• zaloguj się
  • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-GPTE
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiczny
Kierunek studiów Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.pedagog@uw.edu.pl
tel. (22) 55-30-848
Adres WWW https://www.pedagog.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 10.09.2024 23:59)
  • Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Program studiów

Wyjątkową rolą w programie tego kierunku jest łączenie przygotowania do wczesnego nauczania języka oraz zintegrowanej edukacji przedmiotowo-językowej (CLIL). Studenci mają możliwość zapoznania się zarówno z edukacją językową, jak również z podstawami nauczania przyrody, matematyki, plastyki, muzyki oraz wychowania fizycznego w nauczaniu zintegrowanym w języku angielskim. Ponadto, studenci zapoznają się z najnowszą wiedzą dotyczącą nauczania dwujęzycznego oraz porównania programów kształcenia w różnych kontekstach międzynarodowych. Ważnym elementem tych studiów jest łączenie praktyki oraz teorii, co odbywa się poprzez organizowanie wielu wyjazdów terenowych do szkół międzynarodowych i dwujęzycznych na terenie Polski. Studenci uczestniczą również w całorocznych praktykach pedagogicznych w specjalnie wyselekcjonowanych szkołach oraz przedszkolach, zarówno publicznych jak i prywatnych, w których zaznajamiają się z różnymi podejściami do wczesnego nauczania języka oraz nauczania w podejściu CLIL. Ponadto, studenci mają możliwość uczestniczenia w projektach międzynarodowych zarówno o charakterze dydaktycznym jak i badawczym prowadzonych przez kadrę Wydziału Pedagogicznego UW.

Wszystkie zajęcia na tym kierunku prowadzone są w języku angielskim, a w czasie trwania studiów, studenci mają możliwość doskonalenia języka angielskiego zwłaszcza w zakresie języka akademickiego oraz języka pracy w klasie. Zajęcia na tym kierunku odbywają się w małych grupach składających się ze studentów międzynarodowych, a w procesie nauczania wykorzystywane są nowoczesne technologie, np. do przygotowania portfolio nauczycielskich. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców oraz praktyków polskich oraz zagranicznych.

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne wymagane jest od osób, które po ukończeniu tego kierunku chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20) od poniedziałku do piątku zgodnie z kalendarzem akademickim.

Praktyki odbywają się w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak niepublicznych na terenie Warszawy i okolic, w klasach 1–3.

Nadzór nad przebiegiem praktyk sprawuje pracownik Wydziału, który jest również odpowiedzialny za rekrutację oraz współpracę z nauczycielami-mentorami/opiekunami studentów w placówkach, w których odbywają się praktyki. Trwają one od początku lipca do końca maja, zarówno na pierwszym jak i drugim roku.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl lub clil.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent dysponuje przygotowaniem teoretycznym oraz praktycznym w zakresie nauk pedagogicznych oraz uczenia się i nauczania języka angielskiego. Absolwent otrzymał uniwersyteckie wykształcenie w języku angielskim przygotowujące go do podejmowania wyzwań pedagogicznych poprzez refleksję oraz prowadzenie badań w obszarze edukacji językowej, dwujęzycznej, edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem swoistości kultury anglosaskiej.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu oraz na I etapie kształcenia w różnych kontekstach edukacyjnych i kulturowych, w szczególności do nauczania dwujęzycznego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ma on szerokie przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu integracji przedmiotowo-językowej (CLIL). Ważnym elementem przygotowania do zawodu nauczyciela języka angielskiego na tym kierunku jest kształtowanie postawy refleksyjnej i badawczej.

Ukończenie studiów uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

 


Zasady kwalifikacji

Zgoda na podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest podejmowana każdorazowo przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Pedagogicznego na podstawie indywidualnej analizy osiągniętych wyników kształcenia. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia po I roku studiów muszą spełnić następujące warunki:

  1. mieć zaliczony co najmniej I rok studiów drugiego stopnia,
  2. uzyskać arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej co najmniej 4,0,
  3. przedstawić wydane przez dziekanat macierzystej jednostki zaświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w tej jednostce (zaliczenie roku, wywiązanie się z płatności za studia).

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia proszone są o bezpośredni kontakt z dziekanatem i złożenie wymaganych dokumentów do końca trwania rejestracji na kierunek. W uzasadnionych przypadkach może zostać podjęta decyzja o przyjęciu wniosku o przeniesienie w późniejszym terminie.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku angielskim

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć honorowany przez Uniwersytet Warszawski certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1.

 Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 16 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 18-20 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: Anna Szewczyk, a.szewczyk@uw.edu.pl, (22) 55-308-21

Znajdź nas na mapie: Wydział Pedagogiczny