• zaloguj się
  • utwórz konto

Potwierdzanie efektów uczenia się PEU/RPL 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Artes Liberales, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-AL-RPL
Jednostka organizacyjna Wydział "Artes Liberales"
Kierunek studiów Artes Liberales
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa, tel. (22) 55-25-915 lub (22) 828 43 70 wew. 111
Adres WWW http://www.clas.al.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.10.2022 00:00 – 30.04.2023 23:59)

Studia artes liberales to kierunek przywracający wielowiekowe myślenie o uniwersytecie jako miejscu, w którym studiujący otrzymuje wszechstronne wykształcenie. Odwołują się do starożytnego i średniowiecznego pojęcia sztuk wyzwolonych mówiącego o jedności nauk w poszukiwaniu prawdy i piękna. Obecny we współczesnej nauce podział na dyscypliny wiedzy ma obecnie z jednej strony charakter umowny, z drugiej powoduje zamykanie się jednych dyscyplin na inne. Przeświadczenie o jedności sztuk leżało u podstaw antycznej myśli o formowaniu nowych pokoleń, a potem stało się częścią idei uniwersytetu. Student artes liberales nie znajdzie jednak w programie studiów dokładnie tych przedmiotów, które niegdyś tworzyły zrąb sztuk wyzwolonych, takich jak astronomia, retoryka czy geometria. Otrzyma edukację dostosowaną do czasów współczesnych – według modelu wypracowanego głównie w amerykańskich college'ach liberal arts. Naczelną regułą przyświecającą takiemu nauczaniu jest stałe i świadome przekraczanie granic dyscyplin oraz oferowanie zajęć, których tematyka łączy nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze.

Znakomitą większość programu studiów artes liberales student układa samodzielnie, uzyskując możliwość swobodnego kształtowania własnej edukacji. Może przy tym wybierać z bogatej oferty przedmiotów nauczanych przez kadrę nie tylko Wydziału „Artes Liberales”, ale innych jednostek Uniwersytetu oraz gości z kraju i zagranicy zaproszonych na Wydział spoza uczelni. Wiele przedmiotów ma charakter eksperymentalny: prowadzonych jest przez tandemy lub grupy wykładowców, a przez aktywną formę odbiega od tradycyjnych wykładów uniwersyteckich. Wiele kursów kładzie nacisk na pracę zespołową i na rozwijanie kompetencji „miękkich”: umiejętności poprawnego, ale jednocześnie atrakcyjnego pisania tekstów naukowych, skutecznego prezentowania myśli w sytuacjach publicznych, wyważonego użycia nowych mediów, zdolności przywódczych i komunikacyjnych.

Program studiów I stopnia odpowiada na podstawowe problemy współczesnej rzeczywistości polskiej, europejskiej i światowej, które nazwaliśmy wyzwaniami kierunkowymi. Każde z nich łączy pod względem tematycznym różnorodne zajęcia, które są prowadzone przez specjalistów z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych.

Więcej informacji na stronie www.al.uw.edu.pl


 Zasady kwalifikacji

Zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji w trybie PEU kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku artes liberales musi wykazać istnienie wcześniejszego doświadczenia zawodowego:

  • kandydaci z maturą – min. 5-letnie,
  • kandydaci z dyplomem licencjackim
  • min. 3-letnie, ─ kandydaci z tytułem magistra – min. 2-letnie.

 

 

Nazwa modułu/ wyzwania

Liczba ECTS

 

Sposób potwierdzania efektów uczenia się

Wyzwanie: kultury i religie

 

16

Kandydat przedstawia (poprzez zamieszczenie w systemie IRK) portfolio zawierające certyfikaty, dyplomy, referaty, artykuły  oraz  dokumenty potwierdzające doświadczenia w zakresie „kultury czynnej”, np.: współtworzenia działań kulturalnych w różnych środowiskach społecznych, rewitalizacji martwych i umierających języków oraz innych akcji o charakterze naukowo-artystycznym i/lub kandydat uczestniczy w rozmowie weryfikującej wiedzę i umiejętności zgodnie z efektami kształcenia związanymi z wyzwaniem

Wyzwanie:

Theatrum mundi

 

16

Kandydat przedstawia (poprzez zamieszczenie w systemie IRK) portfolio zawierające certyfikaty, dyplomy, referaty, artykuły  oraz  dokumenty potwierdzające podejmowanie  i/lub uczestnictwo w działaniach o charakterze performatywnym związanych ze „społeczeństwem widowisk” i/lub uczestnictwo w rozmowie weryfikującej wiedzę i umiejętności zgodnie z efektami kształcenia związanymi z wyzwaniem

Wyzwanie:

Zwierzęta i środowisko

 

16

Kandydat przedstawia (poprzez zamieszczenie w systemie IRK) portfolio zawierające certyfikaty, dyplomy, referaty, artykuły  oraz  dokumenty potwierdzające podejmowanie  i/lub uczestnictwo w działaniach na rzecz ochrony środowiska i ekologii w perspektywie lokalnej i globalnej i/lub uczestnictwo w rozmowie weryfikującej wiedzę i umiejętności zgodnie z efektami kształcenia związanymi z wyzwaniem

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kwalifikowani są na podstawie liczby punktów ECTS przypisanych do uznanych w drodze potwierdzania efektów uczenia się modułów kształcenia i odnoszących się do nich ocen. Wynik końcowy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia przeliczany jest zgodnie z poniższym wzorem:

W = (O1*L1+ O2*L+ O3*L3 + On*L+ ... ) / n

Σ L ≤ 90

 

gdzie:

W – ostateczny wynik kandydata

L1,L2,L3 … Ln – liczba punktów ECTS przyznanych uznanym modułom

O1,O2,O3 … On. – uzyskane oceny, odnoszące się do poszczególnych modułów

Aby zaliczyć 1-szy rok studiów student musi zdobyć min. 60 ECTS, w tym:

1.    Z rekrutacji - max. 16-29 ECTS

Ewentualne pozostałe pozostałe punkty uzyskane podczas rekrutacji będą rozliczane na kolejnym roku studiów. Jeśli punktów z rekrutacji jest mniej niż 29 student uczęszcza na wybrane przedmioty z wyzwań kierunkowych.

2.    Lektura Tekstu Artystycznego – student musi uczęszczać na zajęcia - 10 ECTS

3.    Sztuka Pracy Naukowej (SzPN) - 8 ECTS

Student przechodzi test mający na celu sprawdzenie, czy osiągnął zakładane i opisane w sylabusie przedmiotu efekty kształcenia.

W sytuacji niezaliczenia testu student ma obowiązek uczestniczenia i zaliczenia przedmiotu.

Na uzasadniony wniosek studenta obowiązek ten, może zostać przesunięty na drugi rok studiów.

4.    BHP, Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej, Technologie informacyjne, lektoraty z języka obcego, WF - 7 ECTS

Student uczęszcza na zajęcia lub przedstawia dokumenty potwierdzajace uzyskanie efektów kształcenia związanych z tymi zajęciami.

5.    Student uczęszcza na:                                                                  

 a.    na zajęcia Ogólnouniwersyteckie - 2 ECTS

 b.    przedmioty do wyboru z ofery Wydziału "Artes Liberales" - min. 4 ECTS /12 ECTS

 (12 ECTS jeśli obowiązek zaliczenia SzPN zostaje przesunięty na 2-gi rok studiów)

 

 Harmonogram rekrutacji dla kandydatów rozpoczynających studia od 1 października 2023 r.

 

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Rejestracja w IRK

1 października 2022 r. – 30 kwietnia 2023 r.

2.

Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną

do 30 kwietnia 2023 r.

3.

Ogłoszenie przez Komisję Weryfikacyjną wyników

15 czerwca 2023 r.

4.

Zatwierdzenie przez Rektora  wyników rekrutacji na studia

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie

5.

Ogłoszenie wyników przez Komisję Rekrutacyjną

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie

6.

Przyjmowanie przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów od kandydatów na studia

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie