedmioty jak: Przestępczość transgraniczna i handel ludźmi, Klęski żywiołowe i awarie techniczne, Rozwiązywanie konfliktów, Analiza informacji w systemie bezpieczeństwa państwa i inne.
 • Bezpieczeństwo energetyczne - to specjalizacja odnosząca się wprost do współczesnych zagrożeń w tej płaszczyźnie. Tu studenci nabywają kompetencje do analizy i doradztwa w zakresie sektora energetycznego, zarządzania sferą bezpieczeństwa energetycznego i transformacją energetyczną. Realizowane są tu takie przedmioty jak: Polityka energetyczna Polski, Odnawialne źródła energii, Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym, Megatrendy w sektorze energii, Polityka klimatyczno-energetyczna UE.

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, głównie w nowym, komfortowym budynku Collegium Politicum oraz na Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego.

Sylwetka absolwenta

Naszym celem jest przekazanie wszechstronnej i pogłębionej wiedzy na temat współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Program studiów łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających niezbędną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności, instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej i sektora prywatnego.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Dysponują odpowiednim zakresem wiedzy humanistycznej, umiejętnością rozumienia idei i złożoności bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnego w danych warunkach działania. Absolwenci uwzględniają ryzyko i przewidują skutki podejmowanych decyzji, rozwiązują złożone problemy zawodowe, planują samodzielną działalność zawodową (w tym związaną z powołaniem własnego podmiotu gospodarczego), kreatywnie uczestniczą w pracy zespołowej oraz kierują zespołami ludzkimi.

Perspektywy pracy zawodowej

Podjęcie studiów na najlepszej Uczelni w Polsce i na najwyżej ocenionym kierunku w zakresie bezpieczeństwa otwiera znakomite perspektywy pracy zawodowej. Jakość naszego dyplomu jest potwierdzona renomą Wydziału oraz wynikami rankingów i niezależnych ocen. Pozyskana wiedza oraz kompetencje i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy jako np.:

 • specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • doradca i analityk z zakresu bezpieczeństwa,
 • pracownik ochrony infrastruktury krytycznej,
 • specjalista z zakresu organizacji i zabezpieczenia imprez masowych,
 • analityk, doradca w sektorze bezpieczeństwa energetycznego,
 • doradca w zakresie odnawialnych źródeł energii,
 • funkcjonariusz służb publicznych z zakresu bezpieczeństwa,
 • audytor w wymiarze bezpieczeństwa i wielu innych.

Naszym atutem są badania naukowe

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową. Wykładowcy od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa. Nasi Pracownicy są doceniani za jakość publikacji, biorą udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, odbywają zagraniczne staże, zdobywają nagrody, pozyskują granty na badania. Dzięki temu Studenci otrzymają pogłębioną i aktualną wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i narzędzi zarządzania bezpieczeństwem. Stanowimy zgrany i przyjazny dla Studentów zespół.

Naszą siłą jest jakość zajęć dydaktycznych

Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia, mają profil ogólnouniwersytecki, w ramach ich programu realizowane są zarówno przedmioty ukazujące problematykę bezpieczeństwa z różnych perspektyw (np.: teorii, metodologii, wymiarów, uwarunkowań bezpieczeństwa), lecz także przedmioty ukierunkowane na zdobycie kompetencji praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej. Na studiach Bezpieczeństwo Wewnętrzne, zajęcia prowadzą doświadczeni dydaktycy, a także liczne grono specjalistów, którzy zawodowo zajmują się problemami bezpieczeństwa np.: pracownicy służb mundurowych, administracji publicznej, praktycy działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, analitycy i doradcy sfery bezpieczeństwa energetycznego.

W trakcie studiów prowadzone są takie zajęcia jak: Psychologia społeczna, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Studia nad wywiadem, Bezpieczeństwo cybernetyczne, Strategie zapobiegania przestępczości, Badania nad wojną i pokojem, Zwalczenie terroryzmu, Przestępczość transgraniczna i handel ludźmi. Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań w ramach szerokiej bazy przedmiotów do wyboru (OGUN) oraz podniesienia kwalifikacji w zakresie posługiwania się zawodowym językiem obcym.

Gwarantowana jakość studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Nasze atuty w zakresie jakości studiów, prowadzonych badań, dydaktyki, zaplecza materialnego, są potwierdzone w niezależnych postępowaniach ewaluacyjnych i rankingach kierunków studiów:

 • całościowym potwierdzeniem jakości studiów jest zajęcie pierwszego miejsca w Polsce kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW w rankingu „Perspektywy 2022”. Jesteśmy najlepsi w Polsce wśród Uczelni które oferują kierunki związane z bezpieczeństwem.
 • w ramach ostatniej ewaluacji naukowej dyscyplina Nauki o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim otrzymała najwyższą możliwą i rzadko przyznawaną kategorię A+ , co stanowi o jakości naszej kadry naukowej i badań na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
 • w roku 2020 kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW otrzymał także pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

O Wydziale

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest również największym ośrodkiem politologicznym w Polsce.

Studiuje u nas ponad 3 000 studentów a nasze kierunki od wielu lat zajmują pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw , co czyni je najlepszymi w Polsce!

Strona wydziału: wnpism.uw.edu.pl

Facebook: facebook.com/wnpism

 


Zasady kwalifikacji

Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia. Przeniesienia dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Kandydat zobowiązany jest załączyć na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK następujące dokumenty:

 1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji;
 2. zaświadczenie z dziekanatumacierzystej jednostki zawierające następujące informacje:
  a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich,
  b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku,
  c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów,
  d) poziom i forma odbywanych studiów;
 3. wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z sylabusami (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen;
 4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami);
 5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona uzasadnienie wniosku o przeniesienie.

Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną.

Decyzja o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc jest podejmowana na podstawie złożonych kompletnych dokumentów, różnic programowych wynikających z odmienności planów studiów.

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej na podstawie wybranego przez kandydata artykułu naukowego, który zostanie podany do wiadomości kandydatów na stronie IRK.

Sposób przeliczania punktów:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów za następujące predyspozycje i umiejętności:

 • analizy zawartości merytorycznej tekstu w kontekście politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań omawianego zjawiska - 0-20 pkt.
 • rozumienia przyczyn przebiegu oraz prognozowania zjawiska omówionego w tekście - 0-20 pkt.
 • posługiwania się kategoriami związanymi z dyscypliną naukową - 0-5 pkt.
 • języka, stylu i kompozycji wypowiedzi - 0-5 pkt.

Próg kwalifikacji: 20 pkt.

Kandydat podejmując studia w trybie przeniesienia zobowiązany jest do zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku akademickiego 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy u kandydata występuje większa różnica programowa niż 6 przedmiotów, Kierownik Jednostki Dydaktycznej może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata z większą liczbą różnic programowych do zaliczenia.

Lista artykułów do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, muszą uzyskać potwierdzenie znajomości języka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi potwierdzenie posiadania kwalifikacji do studiowania w języku polskim.

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 25-26 lipca 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 29 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 30-31 lipca 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: mgr Alexander Parmee, a.parmee@uw.edu.pl, (22) 55-22-964

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych