Unia Europejska

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Psychologia - Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne

Szczegóły
Kod 2-SzD-NS-PS-NORW
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Psychologia
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel: 22 55 20 264
po uprzednim umówieniu
rekrutacja.ns@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdns
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (25.08.2020 00:01 – 08.09.2020 23:59)

Ogólne informacje o rekrutacji 

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie: psychologia jest związany z realizacją projektu badawczego: „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Haman

Projekt PolkaNorski dotyczy rozwoju umiejętności językowych i wiedzy o świecie polsko-norweskich dzieci wielojęzycznych i jednojęzycznych w Polsce i Norwegii. Naszym celem jest zbadanie zależności między umiejętnościami językowymi dzieci, ich wiedzą o świecie a cechami ich środowiska językowego i edukacyjnego. W szczególności będziemy badać rozwój słownictwa i wiedzy o świecie dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Naszym głównym celem jest wyznaczenie granic typowego rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych poprzez zapewnienie standardowych narzędzi do oceny słownictwa w populacji wielojęzycznej. Dla dzieci w wieku 2;0-3;0 (lata;miesiące) opracujemy wielojęzyczne normy dla MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (CDI) w języku polskim i norweskim. Dla starszej grupy (wiek: 3;0-5;11), opracujemy zarówno jednojęzyczne, jak i wielojęzyczne normy dla Cross-linguistic Lexical Tasks (CLT). Po przekrojowych badaniach normalizacyjnych na dużych grupach dzieci dwujęzycznych i jednojęzycznych zostaną przeprowadzone pomiary podłużne wybranych podgrup dzieci. Projekt podłużny pozwoli nam bardziej szczegółowo opisać trajektorie rozwoju wielojęzyczności.

Badania podłużne w projekcie obejmują nie tylko ocenę słownictwa w dwóch punktach czasowych, ale także eksperymenty dotyczące przetwarzania słów i wiedzy o świecie. W szczególności planujemy przeprowadzenie badanie EEG na 2-letnich jedno- i dwujęzycznych dzieciach w celu zbadania reakcji mózgu małych dzieci na niezgodność leksykalno-semantyczną i jej związek z pojawieniem się mowy. W projekcie podłużnym sprawdzimy, czy reakcja mózgu na znane słowa w wieku dwóch lat może przewidzieć rozwój języka rok później.

Ponieważ rozwój języka jest silnie powiązany z rozwojem wiedzy o świecie, zarówno w środowisku rodzinnym, jak i w szerszym środowisku kulturowym, zbadamy podłużnie, w jakim stopniu rozwój wiedzy dzieci o świecie przyrody można wyjaśniać rozwojem językowym, postawami rodziców i kulturą (np. specyficznymi praktykami edukacyjnymi w przedszkolu). Polskie i norweskie systemy edukacyjne różnią się pod względem nacisku na doświadczenia z naturą w przedszkolu, a między rodzicami polskimi i norweskimi mogą występować systematyczne różnice w ocenie przez nich znaczenia takiego doświadczenia. Aby wyodrębnić wielość czynników, opieramy się na strategii triangulacji, w ramach której dwie odrębne grupy (polska i norweską jednojęzycznymi) porównuje się z trzecią grupą (polsko-norweskimi dziećmi dwujęzycznymi), która ma podzbiór cech wspólnych z poprzednimi dwoma grupami.

Wreszcie, aby sprawdzić, czy skuteczne przyswajanie języków przez dzieci dwujęzyczne może mieć związek ze wspieraniem rodziców w zakresie rozmawiania z niemowlętami, przeprowadzimy badanie interwencyjne z udziałem polskich rodziców spodziewających się dziecka w Norwegii. W szczególności sprawdzimy, czy interwencja taka, kierowana do rodziców w czasie ciąży może wspierać rozwój słownictwa dwujęzycznego dziecka w drugim roku życia.

Nasz projekt dostarczy nowej wiedzy na temat złożonych wzajemnych zależności pomiędzy czynnikami rodzinnymi, edukacyjnymi i kulturowymi w kształtowaniu wiedzy językowej i dot. świata przyrody u dzieci uczących się więcej niż jednego języka. 

Rolą doktoranta/tki zatrudnionego/nej w projekcie będzie udział w pracach zespołu badawczego, w szczególności będzie on/a zaangażowany/a w badania normalizacyjne CDI i CLT. Udział w innych częściach projektu także będzie możliwy w zależności od bieżących obciążeń związanych z prowadzeniem badań normalizacyjnych. Wyniki badań będą prezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz zostaną złożone do publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Część wyników będzie także stanowić podstawę rozprawy doktorskiej zatrudnionego/nej w projekcie doktoranta/tki.

Warunki względem kandydata/tki: 

 • Ukończone studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, kognitywistyka, językoznawstwo lub pokrewnym
 • Udokumentowane zainteresowania naukowe i doświadczenie w prowadzeniu badań  empirycznych w dziedzinach związanych z tematyką projektu (np. psychologia rozwojowa, psycholingwistyka, językoznawstwo)
 • Udokumentowane zaawansowane umiejętności statystyczne i doświadczenie w analizie danych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1 udokumentowana oświadczeniem kandydata lub certyfikatem językowym
 • Znajomość języka polskiego na poziomie minimum C1 udokumentowana oświadczeniem kandydata lub certyfikatem językowym (wyłącznie w przypadku kandydatów niebędących obywatelami polskimi)
 • Udokumentowana umiejętność pracy zespołowej i osiągania celów pod presją czasową

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w analizie danych w środowisku R
 • Umiejętność programowania (w przynajmniej jednym języku poza R)
 • Umiejętność tworzenia spójnych i zwięzłych przeglądów literatury
 • Autorstwo publikacji naukowych i/lub prezentacji konferencyjnych
 • Znajomość języka norweskiego 

Wymagane dokumenty: 

Kandydat/ka składa wyłącznie drogą elektroniczną (w systemie IRK) wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów albo - w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach  Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego - oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 29 września 2020;
 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli doktoranta w projekcie (odnosząc się do wymagań), nie dłuższy niż 3 000 znaków ze spacjami, w języku angielskim;
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata/tki w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, w języku angielskim;
 • skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową w tym w szczególności dotyczącą badań empirycznych, nie więcej niż dwa pełne skany – uznanych przez siebie za najważniejsze – jego/jej artykułów lub rozdziałów w pracach zbiorowych; potwierdzeniem pozostałych publikacji kandydata są skany stron tytułowych;
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym realizację kształcenia w Szkole na poziomie co najmniej C1;
 • w przypadku kandydatów niebędących obywatelami polskimi – oświadczenie o znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym realizację projektu badawczego – poziom co najmniej C1;
 • skan oświadczenia planowanego promotora (kierownika projektu) o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem;
 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata/ki, umożliwiającą jego/jej identyfikację;
 • oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata/tkę, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Forma postępowania kwalifikacyjnego: 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę:

 1. aktywności naukowej kandydata/tki na podstawie CV lub życiorysu udokumentowanej skanami materiałów załączonymi do wniosku o przyjęcie do Szkoły;
 2. listu motywacyjnego, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli doktoranta/tki w projekcie;
 3. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem/ką 

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: 

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim. 

Harmonogram rekrutacji: 

 • rejestracja kandydatów w IRK: od 25 sierpnia 2020 r. do 8 września 2020 r.

 • postępowanie rekrutacyjne: od 11 września 2020 r. do 18 września 2020 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej:  21 września 2020 r.
 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: od 22 września 2020 r. do 29 września 2020 r. do godz. 14.00
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 30 września 2020 r. 

Opłata rekrutacyjna:

150 PLN  

Kryteria i sposób oceny:  

dorobek naukowy kandydata (50% oceny końcowej)

 • 4 pkt wyróżniający;
 • 3 pkt bardzo dobry;
 • 2 pkt dobry;
 • 1 pkt słaby;
 • 0 pkt brak dorobku naukowego.

osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej)

 • 4 pkt wybitne (m.in. stypendia, staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, prestiżowe nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe, warsztaty lub szkolenia w wiodących ośrodkach naukowych, udział w projektach międzynarodowych lub zagranicznych);
 • 3 pkt znaczące (stypendia, staże w dobrych ośrodkach krajowych i zagranicznych, wyróżnienia lub nagrody ogólnokrajowe, warsztaty lub szkolenia zagraniczne lub ogólnokrajowe, udział w projektach krajowych lub zagranicznych);
 • 2 pkt umiarkowane (wyróżnienia lub nagrody lokalne, warsztaty lub szkolenia, udział w projektach uczelnianych);
 • 1 pkt słabe osiągnięcia;
 • 0 pkt brak osiągnięć.

kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny końcowej)

 • 3 pkt bardzo dobre;
 • 2 pkt dobre;
 • 1 pkt słabe;
 • 0 pkt brak kompetencji. 

Program kształcenia: 

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 300 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2020. 

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Wysokość stypendium doktoranckiego

Stypendium wynosi 5000 zł brutto brutto miesięcznie przez okres trwania projektu (36 miesięcy). Po jego zakończeniu doktorant otrzymuje stypendium w wysokości przewidzianej w przepisach ogólnych.