• zaloguj się
  • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Sustainable Development, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-SD
Jednostka organizacyjna Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Kierunek studiów Sustainable Development
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 5
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rek.msos@uw.edu.pl
tel. (22) 55-40-619
Adres WWW http://ucbs.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 12.09.2024 23:59)

Kierunek studiów Sustainable Development II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzony jest w języku angielskim przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS).

Społeczeństwa na całym świecie stają dziś przed poważnym wyzwaniem: przemyśleniem na nowo swojego modelu rozwoju w celu stworzenia podstaw dla bardziej zrównoważonej, pozytywnej i sprawiedliwej przyszłości. To wyzwanie wymaga interdyscyplinarnego podejścia, wzajemnych powiązań między różnymi dziedzinami badań, wspólnego zaangażowania potencjału naukowo-dydaktycznego oraz pogłębionej współpracy z otoczeniem. Studia Sustainable Development (SD) są odpowiedzią na to wyzwanie.

Ideą przewodnią kształcenia na kierunku SD jest interdyscyplinarność. Odzwierciedla to organizacja procesu kształcenia polegająca na harmonijnym zaangażowaniu pod przewodnictwem i przy zaangażowaniu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem ośmiu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedmiotów będą zapraszały do prowadzenia zajęć osoby
z instytucji zewnętrznych zgodnie z potrzebami merytorycznymi odpowiadającymi na dynamicznie rozwijające się procesy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i kierunki prowadzonych badań naukowych.

W prowadzeniu zajęć będą uczestniczyć przedstawiciele biznesu, administracji i organizacji społecznych. W zależności od możliwości zapraszani będą przedstawiciele innych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy (visiting professors). Studia SD oferują zintegrowaną wiedzę, jej szerokie, ale dogłębne zrozumienie w różnych obszarach nauki. Wiedza, umiejętności i kompetencje przekazywane w trakcie studiów wspomagają kształtowanie indywidualnego poglądu na świat, budując otwarty, ale i krytyczny stosunek do zmieniającej się rzeczywistości. Studenci w trakcie procesu dydaktycznego mają okazję zdobycia wielu globalnych kompetencji i praktycznych umiejętności odpowiadających potrzebom kształcenia kadr o szczególnych, różnorodnych i wszechstronnych kompetencjach. Doświadczenie płynące z krajów, gdzie zrównoważony rozwój jest mocniej umocowany w rządzeniu i zarządzaniu wskazuje, że osoby po tego rodzaju studiach należą do pozytywnie dostrzeganych podczas aplikacji na ważne stanowiska kierownicze i doradcze

Kierunek studiów nie zamyka się w jednej dziedzinie/dyscyplinie naukowej. Jest realizowany na pograniczu dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i humanistycznych; w dyscyplinach: nauki biologiczne, chemiczne, fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki, prawne i społeczne, oraz zajęcia z filozofii, komunikacji społecznej i przedsiębiorczości.

Przedmioty na kierunku SD zostały zebrane w moduły przypisane poszczególnym semestrom. I tak przedmioty prowadzone w I semestrze wprowadzają do zagadnień zrównoważonego rozwoju z perspektywy środowiskowej, gospodarczej i społeczno-prawnej. W semestrze II studenci zapoznają się z procesami planowania i zarządzania oraz korzystania z surowców i analizy ekonomicznej a także korzystania z edukacji i komunikacji w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Studenci mają możliwość wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Semestr III oferuje przegląd najlepszych, obecnie stosowanych praktyk i narzędzi wspierających procesy zrównoważonego rozwoju. Większość zajęć w tym semestrze ma charakter praktycznych projektów z udziałem praktyków i ekspertów spoza UW. Semestr IV poświęcony jest pisaniu pracy magisterskiej i temu służy również badawcze studium terenowe w organizacjach i instytucjach wybranych zgodnie z tematyką realizowanych prac. Formy realizacji modułów kształcenia stosowane na SD to: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatoria, warsztaty i practicum a także ćwiczenia terenowe i seminaryjne wycieczki na obiekty przyrodnicze, inżynierskie i kulturowe.

Interdyscyplinarność wiedzy i różnorodność oferty dydaktycznej na kierunku Sustainable Development pozwalają zdobyć wszechstronne wykształcenie akademickie przydatne do wykonywania różnorodnych zawodów. Absolwenci studiów SD będą przygotowani do podejmowania pracy w sektorach: publicznym, prywatnym i non-profit, w organizacjach międzynarodowych lub krajowych; w ośrodkach badawczych i analitycznych. W szczególności w instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska przyrodniczego, gospodarką odpadami, rozwojem lokalnym i regionalnym, w firmach doradczych, w instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz biznesie.

Z uwagi na interdyscyplinarność kierunku i udział kadry z wielu wydziałów Uniwersytetu zajęcia będą odbywały się na różnych wydziałach UW, większość zajęć będzie miała miejsce na kampusie Ochota.

Więcej informacji o kierunku UCBS na stronach http://ucbs.uw.edu.pl

 


Zasady kwalifikacji

Kandydat powinien mieć zaliczone w trakcie poprzednich studiów przynajmniej 50% przedmiotów równoważnych z przedmiotami na kierunku Sustainable Development.
W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia ocen z dotychczasowego toku studiów, która nie może być niższa niż 4,0.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku angielskim

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim kandydaci zobowiązani są przedstawić dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (zgodny z ogólnymi wymogami określonymi w uchwale rekrutacyjnej).

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 23 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 25-26 września 2024 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27, 30 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: mgr Jacek Wójcik, rek.msos@uw.edu.pl, (22) 55-40-619

Znajdź nas na mapie: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem