• zaloguj się
 • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika specjalna, stacjonarne, jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod SJ-PRK-PDS
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiczny
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Czas trwania 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.pedagog@uw.edu.pl
tel. (22) 55-30-848
Adres WWW https://www.pedagog.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 10.09.2024 23:59)

Nazwa kierunku: Pedagogika specjalna, studia jednolite, stacjonarne

Opis programu studiów:

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu:

Utworzenie 5-letniego, jednolitego kierunku studiów: pedagogika specjalna jest efektem wprowadzenia w Ustawie 2.0 obowiązku kształcenia nauczycieli/pedagogów specjalnych w takim trybie. Zapis ten pozwala kształcić nauczycieli na wysokim poziomie z uwzględnieniem potrzeb współczesnego społeczeństwa i współczesnej edukacji. Wysoka jakość kształcenia specjalnego umożliwia rozwój potencjału dzieci z niepełnosprawnościami, ich lepsze przygotowanie do wyzwań współczesności, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi także ze środowisk defaworyzowanych oraz efektywne ich przygotowanie ich do społecznej integracji w kolejnych etapach edukacji. Program jest zgodny z wymaganiami kierunkowymi kształcenia pedagogów, standardami kształcenia nauczycieli i Polskimi Ramami Kwalifikacji dla nauk społecznych oraz spełnia oczekiwania pracodawców. W konstrukcji programu uwzględnione zostały aktualne i perspektywiczne potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, które są zgodne z wskazanymi przez Partnership for 21st Century Skills oraz National Council for Social Studies.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20) od poniedziałku do-piątku, zgodnie z kalendarzem akademickim. Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania w kontakcie z opiekunem z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału Pedagogicznego.

Sylwetka absolwenta:

Studia na kierunku pedagogika specjalna przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich obecnie realizowanych formach edukacji dzieci i młodzieży ze SPE: włączającej, integracyjnej oraz przedszkolach i szkołach specjalnych. Poprzez współpracę z najlepszymi placówkami uczymy naszych studentów umiejętności praktycznych. Wspieramy ich w indywidualnym rozwoju zawodowym poprzez dostęp do najnowszych rozwiązań metodycznych i publikacji światowych. Nowy program studiów obejmuje zajęcia, które kończą się zewnętrznymi certyfikatami, cenionymi przez pracodawców, w tym: Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Kompas Kreatywności, Polski Język Migowy.

Absolwent kierunku pedagogika specjalna dysponuje kluczowymi kompetencjami wynikającymi z ukończonego kierunku studiów oraz aktualnych potrzeb rynku, do których można zaliczyć przede wszystkim:

1. kompetencje osobiste nauczyciela, w tym umiejętności:

 • rozumienie potrzeby kształcenia przez całe życie - definiowanie zadań, ustalanie ich priorytetów, planowanie i organizowanie własnego działania, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym,
 • umiejętności współpracy w zespole, podejmowania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów, projektowania działań w bliższej i dalszej perspektywie,
 • korzystanie z literatury naukowej, badawczej, również w językach obcych,
 • porozumiewanie się/biegłość w języku ojczystym i angielskim w celu wymiany doświadczeń,
 • wyszukiwanie i zarządzanie informacją - ocena, selekcja informacji, krytyczna analiza, posługiwanie się zasadami prawnymi i etycznymi dotyczącymi dostępu i przetwarzania informacji,
 • dokumentowanie doświadczeń zawodowych,

2. kompetencje dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela obejmujące:

 • nawiązywanie z dziećmi ze SPE relacji wspierających ich rozwój zgodnie z indywidualnymi potrzebami,
 • projektowanie i organizowanie procesu nauczania i uczenia się dzieci z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem nowatorskich metod, form i środków dydaktycznych, zarządzanie klasą, rozwiązywanie problemów wychowawczych, organizowanie tutoringu szkolnego,
 • kreatywność i innowacyjność - generowanie oryginalnych pomysłów edukacyjnych, dzielenie się nimi, akceptacja odmiennych sposobów myślenia i działania, zaangażowanie w innowacyjne działania,
 • elastyczność i gotowość do zmiany w związku z różnymi potrzebami i oczekiwaniami dzieci ze SPE i ich środowiska społecznego w tym rodzinnego,
 • myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych,

3. kompetencje niezbędne do funkcjonowania w instytucji edukacyjnej jako organizacji społecznej:

 • kompetencje komunikacyjne i interpersonalne - otwieranie i podtrzymywanie kontaktu, tworzenie klimatu emocjonalnego wspierającego współpracę, rozwiązywanie problemów i negocjowanie, podnoszenie motywacji w działaniu,
 • przywództwo - nabywanie cech i wartości, sprzyjających pozyskiwaniu sojuszników i tworzeniu zespołów wspólnie osiągających uzgodnione cele,
 • współpraca z innymi - umiejętność efektywnej pracy w zespołach o różnym składzie osobowym, pełnienie różnych ról, elastyczność, kompromisowość i otwartość na pomaganie innym członkom zespołu, przejmowanie odpowiedzialności za efekt wspólnej pracy,
 • kreowanie środowiska wspólnej aktywności innowacyjnej w obszarze oświaty, tworzenie i wykorzystywanie sieci służących współpracy przy realizacji celów zawodowych.

Ukończenie studiów uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

Według ostatniej ewaluacji dyscyplin jesteśmy najlepszą pedagogiką w Warszawie.

 


Zasady kwalifikacji

Zgoda na podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest podejmowana każdorazowo przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Pedagogicznego na podstawie indywidualnej analizy osiągniętych wyników kształcenia. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia po I roku studiów muszą spełnić następujące warunki:

 1. mieć zaliczony co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia,
 2. uzyskać arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej co najmniej 4,0,
 3. przedstawić wydane przez dziekanat macierzystej jednostki zaświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w tej jednostce (zaliczenie roku, wywiązanie się z płatności za studia).

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia proszone są o bezpośredni kontakt z dziekanatem i złożenie wymaganych dokumentów do końca trwania rejestracji na kierunek.

W uzasadnionych przypadkach może zostać podjęta decyzja o przyjęciu wniosku o przeniesienie w późniejszym terminie.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z maturą zagraniczną, maturą IB lub EB, którzy nie mają na dyplomie wyniku egzaminu z języka polskiego, zobowiązani są dostarczyć honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 16 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 18-20 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: Anna Szewczyk, a.szewczyk@uw.edu.pl, (22) 55-308-21

Znajdź nas na mapie: Wydział Pedagogiczny