• zaloguj się
 • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia euroazjatyckie, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-SEA
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Kierunek studiów Studia euroazjatyckie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wnpism@uw.edu.pl
tel. (22) 55-22-986
Adres WWW https://wnpism.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.06.2024 00:00 – 19.07.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025
  Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 22.07.2024 23:59)

Ogólna charakterystyka

Studia euroazjatyckie są odpowiedzią na rosnące potrzeby Polski i Unii Europejskiej, które poszukują specjalistów w zakresie badań porównawczych ustrojów i systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych państw Eurazji (poradzieckich: Rosji, państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz państw Bliskiego Wschodu). Państwa te niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu będą zainteresowane integracją z UE, będą z tą organizacją współpracować. Z różnym natężeniem i w różnym zakresie będą wdrażać reformy, zmierzające do zwiększenia ich pozycji politycznej i konkurencyjności ekonomicznej w świecie. Dlatego też obie części naszego kontynentu eurazjatyckiego są zdane nie tyle na współistnienie, co na współpracę.

Olbrzymią rolę w tej współpracy mogą spełnić absolwenci studiów magisterskich na kierunku studia euroazjatyckie, specjaliści wykształceni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie rozmowy predyspozycyjnej.

Studia trwają cztery semestry.

Program studiów obejmuje zarówno historię wybranych państw, ich konfliktów zbrojnych, elementy ich polityki zagranicznej, transformację systemów politycznych jak i przedmioty odnoszące się do etnopolityki, kultury w ujęciu socjologicznym i politycznym, czy kształtowania elit politycznych i przywództwa politycznego. Na atrakcyjność programu wpływa również możliwość doboru przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami studenta i pogłębienie studiów w zakresie wybranego obszaru Rosji i Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu lub Bliskiego Wschodu.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania władzy politycznej, ruchów politycznych i grup nacisku, współczesnych wyzwań wybranych państw w perspektywie krajowej i międzynarodowej oraz ma umiejętność identyfikowania realnych i potencjalnych zagrożeń występujących w sferze politycznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach analiz politologicznych, wykonywania funkcji eksperta i doradcy oraz komentatora życia politycznego, szczególnie w odniesieniu do wybranych państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu i Bliskiego Wschodu.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

 


Zasady kwalifikacji

Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia. Przeniesienia dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Kandydat zobowiązany jest załączyć na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK następujące dokumenty:

 1. umotywowany wnioseko przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji;
 2. zaświadczenie z dziekanatumacierzystej jednostki zawierające następujące informacje:
  a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich,
  b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku,
  c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów,
  d) poziom i forma odbywanych studiów;
 3. wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z sylabusami (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen;
 4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami);
 5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona uzasadnienie wniosku o przeniesienie.

Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną.

Decyzja o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc jest podejmowana na podstawie złożonych kompletnych dokumentów, różnic programowych wynikających z odmienności planów studiów.

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej na podstawie wybranego przez kandydata artykułu naukowego, który zostanie podany do wiadomości kandydatów na stronie IRK.

Sposób przeliczania punktów:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów w wyniku oceny następujących predyspozycji i umiejętności:

 • analizy zawartości merytorycznej tekstu w kontekście politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań omawianego zjawiska- 0-20 pkt.
 • rozumienia przyczyn przebiegu oraz prognozowania zjawiska omówionego w tekście - 0-20 pkt.
 • posługiwania się kategoriami politologicznymi - 0-5 pkt.
 • języka, stylu i kompozycji wypowiedzi- 0-5 pkt.

Próg kwalifikacji: 20 pkt.

Kandydat podejmując studia w trybie przeniesienia zobowiązany jest do zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku akademickiego 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy u kandydata występuje większa różnica programowa niż 6 przedmiotów, Kierownik Jednostki Dydaktycznej, może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata z większą liczbą różnic programowych do zaliczenia.

Lista artykułów do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, muszą uzyskać potwierdzenie znajomości języka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi potwierdzenie posiadania kwalifikacji do studiowania w języku polskim.

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 25-26 lipca 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 29 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 30-31 lipca 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: mgr Alexander Parmee, a.parmee@uw.edu.pl, (22) 55-22-964

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych