• zaloguj się
 • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Europeistyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-EUSE
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Kierunek studiów Europeistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wnpism@uw.edu.pl
tel. (22) 55-22-986
Adres WWW https://wnpism.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.06.2024 00:00 – 19.07.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025
  Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 22.07.2024 23:59)

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie UW.

Program ma charakter mulitidyscyplinarny, bazuje na dorobku 3 dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

Realizacja programu kształcenia na studiach II stopnia umożliwia studentowi:

 • nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej;
 • rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym;
 • opracowywanie strategii decyzyjnych;
 • dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego;

Program studiów kładzie duży nacisk na indywidualizację kształcenia. Większość zajęć odbywa się w grupach, w których interaktywne metody pracy umożliwiają aktywny udział. Gry strategiczne, studia przypadków, dyskusje, prace zespołowe to formy pracy, które angażują studentów w proces nauczania, czyniąc go bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Wykorzystanie nowoczesnych technik i aplikacji ma umożliwić w lepszy sposób dotarcie do współczesnej młodzieży.

Studia umożliwiają samodzielne rozwijanie zainteresowań. Studenci w znacznym stopniu decydują o zawartości swojego programu uczenia, wybierając pomiędzy przedmiotami do wyboru (połowa programu to przedmioty do wyboru). Umożliwia to podjęcie bardzo oryginalnych i ciekawych problemów badawczych w pracach magisterskich, które stanowią ukoronowanie wcześniejszych zajęć przygotowujących studenta do prowadzenia prac badawczych. Jest to dodatkowa okazja do integracji wiedzy z różnych przedmiotów oraz wykazania się inicjatywą i samodzielnością.

Studia przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.

Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach na Kampusie Głównym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, oraz w siedzibie Centrum Europejskiego, Al. Niepodległości 22. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Aktualny program studiów dostępny na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarowych.

 


Zasady kwalifikacji

Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia. Przeniesienia dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Kandydat zobowiązany jest załączyć na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK następujące dokumenty:

 1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji;
 2. zaświadczenie z dziekanatumacierzystej jednostki zawierające następujące informacje:
  a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich,
  b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku,
  c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów,
  d) poziom i forma odbywanych studiów;
 3. wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z sylabusami (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen;
 4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami);
 5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona uzasadnienie wniosku o przeniesienie.

Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną.

Decyzja o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc jest podejmowana na podstawie złożonych kompletnych dokumentów, różnic programowych wynikających z odmienności planów studiów.

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej na podstawie wybranego przez kandydata artykułu naukowego, który zostanie podany do wiadomości kandydatów na stronie IRK.

Sposób przeliczania punktów:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów w wyniku oceny następujących predyspozycji i umiejętności:

 • za analizę zawartości merytorycznej tekstu – 0-20 pkt.
 • za wnioskowanie, syntezę i formułowanie opinii – 0-20 pkt.
 • za posługiwanie się kategoriami nauk społecznych – 0-5 pkt.
 • języka, stylu i kompozycji wypowiedzi – 0-5 pkt.

Próg kwalifikacji: 20 pkt.

Kandydat podejmując studia w trybie przeniesienia zobowiązany jest do zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku akademickiego 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy u kandydata występuje większa różnica programowa niż 6 przedmiotów, Kierownik Jednostki Dydaktycznej, może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata z większą liczbą różnic programowych do zaliczenia.

Lista artykułów do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, muszą uzyskać potwierdzenie znajomości języka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi potwierdzenie posiadania kwalifikacji do studiowania w języku polskim.

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 25-26 lipca 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 29 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 30-31 lipca 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: mgr Alexander Parmee, a.parmee@uw.edu.pl, (22) 55-22-964

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych